Moravský kras a okolí / Moravian Karst and its Environs. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity / Atlas for field work and outdoor activities

Ivan Balák, Eduard Hofmann a kol.
Anotace

Atlas Moravský kras a okolí zahrnuje oblast, kterou pro svoje venkovní aktivity navštěvuje řada škol všech stupňů a typů nejen z Česka. Při výběru lokality bylo vycházeno z potřeb terénní výuky v rámci učitelského vzdělávání na PdF MU. Posláním Atlasu je vyvolat v jeho uživatelích touhu dozvědět se něco o tom, co utvářelo a utváří krajinu v Moravského krasu a jeho okolí. Samotný Atlas se skládá ze dvou částí. První tvoří tematicky orientované mapy v měřítkách 1 : 160000 a 1 : 400000. Jde o celkový přehled zvoleného území a popis jeho základních přírodních a kulturních charakteristik. Další část tvoří podrobné mapy měřítka 1 : 20 000, které obsahují obrovské množství dalších informací. Jeho hlavní úloha spočívá v tom, aby jeho uživatelé sami v terénu objevovali to, co si vybrali na základě jednotlivých mapových listů.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9627-1
Počet stran 112
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9627-2020

Kroužková vazba

ISBN-13 978-80-210-9626-4
Formát 165 mm×250 mm
Počet stran 112
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Překladatel Štepán Tichý,
Překladatel Jan Zubalík
Klíčová slova atlas , terénní výuka , Moravský kras , Drahanská vrchovina , krajinné prvky , indikátory , tematické mapy , badatelská výuka
Jazyky Čeština, Angličtina
Poznámka

Název česky: Moravský kras a okolí. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity

Reference

Analýzy výškopisu [online]. Praha: Český úřad geodetický a katastrální [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://ags.cuzk.cz/dmr/>.

ArcČR® 500: Digitální vektorová geografická databáze České republiky [online]. Praha: ARCDATA Praha [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500>.

ArcGIS Online [online]. Esri [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.arcgis.com>.

BALÁK, I. (2019). Moravský kras: Jeskyně a člověk. Průhonice: Správa jeskyní České republiky. 224 s. ISBN 978-80-873-0945-2.

BALÁK, I.; VLČEK, L.; APPELOVÁ, B. et al. (2014). Jeskyně: tam a zase zpátky. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a občanské združenie OZ Comitatus Thurociensis. 170 s. ISBN 978-80-876-0465-6.

Corine land cover [online]. Copernicus: Europe’s eyes on Earth [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover>.

Černý-Křetínský, E. (1979). Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Praha: Academia. 167 s.

Český statistický úřad / ČSÚ [online]. Praha: Český statistický úřad [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.czso.cz>.

DEMEK, J.; MACKOVČIN, P. (eds.) et al. (2006). Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon ČR. Vydání II. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 582 s. ISBN 80-860-6499-9.

Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody [online]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://drusop.nature.cz>.

Geoportál ČÚZK: přístup k mapovým produktům a službám rezortu [online]. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://geoportal.cuzk.cz>.

Hofmann, E. et al. (1999). Jedovnice a okolí: Modelová oblast pro terénní vyučování. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 129 s. ISBN 80-720-4109-6.

HOFMANN, E. et al. (2003). Integrované terénní vyučování. Brno: Paido. 123 s. ISBN 80-731-5054-9.

Hrnčiarová, T.; Mackovčin, P.; Zvara, I. et al. (2009). Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha: Ministerstvo životního prostředí a Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 332 s. ISBN 978-80-851-1659-5.

HROMAS, J. (ed.) et al. (2009). Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Brno: EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, svazek XIV. ISBN 978-80-870-5117-7, 978-80-863-0503-5.

Hydroekologický informační systém [online]. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://heis.vuv.cz>.

Chlupáč, I. (2002). Geologická minulost České republiky. Praha: Academia. 436 s. ISBN 80-200-0914-0.

CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-874-5703-0.

Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) [online]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://jeso.nature.cz>.

JESOVIEW – mapový prohlížeč objektů JESO [online]. Průhonice: Správa jeskyní ČR [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://webgis.caves.cz/jesoview/>.

MACKOVČIN, P.; JATIOVÁ, M.; DEMEK, J.; SLAVÍK, P. et al. (2007). Brněnsko. Chráněná území ČR, svazek IX. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Brno: EkoCentrum Brno. 932 s. ISBN 978-80-860-6466-6, 978-80-863-0502-8.

Mapy on-line České geologické služby [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online>.

MAS Boskovicko PLUS [online]. MAS Boskovicko PLUS [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <http://www.masboskovickoplus.cz/>.

MAS Brána Brněnska [online]. MAS Brána Brněnska [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.branabrnenska.cz/>.

MAS Moravský kras [online]. MAS Moravský kras [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <http://www.mas-moravsky-kras.cz/>.

MAS Slavkovské bojiště [online]. MAS Slavkovské bojiště [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <http://www.mas-slavkovskebojiste.cz/>.

MAS Vyškovsko [online]. MAS Vyškovsko [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.masvyskovsko.cz/>.

MAUER, P.; TRUHLÁŘ, J. et al. (2016). Lesy Mendelovy univerzity – lesy člověku. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. 248 s. ISBN 978-80-750-9422-3.

Mikyška, R. et al. (1968). Geobotanická mapa ČSSR: České země. Praha: Academia. 204 s.

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/index.htm>.

Musil, R. (ed.) et al. (1993). Moravský kras: Labyrinty poznání. Adamov: Geoprogram. 336 s.

Natura 2000 [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.mzp.cz/cz/natura_2000>.

Národní registr pramenů a studánek [online]. Praha: Mladí ochránci přírody, z.s. [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.estudanky.eu>.

Nemovité památky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.npu.cz/nemovite-pamatky>.

NEUHÄUSLOVÁ, Z. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Praha: Academia. 341 s. ISBN 80-200-0687-7.

OpenStreetMap [online]. OpenStreetMap Foundation (OSMF) [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.openstreetmap.org>.

Památkový katalog [online]. Praha: Národní památkový ústav ČR [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/>.

Portál Informačního systému ochrany přírody [online]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://portal.nature.cz/>.

Půda v mapách [online]. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://mapy.vumop.cz/>.

QGIS: A Free and Open Source Geographic Information System [online]. QGIS community team. [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://qgis.org>.

Quitt, E. (1971). Klimatické oblasti Československa. Brno: Geografický ústav ČSAV, Studia Geographica 16. 73 s.

Ramsarská úmluva o mokřadech: Ramsar Convention on Wetlands [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.mzp.cz/cz/ramsarska_umluva_o_mokradech>.

SKOŘEPA, H.; BALÁK, I.; VÍTEK, J. (eds.) et al. (2014). Kras a pseudokras. Ústí nad Orlicí: Gymnázium Ústí nad Orlicí. 48 s. ISBN 978-80-740-5338-2

Svobodová, H. (2019). Outdoor education in geography: a specific educational strategy. First edition. Brno: Masaryk University Press. 198 s. ISBN 978-80-210-9521-2. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9522-2019

SVOBODOVÁ, H.; MÍSAŘOVÁ. D.; DURNA, R.; ČEŠKOVÁ, T.; HOFMANN, E. (2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy: na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 101 s. ISBN 978-80-210-9245-7. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

SOUCHOPOVÁ, V.; MERTA, J.; TRUHLÁŘ, J.; BALÁK, I.; ŠTEFKA, L. (2002). Cesta železa Moravským krasem. Blansko. 123 s. ISBN 80-239-0459-0.

Stará mapová díla z území Čech, Moravy a Slezska [online]. Ústí nad Labem: Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <http://oldmaps.geolab.cz/>.

ŠAFÁŘ, J. et al. (2003). Olomoucko. Chráněná území ČR, svazek VI. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Brno: EkoCentrum Brno. 456 s. ISBN 80-860-6446-8.

Tolasz, R. et al. (2007). Atlas podnebí Česka / Climate Atlas of Czechia. Praha: Český hydrometeorologický ústav a Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 255 s. ISBN 978-80-866-9026-1.

Významné geologické lokality [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/>.

WANKEL, H. (1882). Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer Vergangenheit. Wien. 422 s.  Český překlad: GROLICH, V. et al. (1984, 1988). Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Blansko: Okresní muzeum Blansko. 308 s.