Moravský kras a okolí / Moravian Karst and its Environs. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity / Atlas for field work and outdoor activities

Ivan Balák, Eduard Hofmann a kol.
Anotace

Atlas Moravský kras a okolí zahrnuje oblast, kterou pro svoje venkovní aktivity navštěvuje řada škol všech stupňů a typů nejen z Česka. Při výběru lokality bylo vycházeno z potřeb terénní výuky v rámci učitelského vzdělávání na PdF MU. Posláním Atlasu je vyvolat v jeho uživatelích touhu dozvědět se něco o tom, co utvářelo a utváří krajinu v Moravského krasu a jeho okolí. Samotný Atlas se skládá ze dvou částí. První tvoří tematicky orientované mapy v měřítkách 1 : 160000 a 1 : 400000. Jde o celkový přehled zvoleného území a popis jeho základních přírodních a kulturních charakteristik. Další část tvoří podrobné mapy měřítka 1 : 20 000, které obsahují obrovské množství dalších informací. Jeho hlavní úloha spočívá v tom, aby jeho uživatelé sami v terénu objevovali to, co si vybrali na základě jednotlivých mapových listů.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9627-1
Počet stran 112
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9627-2020

Kroužková vazba

ISBN-13 978-80-210-9626-4
Formát 165 mm×250 mm
Počet stran 112
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Překladatel Štepán Tichý,
Překladatel Jan Zubalík
Klíčová slova atlas , terénní výuka , Moravský kras , Drahanská vrchovina , krajinné prvky , indikátory , tematické mapy , badatelská výuka
Jazyky Čeština, Angličtina
Poznámka

Název česky: Moravský kras a okolí. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity

Reference

Analýzy výškopisu [online]. Praha: Český úřad geodetický a katastrální [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://ags.cuzk.cz/dmr/>.

ArcČR® 500: Digitální vektorová geografická databáze České republiky [online]. Praha: ARCDATA Praha [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500>.

ArcGIS Online [online]. Esri [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.arcgis.com>.

BALÁK, I. (2019). Moravský kras: Jeskyně a člověk. Průhonice: Správa jeskyní České republiky. 224 s. ISBN 978-80-873-0945-2.

BALÁK, I.; VLČEK, L.; APPELOVÁ, B. et al. (2014). Jeskyně: tam a zase zpátky. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a občanské združenie OZ Comitatus Thurociensis. 170 s. ISBN 978-80-876-0465-6.

Corine land cover [online]. Copernicus: Europe’s eyes on Earth [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover>.

Černý-Křetínský, E. (1979). Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Praha: Academia. 167 s.

Český statistický úřad / ČSÚ [online]. Praha: Český statistický úřad [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.czso.cz>.

DEMEK, J.; MACKOVČIN, P. (eds.) et al. (2006). Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon ČR. Vydání II. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 582 s. ISBN 80-860-6499-9.

Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody [online]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://drusop.nature.cz>.

Geoportál ČÚZK: přístup k mapovým produktům a službám rezortu [online]. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://geoportal.cuzk.cz>.

Hofmann, E. et al. (1999). Jedovnice a okolí: Modelová oblast pro terénní vyučování. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 129 s. ISBN 80-720-4109-6.

HOFMANN, E. et al. (2003). Integrované terénní vyučování. Brno: Paido. 123 s. ISBN 80-731-5054-9.

Hrnčiarová, T.; Mackovčin, P.; Zvara, I. et al. (2009). Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha: Ministerstvo životního prostředí a Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 332 s. ISBN 978-80-851-1659-5.

HROMAS, J. (ed.) et al. (2009). Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Brno: EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, svazek XIV. ISBN 978-80-870-5117-7, 978-80-863-0503-5.

Hydroekologický informační systém [online]. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://heis.vuv.cz>.

Chlupáč, I. (2002). Geologická minulost České republiky. Praha: Academia. 436 s. ISBN 80-200-0914-0.

CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-874-5703-0.

Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) [online]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://jeso.nature.cz>.

JESOVIEW – mapový prohlížeč objektů JESO [online]. Průhonice: Správa jeskyní ČR [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://webgis.caves.cz/jesoview/>.

MACKOVČIN, P.; JATIOVÁ, M.; DEMEK, J.; SLAVÍK, P. et al. (2007). Brněnsko. Chráněná území ČR, svazek IX. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Brno: EkoCentrum Brno. 932 s. ISBN 978-80-860-6466-6, 978-80-863-0502-8.

Mapy on-line České geologické služby [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online>.

MAS Boskovicko PLUS [online]. MAS Boskovicko PLUS [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <http://www.masboskovickoplus.cz/>.

MAS Brána Brněnska [online]. MAS Brána Brněnska [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.branabrnenska.cz/>.

MAS Moravský kras [online]. MAS Moravský kras [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <http://www.mas-moravsky-kras.cz/>.

MAS Slavkovské bojiště [online]. MAS Slavkovské bojiště [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <http://www.mas-slavkovskebojiste.cz/>.

MAS Vyškovsko [online]. MAS Vyškovsko [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.masvyskovsko.cz/>.

MAUER, P.; TRUHLÁŘ, J. et al. (2016). Lesy Mendelovy univerzity – lesy člověku. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. 248 s. ISBN 978-80-750-9422-3.

Mikyška, R. et al. (1968). Geobotanická mapa ČSSR: České země. Praha: Academia. 204 s.

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/index.htm>.

Musil, R. (ed.) et al. (1993). Moravský kras: Labyrinty poznání. Adamov: Geoprogram. 336 s.

Natura 2000 [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.mzp.cz/cz/natura_2000>.

Národní registr pramenů a studánek [online]. Praha: Mladí ochránci přírody, z.s. [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.estudanky.eu>.

Nemovité památky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.npu.cz/nemovite-pamatky>.

NEUHÄUSLOVÁ, Z. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Praha: Academia. 341 s. ISBN 80-200-0687-7.

OpenStreetMap [online]. OpenStreetMap Foundation (OSMF) [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.openstreetmap.org>.

Památkový katalog [online]. Praha: Národní památkový ústav ČR [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/>.

Portál Informačního systému ochrany přírody [online]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://portal.nature.cz/>.

Půda v mapách [online]. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://mapy.vumop.cz/>.

QGIS: A Free and Open Source Geographic Information System [online]. QGIS community team. [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://qgis.org>.

Quitt, E. (1971). Klimatické oblasti Československa. Brno: Geografický ústav ČSAV, Studia Geographica 16. 73 s.

Ramsarská úmluva o mokřadech: Ramsar Convention on Wetlands [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://www.mzp.cz/cz/ramsarska_umluva_o_mokradech>.

SKOŘEPA, H.; BALÁK, I.; VÍTEK, J. (eds.) et al. (2014). Kras a pseudokras. Ústí nad Orlicí: Gymnázium Ústí nad Orlicí. 48 s. ISBN 978-80-740-5338-2

Svobodová, H. (2019). Outdoor education in geography: a specific educational strategy. First edition. Brno: Masaryk University Press. 198 s. ISBN 978-80-210-9521-2. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9522-2019

SVOBODOVÁ, H.; MÍSAŘOVÁ. D.; DURNA, R.; ČEŠKOVÁ, T.; HOFMANN, E. (2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy: na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 101 s. ISBN 978-80-210-9245-7. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

SOUCHOPOVÁ, V.; MERTA, J.; TRUHLÁŘ, J.; BALÁK, I.; ŠTEFKA, L. (2002). Cesta železa Moravským krasem. Blansko. 123 s. ISBN 80-239-0459-0.

Stará mapová díla z území Čech, Moravy a Slezska [online]. Ústí nad Labem: Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <http://oldmaps.geolab.cz/>.

ŠAFÁŘ, J. et al. (2003). Olomoucko. Chráněná území ČR, svazek VI. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Brno: EkoCentrum Brno. 456 s. ISBN 80-860-6446-8.

Tolasz, R. et al. (2007). Atlas podnebí Česka / Climate Atlas of Czechia. Praha: Český hydrometeorologický ústav a Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 255 s. ISBN 978-80-866-9026-1.

Významné geologické lokality [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2020-02-27]. Dostupné online <https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/>.

WANKEL, H. (1882). Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer Vergangenheit. Wien. 422 s.  Český překlad: GROLICH, V. et al. (1984, 1988). Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Blansko: Okresní muzeum Blansko. 308 s.

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9627-2020 (1)

1. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU
Eduard Hofmann, Hana Svobodová, Iva Frýzová, Tereza Češková, Radek Durna, Darina Mísařová, Petr Knecht, Jaromír Kolejka, Miroslav Jireček, Světlana Hanušová, Alisa Randall, Jaroslav Suchý, Alena Dobrovolná, Pavla Buchtová, Zuzana Kršková, Ondřej Krahulec, Filip Pultar, Ondřej Vitula, Marek Antal, Jaroslav Vrbas, Marek Trávníček, Petr Soják
ISBN 978-80-280-0008-0  rok: 2021  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021


Podobné publikace