Personální marketing v řízení lidských zdrojů

Světlana Myslivcová
Anotace

Tak jako se obchodníci a marketéři snaží zaujmout zákazníka, usilují personalisté o pozornost talentovaných uchazečů na trhu práce. A stejně jako se obchodníci snaží udržet si své zákazníky, usilují firmy o stabilitu a loajalitu svých zaměstnanců. Personální marketing se v současné době formuje jako samostatný obor, který propojuje oblast řízení lidských zdrojů s marketingem a na zaměstnance pohlíží jako na zákazníka. V odborné literatuře však chybí podrobnější informace o tom, jaké faktory vedou k pracovní spokojenosti zaměstnanců, či jak souvisí personální marketing se značkou zaměstnavatele. Hlavním cílem této knihy je proto popsat nástroje externího a interního personálního marketingu a prostředky podporující spokojenost/stabilizaci zaměstnanců, které jsou důležité pro účinné řízení lidských zdrojů.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9357-7
Počet stran 215
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9357-2019

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9356-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 215
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

AAKER, David A. 2003. Brand building: budování obchodní značky. Brno: Computer Press. ISBN 80-7226-885-6.

AAKER, David A. 1996. Building strong brands. New York: A Division of Simon &Schuster. ISBN 978-0-02-900151-6.

ADAIR, John E. 2005. Jak řídit druhé i sám sebe. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-0784-1.

ALKTRON, Jerzy. 2002. Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN: 83-7252-119-0.

ANTOŠOVÁ, Mária. 2005. Marketing-mix v personalistice. Moderní řízení, 40: 42–44. ISSN 1213-7693.

ARMSTRONG, Michael a Stephen Taylor. 2015. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-9883-7.

ARMSTRONG, Michael. 2007. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing.  ISBN 978-80-247-1407-3.

ARMSTRONG, Michael. 2014. Armstrong's handbook of strategic human resource management [online]. London: Kogan Page Publisher. [cit. 2017-11-13].  ISBN 978-0-7094-6965-8. Dostupné z: https://otgo.tehran.ir/Portals/0/pdf/Armstrong%27s%20Handbook%20of%20Human%20Resource%20Management%20Practice_1.pdf

AXINIA, Elena. 2011. What is the future of employer branding through social media? Enschede: University of Twente [online]. [cit. 2017-07-29]. Dostupné z: http://essay.utwente.nl/61493/1/MSc_E_Axinia.pdf

Backhaus, Kristin a Surinder Tikoo. 2004. Conceptualizing and researching employer branding. Career development international. 9(5): 501–517. ISSN 1362-0436. https://doi.org/10.1108/13620430410550754

BALMER, John MT and Stephen A. GREYSER. 2006. Corporate marketing: Integrating corporate identity, corporate branding, corporate communications, corporate image and corporate reputation. European journal of marketing,  40(7/8): 730-741. ISSN 0309-0566.

Barčík, Tomáš. 2017. Angažovanost a motivace v kontaktu s firemní kulturou [online]. [cit. 2018-06-04]. Dostupné z: http://www.growingpeople.cz/angazovanost-a-motivace-v-kontaktu-s-firemni-kulturou/

BARROW, Simon a Richard MOSLEY. 2005. The employer brand: Bringing the best of brand management to people at work. New Jersey: Wiley.  ISBN 978-0-470-01273-4.

BARTÁK, Jan. 2004. Lidé a změny. Praha: Votobia. ISBN 80-7220-184-0.

BEAM, Henry H. 1999. The Character of a Corporation: How Your Company's Culture Can Make or Break Your Business. The Academy of Management Perspectives. (13)1: 119-120. ISSN 1558-9080.

BECKER, Gary S. 1975. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education [online]. New York: National Bureau of economic research. [cit. 2018-06-13]. ISBN 0-226-04109-3. Dostupné z: http://www.nber.org/chapters/c3730.pdf

BEDNÁŘ, Vojtěch. 2013. Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4211-3.

BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. 1998. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 80-859-4357-3.

BĚLOHLÁVEK, František, Oldřich ŠULEŘ a Pavol KOŠŤAN. 2006. Management. Brno: Computer Press, ISBN 80-251-0396-X.

BENCKO, Vladimír, et al. 2002. Epidemiologie: výukové texty pro studenty 1. LF UK. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0383-7.

BERRY, Leonard L. 1981. The employee as customer. Journal of retail banking. 3(1): 33–40.

BOXALL, Peter. 1996. The strategic HRM debate and the resource‐based view of the firm. Human resource management journal [online]. (6)3: 59-75 [cit. 2018-06-13].  ISSN 1748-8583. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1748-8583.1996.tb00412.x

BRAND BAKERS.2017. Výzkumy trendů employer brandingu v České republice 2017 [online]. [cit. 2017-06-17]. Dostupné z: http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/465

BROWN, Michelle, et al. 2009. Irreconcilable differences? Strategic human resource management and employee well‐being. Asia Pacific Journal of Human Resources. (47)3: 270-294. ISSN 1038-4111. https://doi.org/10.1177/1038411109106859

BURKE, Ronald J., Graeme MARTIN and Cary L. COOPER. 2011. Corporate Reputation: Managing Opportunities and Threats. Farnham: Gower Publishing Limited. ISBN 978-0-566-09205-3.

Burmann, Christoph and Sabrina Zeplin. 2005. Building brand commitment: A behavioural approach to internal brand management. Journal of brand management, 12(4): 279−300. ISSN 1479-1803. https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540223

ÇALIŞKAN, Esra Nemli. 2010. The impact of strategic human resource management on organizational performance. Journal of Naval Science and Engineering [online]. (6)2: 110-116 [cit. 2018-06-13]. ISSN 1304-2025. Dostupné z: http://oaji.net/journal-detail.html?number=3113

CAPPELLI, Peter and Harbir SINGH. 1992. Integrating strategic human resources and strategic management. In: David Lewin, Olivia S. Mitchell and Peter D. Sherer, ed. Research frontiers in industrial relations and human resources, 165-192. New York: Cornell University Press. ISBN 0-913447-53-6.

Creswell, John W. 2009. Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. London: Sage Publication. ISBN 978-1-4129-6557-6.

 

ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. 2001. Psychologie pro učitele. Praha: Portál.  ISBN 80-7178-463-X.

ČERVOVÁ, Lenka. 2013. Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu. Liberec: Technická univerzita. ISBN 978-80-7494-013-2.

ČSÚ. 2015. Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2014 [online].  [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticky-bulletin-liberecky-kraj-1-az-4-ctvrtleti-2014

ČSÚ. 2019. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2019 [online]. [cit.2019-06-24]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019

ČUHLOVÁ, Renata. 2017. Podniková mobilita lidského kapitálu a interkulturní prostředí. Liberec. Disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v liberci, Ekonomická fakulta. Vedoucí práce doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.

d´AMBROSOVÁ, Hana, et al. Abeceda personalisty 2014. Olomouc: ANAG, 2014.  ISBN 978-80-7263-869-7.

DALE, Margaret. 1995. Successful Recruitment and Selection: A Practical Guide for Managers. London: Kogan Page Limited. ISBN 9780749414221.

DAMIJ, Nadja, et al. 2015. What motivates us for work? Intricate web of factors beyond money and prestige. PloS one [online], (10)7: [cit. 2018-06-04].  ISSN 1932-6203. Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132641

DENSCOMBE, Martyn. 2014. The good research guide: for small-scale social research projects. Berkshire: McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-335-24140-8.

DISMAN, Miroslav. 2000. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele.  3. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0139-7.

Duda, Jiří. 2008. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: Key Publishing. ISBN 978-80-87071-89-2.

DUNAWAY, Linda J. and Alice RUNNING. 2009. Job satisfaction as self‐care within a restrictive regulatory environment: Nevada's study. Journal of the American Association of Nurse Practitioners [online]. (21)10: 557-564 [cit. 2018-06-04].  ISSN 2327-6924. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1745-7599.2009.00446.x. https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2009.00446.x

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, et al. 2004. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha:  CH Beck. ISBN 80-7179-468-6.

DYER, Lee and Todd REEVES. 1995. Human resource strategies and firm performance: what do we know and where do we need to go? International Journal of human resource management [online]. (6)3: 656-670 [cit. 2018-06-13]. ISSN 1466-4399. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09585199500000041. https://doi.org/10.1080/09585199500000041

EWING, Michael T., et al. 2002. Employment branding in the knowledge economy. International Journal of Advertising. 21(1): 3–22. ISSN 2249-8672. https://doi.org/10.1080/02650487.2002.11104914

FORET, Miroslav a Jana STÁVKOVÁ. 2003. Marketingový výzkum: jak poznávat své zákazníky. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0385-8.

Foret, Miroslav. 2011. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press.  ISBN 978-80-251-3432-0.

GEORGE, Christeen. 2015. Retaining professional workers: what makes them stay?. Employee Relations. 37(1): 102–121. ISSN: 0142-5455. https://doi.org/10.1108/ER-10-2013-0151

GOGOLOVA, Martina, Oľga PONISCIAKOVA a Katarina IVANKOVA. 2015. The Use of External Personnel Marketing in Slovakia. Procedia Economics and Finance, 26:  131-138. ISSN: 2212-5671.

Grönroos, Christian. 1981. Internal marketing–an integral part of marketing theory. In James H. Donnelly and William R. George, eds. Marketing of Services, Chicago IL: American Marketing Association, p. 236–238. ISBN 0877571481.

Grönroos, Christian. 1984. A service quality model and its marketing implications. European Journal of marketing. 18(4), 36–44. ISSN 0309-0566. https://doi.org/10.1108/EUM0000000004784

GUEST, David E. 2001. Human resource management: when research confronts theory. International Journal of Human Resource Management [online]. (12)7:  1092-1106 [cit. 2018-06-13]. ISSN 1466-4399. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09585190110067837

Hays. 2017. Platový průzkum 2017. Trendy na pracovním trhu v České republice [online]. [cit. 2018-06-04]. Dostupné z: https://www.hays.cz/cs/groups/hays_common/@cz/@content/documents/digitalasset/hays_1854406.pdf

HAYS. 2018. Mzdový průzkum Hays. Pracovní trh v roce 2018 [online]. [cit. 18-05-25]. Dostupné z: https://www.hays.cz/mzdovypruzkum2018/index.htm

HEATHFIELD, Susan. 2018. Performance Management. The Balance careers [online] [cit. 2018-06-04]. Dostupné z: https://www.thebalancecareers.com/performance-management-1918226

HENDL, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.  ISBN 80-7367-040-2.

HENDL, Jan. 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-485-4.

Herzberg, Frederick. 2008. One more time: How do you motivate employees? Boston: Harvard Business Review Press. ISBN 978-1-4221-2599-1.

HERZBERG, Frederick, Bernard MAUSNER and Barbara Bloch SNYDERMAN. 2011. The motivation to work. New Brunswick: Transaction publishers, 2010.  ISBN 978-1-56000-634-3.

HESKOVÁ, Marie. 2001. Marketingová komunikace součást marketingového mixu. Praha: Vysoká škola ekonomická. ISBN 80-245-0176-7.

HORSAGER, David. 2012. The trust edge: how top leaders gain faster results, deeper relationships, and a stronger bottom line. New York: Free Press. ISBN 978-1476711379.

Horváthová, Petra, Jiří Bláha a Andrea Čopíková. 2016. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-430-1.

Hovorka, Petr. 2012. 6 základních elementů firemní kultury [online].[cit. 18-05-25]. Dostupné z: http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/367

CHURCHILL, Gilbert A. and Dawn IACOBUCCI. 2015. Marketing research: methodological foundations. Nashville: Earlie Lite books. ISBN 9781507775547.

CHURCHILL, Larry R. 1987. Rationing health care in America: Perceptions and principles of justice. Indiana: Univ. of Notre Dame Pr. ISBN 978-0268016319.

JONES, A. Michael and Jaebeon SUH. 2000. Transaction-Specific Satisfaction and overall Satisfaction: An Empirical Analysis. The Journal of Services Marketing [online]. (14)2: 147-159 [cit. 2018-06-04]. ProQuest Central. ISSN 08876045. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/212655961/fulltext/E1E699D526FC4B72PQ/19?accountid=17116. https://doi.org/10.1108/08876040010371555

Jörn, Axel. 2015. New ways of personnel marketing and recruitment. Hamburg: Anchor Academic Publishing. ISBN 978-3-95489-900-5.

Kelnarová, Jarmila a Eva Matějková. 2014. Psychologie 2. díl. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-9104-3.

King, Ceridwyn and Debra Grace. 2008. Internal branding: Exploring the employee's perspective. Journal of Brand Management, 15(5): 358−372.  ISSN 1479-1803. https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2550136

Klementová, Pavla. 2008. Jak najít lidi? Zkuste náborový marketing! Brána do světa médií, marketingu a reklamy [online]. [cit. 2017-06-17]. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/prilohy

KOCIÁNOVÁ, Renata. 2010. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3.

Kotler, Philip a Gary Armstrong. 2010. Principles of marketing. New Jersey: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-700669-4.

KOTLER, Philip a Kevin L. KELLER. 2013. Marketing management. 14. vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN: 978-80-247-4150-5.

KOTLER, Philip et al. 2007. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1545-2.

KOUBEK, Josef. 2007. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky.  4. vyd. Praha: Management Press. ISBN 9788072611683.

KOUBEK, Josef. 2015. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky.  5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-288-8.

KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. 2011. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3527-6.

KUBÁTOVÁ, Jaroslava. 2013. Management lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3397-4.

Kucharčíková, Alžběta a Josef Vodák. 2011. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3651-8.

Lewthwaite, Julie. 2007. Začínám řídit lidi. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1727-9.

LIPPOLD, Dirk. 2014. Die Personalmarketing-Gleichung. München: Oldenbourg Verlag. ISBN 978-3110362534.

LOŠŤÁKOVÁ, Hana et al. 2009. Diferencované řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3155-1.

LUKÁŠOVÁ, Růžena, Ivan NOVÝ et al. 2004. Organizační kultura. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0648-2.

LUNDY, Olive. 1994. From personnel management to strategic human resource management. International Journal of Human Resource Management [online].  (5)3: 687-720 [cit. 2018-06-13]. ISSN 1466-4399. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09585199400000054. https://doi.org/10.1080/09585199400000054

Mahnert, Kai F. and Ann M. Torres. 2007. The brand inside: The factors of failure and success in internal branding. Irish Marketing Review, 19(1/2): 54.  ISSN 0709-7362.

MAYEROVÁ, Marie. 1997. Stres, motivace a výkonnost. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-425-8.

MEIER, Walter. 1991. Strategisches Personalmarketing: Analyse – Konception – Instrumente. In: Maier, W.; Fröhlich, W. (eds.), Personalmanagement in der Praxis. Wiesbaden: Gabler Verlag, p. 65. ISBN 3-409-13852-8.

MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. 2006. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia. ISBN 80-200-1396-2.

Menšík, Tomáš. 2015. Personální marketing vs Employer Branding [online].  [cit. 2017-06-17]. Dostupné z: http://www.personalni-marketing.cz/

MINCHINGTON, Brett. 2006. Your employer brand. Attract, engage, retain. Torrensville: Collective learning Australia. ISBN 978-0646465029.

MOLNÁR, Zdeněk et al. 2012. Pokročilé metody vědecké práce. Praha: Profess Consulting, ISBN 978-80-7259-064-3.

MOSLEY, Richard W. 2007. Customer experience, organisational culture and the employer brand. Journal of Brand Management. 15(2): 123–134. ISSN 1350-231X. https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2550124

Myslivcová, Světlana et al. 2017. Personální marketing a budování značky zaměstnavatele. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-382-9.

NAKONEČNÝ, Milan. 2005. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0577-X.

Nazemetz, Petr a Will Ruch. 2012. HR and Marketing Power Partners. Great Britain: Amazon. ISBN 978-0-9856053-0-8.

NENADÁL, Jaroslav et al. 2008. Moderní management jakosti. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-186-7.

Novotný, Josef. 2015. Využití marketingového paradigmatu v personální politice podniku. In: Zborník vedeckých prác Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Bratislava: Ekonóm, s. 503-511. ISBN 978-80-225-4077-3.

NOVÝ, Ivan et al. 1996. Interkulturální management: Lidé, kultura a management. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-260-3.

NUNNALLY, Jum C., Ira H. BERNSTEIN. 1994. Psychometric theory. New York: McGeaw Hill. ISBN 978-0-0704-7849-7.

OSMAN, M. R. et al. 2004. Internal Customer Satisfaction in ISO 9001 Certified Manufacturing Companies. International Journal of Engineering and Technology, (1)2: 179-187. ISSN 0975-4024.

PALÁN, Zdeněk. 2002. Lidské zdroje: výkladový slovník: výchova, vzdělávání, péče, řízení. Praha: Academia. ISBN 80-200-0950-7.

PATTON, Michael Quinn. 2002. Qualitative Research and Evaluation Methods. London: SAGE. ISBN 0-76191-971-6.

Personalista. 2017. Jaké jsou nejžádanější pozice na trhu práce.  [cit.2017-04-11]. Dostupné z: https://www.personalista.com/trh-prace/.

PLAMÍNEK, Jiří. 2011. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3664-8.

POLÁKOVÁ, Ivana a Stanislav HÄUSER. 2003. Personální marketing. Moderní řízení, 38(8): 46–47. ISSN 0026-8720.

PRATOOMMASE, Thanapat. 2015. Marketing Mix 4Ps into HR strategy. [cit. 2017-08-02]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/hr-marketing-part-2-mix-4ps-strategy-thanapat-pratoommase.

PROVAZNÍK, Vladimír a Růžena KOMÁRKOVÁ. 1993. Motivace pracovního jednání. Praha: Vysoká škola ekonomická. ISBN 80-7079-283-3.

Příkaský, Vít. 2016. Liberec region by numbers 2016 [online]. [cit. 2018-06-04]. Dostupné z: https://en.kraj-lbc.cz/getFile/id:361481/lastUpdateDate:null

ROSETHORN, Helen. 2009. The Employer Brand: Keeping Faith with the Deal. Farnham: Gower Publishing Limited. ISBN 978-0-566-08899-5.

RYGLOVÁ, Kateřina. 2007. Teoretická východiska pro audit spokojenosti zákazníka. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, (54)6:  159-169. ISSN 1211-8516.

ŘEZANKOVÁ, Hana a Tomáš LÖSTER. 2009. Úvod do statistiky. Praha: Oeconomica, ISBN 978-80-245-1514-4.

SASSER, W. Earl, Stephen P. ARBEIT. 1976. Selling jobs in the service sector. Business horizons. 19(3): 61-65. https://doi.org/10.1016/0007-6813(76)90053-7

SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. 2002. Research methods for business students. New Jersey: Prentice Hall. ISBN 978-0-273-65804-7.

SCHULTZ, Theodore W. 1993. The economic importance of human capital in modernization. Education economics. 1(1): 13–19. [cit 2017-08-02]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/toc/cede20/1/1?nav=tocList. https://doi.org/10.1080/09645299300000003

SKARE, Marinko a Sabina LACMANOVIC. 2015. Human capital and economic growth: a review essay. Amfiteatru Economic. 17(39): 735.

SMÉKAL, Vladimír. 2009. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 3., přepr. vyd. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-62-6.

SMEREK, Ryan E. and Marvin PETERSON. 2007. Examining Herzberg’s theory: Improving job satisfaction among non-academic employees at a university. Research in Higher Education [online]. (48)2: 229-250 [cit. 2018-06-04].  ISSN 1573-188X. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-006-9042-3

SMOLOVÁ, Helena a Hana URBANCOVÁ. 2014. Budování značky zaměstnavatele. Ekonomické listy. 5(3): 35–54. ISSN 1804–4166.

Spielmann, Karolína. 2015. Příběh 7P pro personální marketing [online]. [cit. 18-05-14]. Dostupné z http://www.personalni-marketing.cz/pribeh-p-pro-personalni-marketing/

STEJSKALOVÁ, Alena. 2009. Personální marketing začíná péčí o zaměstnance. HRM: Odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. [online]. [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: http://hrm.ihned.cz/c1-33432620-personalni-marketing-zacina-peci-o-zamestnance.

STOREY, John. 1998. Do human resources really have a role in strategy? Financial Times Mastering Management [online]. (9): 14-18. Dostupné z: http://oro.open.ac.uk/50029/

STRACHOTA, Svatopluk a Dana STRACHOTOVÁ. 2010. Týmová práce. [online]  [cit. 2018-06-04]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/tymova-prace-2831.html

STRUTZ, Hans. 1992. Strategien des Personalmarketing. Wiesbaden: Gabler Verbag. ISBN: 3-409-13848-X.

Stýblo, Jiří. 2003. Uplatňování personálního marketingu v praxi. Práce a mzda.  4: 18–26. ISSN: 0032-6208.

SZARKOVÁ, Miroslava, Martin ANDREJČÁK a Natália MATKOVČÍKOVÁ. 2014. Personnel Audit as a Functionn of Personnel Marketing and Personnel Management. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-263-0809-6.

Šikýř, Martin. 2014. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5212-9.

ŠIKÝŘ, Martin. 2016. Personalistika pro manažery a personalisty. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5870-1.

Šilerová, Lenka. 2018. Co chtějí mladí lidé od zaměstnavatele? [online].  [cit. 2018-06-26]. Dostupné z: https://www.ipsos.com/cs-cz/co-chteji-mladi-lide-od-zamestnavatele

ŠLAPÁK, Čeněk, Tim a Martin ŠTEFKO. 2015. Praktický personální marketink: řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. ISBN 978-80-87439-19-7.

ŠULÁK, Milan, Emil VACÍK. 2005. Měření výkonnosti firem. Praha: EUPRESS.  ISBN 80-86754-33-2, 2005.

TAHAL, Radek et al. 2017. Marketingový výzkum. Postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0206-8.

Thom, Norbert. 2008. Personelmarketing [online]. [cit. 2017-06-17]. Dostupné z: http://www.iop.unibe.ch/UserFiles/File/Lehre/PM/M1008%20Personalmarketing.pdf.

TILLMAN, C. Justice, Feliccia A. SMITH and Wanda R. TILLMAN. 2010. Work locus of control and the multi-dimensionality of job satisfaction. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, (14)2: 107. ISSN 1939-4691.

TURECKIOVÁ, Michaela. 2004. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0405-6.

Úřad Práce. 2019. Tiskové zprávy, aktuality [online]. [cit. 2019-06-24]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/upcr

Výrost, Jozef a Ivan Slaměník. 2008. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-802-4714-288.

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. 2009. Image a firemní identita. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2790-5.

VYSOKAJOVÁ, Margerita, Jiří STÝBLO a Jan URBAN. 2011. Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-627-1.

Weisberg, Melinda and Eric Dent. 2016. Meaning or money? Non-profit employee satisfaction. Voluntry Sector Review [online], (7)3:293-313 [cit. 2018-06-04]  ISSN 2040 8064. Dostupné z: http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/vsr/2016/

Wickham, Mark and Wayne O'Donohue. 2009. Developing employer of choice status: Exploring an employment marketing mix. Organization Development Journal [online]. 27(3): 77–95. [cit. 2017-08-07] Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/197984645?accountid=17116.

Wimmers, Julia. 2009. HR Marketing From Job Advertising to Employer Branding. München: GRIN Verlag. ISBN 9783640449347.

YANG, Zhilin and Robin T. PETERSON. 2004. Customer perceived value, satisfaction, and loyalty: The role of switching costs. Psychology & Marketing,  (21)10: 799-822. ISSN 1520-6793. https://doi.org/10.1002/mar.20030

YÜKSEL, Atila and Mike RIMMINGTON. 1998. Customer-satisfaction measurement: Performance counts. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 39(6): 60-70. ISSN 1552-3853.

ZAMAZALOVÁ, Marcela. 2008. Spokojenost zákazníka. Acta Oeconomica Pragensia, (16)4: 76-82. ISSN 0572-3043. https://doi.org/10.18267/j.aop.135

ZARNIK-ZULAWSKA, Joanna. 2012. Personnel marketing as a stimulant for creating a new company identity. Journal of Positive Management, 3(1): 105–120. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1356913626?accountid=17116.

ZEITHAML, A. Valarie, Anathanarayanan PARASURAMAN and Leonard L. BERRY. 1990. Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations. New York: Free Press. ISBN 0029357012.

ZEITHAML, A. Valarie. 1988. Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. The Journal of marketing, 1988, (52)3:  2-22. ISSN 1547-7185. https://doi.org/10.1177/002224298805200302

 

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.