Tradice a kulturní hodnoty území v péči UNESCO. Možností účelové obnovy tradičního hospodaření

Libor Lněnička, Jaromír Kolejka, Mária Kozová a kol.
Anotace

Název anglicky: Traditions and cultural values of the territory in the care of UNESCO. The possibilities of purpose restoration and traditional farming

Odborná kniha přináší popis tradičních přírodních a kulturních hodnot při vykonávání ochrany a péče o památky UNESCO. Modelovým územím je na slovenské straně Vlkolínec (již 25 let v UNESCO) a na české straně Slovanské hradiště v Mikulčicích, které je potencionálním kandidátem na zápis na seznam UNESCO. Především jsou zmiňovány praktické možnosti využití stávajících nástrojů k ochraně památek, jako např. územní plány, management plány nebo ochranná pásma památek. Publikace je výstupem projektu NKP3040D001: Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů.
 
 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9351-5
Počet stran 98
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9351-2019

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9350-8
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 98
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština
Reference

ARNSTEIN, S. R. (1969): A Ladder of Citizien Participation. Journal of the American Institute of Planners. 35, 4, 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Berková, A. a kol. (1996): Kniha regulatívov pre Územný plán Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec. Slovenská agentúra životného prostredia, oblastná pobočka Banská Bystrica. 27 s. (dostupné na http://www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/riadiace-akty/strategicke-dokumenty/uzemny-plan-mesta/uzemny-plan-zony-vlkolinec-pamiatkova-rezervacia-ludovej-architektury-1996) [Citované 2018-06-12].

Boltižiar, M., Petrovič, F. (2018). Zhodnotenie potenciálu historických fotografií, máp a leteckých snímok pre štúdium zmien kultúrnej krajiny na príklade lokality UNESCO – Vlkolínec. In: Kozová, M. (ed.): Zb. z konferencie: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 24.-25. októbra 2018, Katolícka univerzita v Ružomberku. 51-66.

BR Dolní Morava (2019): Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s., http://www.dolnimorava.org/index.php/biosvericka-rezervace.html?lang=cs [Citované 2019-03-19].

BRUNDTLAND, G.H. (eds.) (1987): Our Common Future. Oxford university Press, Oxford.

COLLINS, K., ISON, R. (2006): Dare we jump off Arnstein´s ladder? Social learning as a new policy paradigm. In Proceedings pf PATH (Participatory Approaches in Science & Technology) Conference. Edinburgh: The Macaulay Land Use Research Institute.

CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE - WORLD HERITAGE COMMITTEE - Thirty-fourth Session (25 .7. – 3. 8. 2010) – item 5.

DudáŠ, M. (2018). Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec v Zozname svetového dedičstva UNESCO. In: Kozová, M. (ed.): Zb. z konferencie: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 24.-25. októbra 2018, Katolícka univerzita v Ružomberku. 32-50.

Hochel. B. (2018): Obnova senníkov v lokalite UNESCO Vlkolínec. In: Kozová, M. (ed.): Zb. z konferencie: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 24.-25. októbra 2018, Katolícka univerzita v Ružomberku. 77-83.

Hudeková, Z., Bašáry, J., Belčáková, I., Hudek, V., Huba, M., Jaňak, P., Kapina, G. (2009): Manažmentový plán Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec, 76 s. (dostupné na stránke http://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/unesco/Vlkolinec_A5_final_20_5_2009.pdf) [Citované 2018-06-12].

KozovÁ, M., Pauditšová, E., Bašary, J. (2018): Aktuálny stav spravovania územia lokality UMESCO Vlkolínec a pripravované opatrenia revitalizačných plánov pre ochranné pásmo. In: Kozová, M. (ed.): Zb. z konferencie: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 24.-25. októbra 2018, Katolícka univerzita v Ružomberku. 88-100.

Liptayová, Z., Ušaková, M., Hajzoková, D. (1990): PRĽA Vlkolínec – Zásady pamiatkovej starostlivosti - aktualizácia. Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, 57 s. a fotodokumentácia. Archív PU SR – T 2235/1-3. (dostupné na stránke https://www.pamiatky.sk/sk/page/zasady-ochrany-pr-vlkolinec) [Citované 2017-02-03].

LNĚNIČKA, L. (2014): STRATEGICKÝ PLÁN = ÚSPĚCH ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ Z EU? Trendy v podnikání, Plzeň: ZČU v Plzni, roč. 4/IV, 4/2014, s. 67-75. ISSN 1805-0603.

MAB Programme (2019): Man and the Biosphere Programme, http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/ [Citované 2019-03-19].

MAIER, K. (2012): Udržitelný rozvoj území. Grada Publishing, a.s., Praha.

Mesto Ružomberok (2012): Územný plán Mesta Ružomberok, hlavný riešiteľ: M. Pivarči. (dostupné na stránke: http://www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/riadiace-akty/strategicke-dokumenty/uzemny-plan-mesta) [Citované 2018-06-12].

Mesto Ružomberok (2019). Zadanie pre územný plán zóny Ružomberok, PRĽA Vlkolínec. Urbion sk, s.r.o. Ing. arch. Ján Burian. 17 s.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 188/2011 Z. z. o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa.

Nariadenie vlády SR č. 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra.

Nezval, P. (2018): Sprievodná správa k územnému plánu zóny Ružomberok - Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec. Prieskumy a rozbory (2018): Obstarávateľ: Mesto Ružomberok, hlavný riešiteľ (spracovateľ): Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt.

NPÚ (2019): UNESCO, Národní památkový ústav, http://ftp.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty/unesco/ [Citované 2019-03-20].

Pamiatkový úrad SR (2007a): Mapa ochranného pásma PRĽA Vlkolínec, (dostupné na stránke https://www.pamiatky.sk/sk/page/zasady-ochrany-pr-vlkolinec) [Citované 2017-02-03].

Pamiatkový úrad SR (2007b): Rozhodnutie Pamiatkového úradu SR, ktorým sa vyhlasuje ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie Vlkolínec. Číslo: PÚ–07/1520-11/7509/And. 2007 (dostupné na stránke: https://www.pamiatky.sk/content/data/obrazky/File/elektronicka_tabula/PU_07_1520_11_7509_And.pdf) [Citované 2017-02-03].

Pamiatkový úrad SR (2007c): Vlkolínec. Návrh na vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Vypracovala: N. Režná , spolupraca: Z. Liptayová, V. Dvořaková, Erika Hrašková, M. Šichtová, P. Štipák, M. Šabíková, Ľ. Pinčíková, P. Andráši.

Pamiatkový úrad SR (2008): Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Vydal PÚ SR a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o., 127 s.

PAUDITŠOVÁ, E., HAMMEROVÁ, M., KRAJŇÁKOVÁ, I. (2018): Obnova pestovania ovocných stromov ako formy tradičného hospodárenia v ochrannom pásme lokality UNESCO Vlkolínec. In: Kozová, M. (ed.): Zb. z konferencie: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 24.-25. októbra 2018, Katolícka univerzita v Ružomberku.101–111.

Pauditšová, E., Kozová, M. a kol. (2019): Krajinná štúdia – Vlkolínec. Výstup z projektu INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001: “Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“ (UNESCO VLaMI), 100 s.

Pinčíková, Ľ. (2018): K aktuálnym výzvam a úlohám v oblasti zachovania lokalít svetového kultúrneho dedičstva a jeho manažmentu. In: Kozová, M. (ed.): Zb. z konferencie: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 24.-25. októbra 2018, Katolícka univerzita v Ružomberku. 20–23.

PITAŠ, J. (2010): Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.1. VUT v Brně ve spolupráci se Společností pro projektové řízení, o.s., Brno, 314 s. ISBN 978-80-214-4058-6.

Tomčíková I., Rakytová, I. (2018). Predpoklady rozvoja udržateľného cestovného ruchu v lokalite UNESCO Vlkolínec. In: Kozová, M. (ed.): Zb. z konferencie: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 24.-25. októbra 2018, Katolícka univerzita v Ružomberku. 112–124.

Uznesenie vlády SR č. 21 z 26. januára 1977, ktorým bola vyhlásená lokalita Vlkolínec za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

VESELÝ, A. (2009): Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Karolinum, Praha, 262 s. ISBN 978-80-246-1714-5.

Zákon č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 50/1996 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Zákon č. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon NR SR č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

https://whc.unesco.org/archive/2010/whc10-34com-5De.pdf