Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference

Slavomír Lesňák (ed.), Barbora Vacková (ed.)
Anotace

Název anglicky: Jan Patočka and Our Age. Proceedings of the International Conference

Patočkova osobnost a dílo poskytují prostor a inspiraci pro zkoumání filozofické, sociologické, historické, pedagogické i etické. Tyto aspekty se staly předmětem bádání a reflexe vědecké konference s mezinárodní účastí „Jan Patočka a naše doba“ (6. 9. 2017 Brno). Jednotlivé příspěvky sborníku jsou výsledkem individuálního výzkumu účastníků konference. Zveřejněné texty mají trojí charakter: zaměřují se na reflexi dobových souvislostí Patočkovy práce a reflektují jeho filozofický i občanský odkaz usilující o rehabilitaci filozofie jako živé součásti duchovní kultury. Jako takovou některé z publikovaných textů Patočkovu filozofii aplikují v analýzách aktuálních společenských problémů.
 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8958-7
Počet stran 190
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština
Reference

Abbey, Edward, Gang obrancov Zeme. Tulčík: LZ Vlk, 1994.

Arendt, Hannah, O násilí. Praha: Oikoymenh, 2004.

Arendtová, Hannah. Krize kultury: (čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha: Mladá fronta, 1994.

Bachelard, Gaston, Poetika prostoru. Praha: Malvern, 2009.

Barbaras, Renau, Pohyb existence. Studie k fenomenologii Jana Patočky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016.

Barbaras, Renaud, „Le mouvement du monde et le problème de l’ apparaître.“ In Patocka et la question du monde, 21–35. Paris: Minuit Paris, 2013.

Barbaras, Renaud, Le mouvement de l’existence: études sur la phénoménologie de Jan Patočka. Chatou: Éditions de la Transparence, 2007.

Bernet, Rudolf, and Iso Kern and Eduard Marbach, Úvod do myšlení Edmunda Husserla. Praha: Oikoymenh, 2004.

Bey, Hakim, Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004.

Blecha, Ivan, „Patočkova péče o duši mezi Sókratem, Platónem a Aristotelem.“ Filozofia, 70, 6 (2015): s. 409–419.

Blecha, Ivan, Jan Patočka. Olomouc: Votobia, 1997.

Blunt, Alison, and Robyn Dowling, Home. Abingdon: Taylor and Francis, 2006.

Cambiano, Guiseppe, „Cesta k dospělosti“, In Řecký člověk a jeho svět, ed. Jean-Pierre Vernant, s. 77–103, Praha: Vyšehrad.

Canfora, Luciano, „Občan“ (s. 105–132). Řecký člověk a jeho svět, ed. Jean-Pierre Vernant, Praha: Vyšehrad.

Capra, Fritjof, Skryté súvislosti. Bratislava: Vydavateľstvo slovenských spisovateľov, 2009.

Cibulka, Josef, „Jan Patočka a studenti pražské filosofické fakulty v období 1945–49,“ Filozofia 4 (1997): 234–241.

Derrida, Jacques, „Donner la mort“. In L’éthique du don. Jacques Derrida et la pensée du don, 11–108. Paris: Metailie-Transition, 1992.

Derrida, Jacques, „Tajemství, kacířství a odpovědnost: Patočkova Evropa.“ Filosofický časopis. 1992, 4: s. 551–573; 1992, 5: s. 857–867.

Descartes, René and Jan Patočka, Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992.

Dewey, John, Reconstruction in Philosophy. The Middle Works of John Dewey. Carbondale III. Southern Illinois: Southern Illinois University Press, 1982.

Diatka, Cyril, „Patočkov koncept humanizmu ako príspevok k pochopeniu európskej kultúrnej tradície.“ In Ján Patočka, Češi a Evropa. Sborník z vědecké konference. Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, s. 61–67, Katedra filosofie a občanské výchovy. Brno: 2000.

Dodds, Eric R., Řekové a iracionálno. Praha: Oikoymenh, 2000.

Dostál, Antonín, „Ke dvěma setkáním Jana Patočky s pedagogickým dílem Jana Amose Komenského,“ Pedagogika XLII, no. 4 (1992): s. 440.

Douglas, Mary, „The Idea of Home: A Kind of Space,“ Sociological Research 50, No. 1 (1991): s. 287–307.

Dubský, Ivan, Filosof Jan Patočka. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991.

Dupkala, Rudolf, „Jan Patočka.“ In Dejiny etického myslenia v Európe a USA, ed. Anna Remišová, 781–790. Bratislava: Kalligram, 2008.

Easthope, Hazel. „A Place Called Home.“ Housing, Theory and Society 21 (2004): s. 128–138.

Ekkehard, Von Braunmühl, Antipädagogik: Studien zur Abschaffung der Erziehung. Leipzig: Tologo verlag, 2006.

Eribon, Didier, Michel Foucault. 1926-1984, Praha: Academia, 2002.

Fink, Eugen. Natur, Freiheit, Welt. Philosophie der Erziehung. Würzburg: F. A. Schwarz, 1992.

Filosofický časopis 6 (1994).

Fontana, Josep, Evropa před zrcadlem. Praha: NLN, 2001.

Foucault, Michel, Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin, 2000.

Foucault, Michel, Slová a věci. Bratislava: Kalligram, 2000.

Freud, Sigmund, Nespokojenost v kultuře. Praha: Hynek, 1998.

Gál, Egon. „Richard Rorty: medzi nádejou a skepsou.“ Kritika a kontext, no. 34 (2007): s. 10–15.

Garlan, Yvon, „Člověk a válka“, In Řecký člověk a jeho svět, ed. Jean-Pierre Vernant, 61–62. Praha: Vyšehrad.

Gibas, Petr. „Domov jako konceptuální rámec, téma i výzkumný terén: vývoj i současná podoba studií domova.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 53, no. 2 (2017): s.241–238.

Gibas, Petr. „Fenomenologie prostoru: O geografii místa, krajiny i nepřítomnosti“, In Prostor(y) geografie, ed. Matoušek, Roman and Robert Osman, 231–250. Praha: Karolinum, 2014.

  1. „Plody českého myšlení.“ Filosofická revue XII, 1 (1940): s. 46–47.

Hans Urs, Von Balthasar. „Communio“, Teologické texty, Samizdat č. 10: s. 4.

Hanyš, Milan, „Občanská neposlušnost v myšlení Hannah Arendtové.“ Filosofický časopis 64, no. 1 (2016): s. 59–74.

Havel, Václav. Moc bezmocných. Praha: Lidové noviny, 1990.

Hegel, George, Wilhelm. Dějiny filosofie 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961.

Heidegger, Martin. „The Age of World Picture.“ In The Question Concerning Technology, ed. W. Lovitt. New York: Harper & Row, 1977.

Heidegger, Martin. Básnicky bydlí člověk, Praha: Oikoymenh, 2006.

Heidegger, Martin. Bytí a čas. Praha: Oikúmené, 2008.

Heidegger, Martin. Heraklit. GA. Bd. 55. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1979.

Heidegger, Martin. Konec filosofie a úkol myšlení. Praha: Oikúmené, 2006.

Heidegger, Martin. Nietzsche II. GA. Bd. 6.2. Pfullingen: G. Neske, 1961.

Heidegger, Martin. Parmenides. GA. Bd. 54. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1982.

Helus, Zdeněk, „Retrospektiva a perspektiva osobnostně orientovaného pojetí výchovy v teorii a praxi: Proč je osobnostní zřetel v edukaci důležitý a jak jej uplatňovat v edukaci obratu,“ Pedagogika, roč. 66, no. 1, (2016): s. 4–14.

Helus, Zdeněk, „Výchova k obratu-úkol naší doby,“ Pedagogika, 59, 2009, no. 4,(2009): s. 336–340.

Helus, Zdeněk, Noemi Bravená a Marta Franclová, Perspektivy učitelství, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.

Higgins, Chris, The Good Life of Teaching: An Ethics of Professional Practise. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.

Hrubec, Marek, Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia, 2011.

Husserl, Edmund, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I, Praha: Oikoymenh, 2006.

Husserl, Edmund, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II, Praha: Oikoymenh, 2006.

Husserl, Edmund, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, Praha: Academia, 1972.

Chlup Otokar, Vývoj pedagogických idejí v novém věku, 38. Brno: Filosofická fakulta, 1925.

Chvatík, Ivan, Pavel Kouba a Miroslav Petříček, Jr. „Struktura sebraných spisů Jana Patočky jako interpretační problém.“ Filosofický časopis 34, 3 (1991): s. 401.

  1. P., „Odpověď Filosofické revui.“ Česká mysl 30, 1 (1934): s. 61–62.
  2. P., „Rothacker, E., Geschichtsphilosophie.“ Česká mysl 30, 4 (1934): s. 242–243.

Jakobson, Roman, „Le Curriculum Vitae d’un philosophe tchèque.“ In: Patočka, Jan, Paul Ricoeur a Roman Jakobson, Essais hérétiques: Sur la philosophie de l’histoire. Traduit du tchèque par Erika Abrams, 165–169. Lagrasse: Verdier, 1988.

Jirsa, Jakub. „Platón: Poznání sebe samého jakožto péče o sebe.“ In Sebapoznanie a/ko starosť o seba, ed. Vladislav Suvák, 79–111. Prešov: Prešovská univerzita, 2010.

Jamieson, Lynn a Roona Simpson, Living Alone: Globalization, Identity and Belonging. London: Palgrave Macmillan, 2013.

Nehyba, Jan „Tři inspirace od Petera Jervise.“ Studia paedagogica 17, 1 (2012): s. 37–57.

Jemelka, Petr, „Lidská identita a disent jako strážce paměti.“ In Formovanie identity v čase a priestore, ed. Branislav Malík, 84–91. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017.

Jemelka, Petr, Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. Praha: Filosofia, 2016.

Jonas, Hans, Princip odpovědnosti: pokus o etiku pro technologickou civilizaci. Praha: Oikoymenh, 1997.

jpat. „Dohnal, F., Poutníci a trosečníci absolutna. Essaye.“ ČM 34, 5 (1938): s. 301.

Jpat. „Schering, M. W., Wehrphilosophie.“ ČM 34, 5 (1938): s. 301–304.

Kautman, František, Masaryk, Šalda, Patočka. Praha: Evropský kulturní klub, 1990, s. 94.

Kohák, Erazim, Jan Patočka. Praha: HaH, 1993.

Komenský Jan Amos, Hlubina bezpečnosti. Praha: Duch času, 1920.

Komenský Jan Amos, Truchlivý I, II: Labyrint Světa A Ráj Srdce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.

Kouba, Pavel, Heidegger a problém nihilismu. Praha: Český spisovatel, 1995.

Krejčí, František, „Paralelistická fenomenologie.“ Česká mysl 27, 2 (1931): s. 115–129.

Küng, Hans, Světový étos pro politiku a hospodářství. Praha: Vyšehrad, 2000.

Laignel-Lavastine, Alexandra a Jan Patocka. Jan Patocka: l’Esprit de la dissidence. Paris: Michalon, 1998.

Laignel-Lavastine, Alexandra, Esprits d’Europe: autour de Czeslaw Milosz, Jan Patocka et Istvan Bibo. Paris: Gallimard, 2010.

Landgrebe, Ludwig, Filosofie přítomnosti. Německá filosofie 20. století. Praha: Academia. Nakladatelství Československé akademie věd, 1968.

Leško, Vladimír, Filozofia dejín filozofie. Prešov: v. n., 2004.

Librová, Hana, Vlažní a váhaví: Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno: Doplněk, 2003.

Liessmann, Konrad P., Hodina duchů: Praxe nevzdělanosti. Polemický spis, Praha: Academia, 2015.

Liessmann, Konrad P., Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění, Praha: Academia, 2008.

Lipovetsky, Gilles, Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. Praha: Prostor, 1998.

Lipovetsky, Gilles, Paradoxní štěstí: esej o hyperkonzumní společnosti. Praha: Prostor, 2007.

Lipovetsky, Gilles, Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. Praha: Prostor, 2011.

Lom, Petr, „East meets West – Jan Patočka and Richard Rorty on Freedom“, Political theory 27, 4 (1999): s. 447–459. https://doi.org/10.1177/0090591799027004002

Luft, Sebastian, „Husserl’s phenomenological discovery of the natural attitude“ Continental Philosophy Review 31, 2 (1998): s. 153–170. https://doi.org/10.1023/A:1010034512821

Mallet, Shelley, „Understanding Home: a Critical Riview of the Literature.“ The Sociological Review 52, 1 (2004): s. 63–89.

Mareš, Jiří, „Zdeněk Helus jubilující: Zdeněk Helus’s Jubilee,“. Pedagogika: časopis pro pedagogickou theorii a praxi, 65, 4 (2015): s. 442–446.

Van Harmelen, Mark. „Design trajectories: four experiments in PLE implementation.“ Interactive Learning Environments 16, 1 (2008): s. 35–46. https://doi.org/10.1080/10494820701772686

Ritter, Marin. „Péče o duši a otázka zjevování“, Reflexe 36, podzim (2009): s. 35–55.

Masaryk, Tomáš Garrigue, „Jan Hus.“ In Spisy TGM 6, ed. Jiří Brabec, 313–374. Praha: Ústav TGM, 2000.

Masaryk, Tomáš Garrigue, „Naše nynější krize.“ In Spisy TGM 6., ed. Jiří Brabec, 173–490. Praha: Ústav TGM, 2000.

Masaryk, Tomáš Garrigue, Ideály humanitní. Praha: Melantrich, 1968.

Masaryk, Tomáš Garrigue, Otázka sociální I. Praha: Ústav TGM, 2000.

Matuštík, Martin, Beck, Co je slyšet z mlčení: Náprava napříč generacemi. Ljubljana: New Critical Theory – KUD Apokalipsa, 2017.

Max, Van Manen, „Phenomenological pedagogy“. Curriculum inquiry 12, 3 (1982): s. 283–299.

McAuley, Alexander, et al. “The MOOC model for digital practice.” Online: https://oerknowledgecloud.org/sites/oerknowledgecloud.org/files/MOOC_Final.pdf [06. 09. 2017].

Merlier, Philippe, Autour de Jan Patocka. Paris: L’Harmattan, 2010.

Navrátil, Václav a Jan Patočka, „Před rokem zemřel…“ Kritický měsíčník 1, 7 (1938): s. 349.

Nepodepsáno, „J. Patočka, Přirozený svět jako filozofický problém.“ Naše věda XVII, 10 (1936): s. 248.

Nepodepsáno, „Vosler, O., Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke.“ Český mysl 33, 1–2 (1937): s. 113–114.

Nietzsche, Friedrich, „Soumrak bůžků aneb jak filosofovat kladivem.“ In Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, 23–87. Praha: Naše vojsko, 1993.

Olšovský Jiří, Slovník filozofických pojmů současnosti: 3., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2011.

Palouš Radim, Čas výchovy, Praha: SPN, 1991.

Palouš, Radim, K filosofii výchovy. Praha: SPN, 1991.

Palouš, Radim. Česká zkušenost. Praha: Akademia, 1999, s. 178.

Palouš, Radim. Česká zkušenost. Praha: Akademia, 1999.

Patočka, Jan a Josef Lukl Hromádka. „Masaryk.“ Věstník pedagogický 8, 6 (1930): s. 229.

Patočka Jan a Radim Palouš, Filosofie výchovy, Praha: Pedagogická fakulta UK, 1997.

Patočka, Jan, Filip Karfík, Valérie Löwitová a Bertrand Bouckaert, Conférences de Louvain sur la contribution de la Bohême à l’idéal de la science moderne. Bruxelles: Ousia, 2001.

Patočka, Jan, Paul Ricoeur a Roman Jakobson. Essais hérétiques: Sur la philosophie de l’histoire. Traduit du tchèque par Erika Abrams. Lagrasse: Verdier, 1988.

Patočka, Jan, Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové. (Studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi.) Praha: Nakladateství Československé akademie věd, 1964.

Patočka, Jan, Aristoteles. Přednášky z antické filosofie. Praha: Vyšehrad, 1994.

Patočka, Jan, „Breysig, K., Die Meister der entwickelnden Geschichtsforschung.“ Česká mysl 32, 1–2 (1936): s. 116–117.

Patočka, Jan, „České myšlení v meziválečném období.“ In Masarykův sborník VII, 406–416. Praha: Academia, 1992.

Patočka, Jan, Češi II. Praha: Oikoymenh, 1999.

Patočka, Jan. Péče o duši. Praha: Oikoymenh, 1999.

Patočka, Jan, „Čím je a čím není Charta 77. Proč je právo na její straně a žádné pomluvy ani násilná opatření jí neotřesou.“ In Charta 77. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 30. výročí vzniku Charty 77. Praha 21. až 23. března 2007. Dokumenty k Chartě 77.

Patočka, Jan, „Dějepis filosofie a její jednota.“ Česká mysl 36, 2 (1942): s. 58–72.

Patočka, Jan, „Dějepis filosofie a její jednota.“ Česká mysl 36, 3 (1942): s. 97–114.

Patočka, Jan, „Descartes a metafysika.“ Česká mysl 33. 3–4 (1937): s. 143–156.

Patočka, Jan, Duchovní člověk a intelektuál. Sebrané spisy 3. Péče o duši, 355–371. Praha: Oikoymenh, 2002.

Patočka, Jan, Duchovní člověk a intelektuál. Souvislosti 1 (1990). Online: http://souvislosti.cz/archiv/patocka1-90.html [06. 09. 2017].

Patočka, Jan, „Edmund Husserl.“ Česká mysl 34, 1–2 (1938): s. 2–7.

Patočka, Jan, Eseje: Náš národní program. Praha: Evropský kulturní klub, 1990.

Patočka, Jan, „Evropa a doba poevropská.“ In Jan Patočka, Péče o duši II., s. 80–148. Praha: Oikúmené, 1999.

Patočka, Jan, Evropa a doba poevropská, Praha: Lidové noviny, 1992.

Patočka, Jan, „Existuje definitivní kánon filosofického života?“ Kritický sborník 14, 2 (1994): s. 1–2.

Patočka, Jan, Fenomenologické spisy II, Praha: Oikoymenh, 2009.

Patočka, Jan, „Filosofie českých dějin.“ Sociologický časopis 5, 5 (1969): s. 457–472.

Patočka Jan, „Filosofické základy Komenského pedagogiky,“ in Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. Díl 1, Texty publikované v letech 1941–1958, ed. Věra Schifferová, 173–174. Praha: Oikoymenh, 1997.

Patočka, Jan, Francouzský existencionalismus a Simone Beauvoirová. In Beauvoir, Simone de. Druhé pohlaví, 389–403. Praha: Orbis, 1966.

Patočka, Jan, „Francouzská filozofie.“ Česká mysl 24, 6 (1928): s. 564–565.

Patočka, Jan, „Jan Amos Komenský a dnešní člověk,“ in Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. III, Nepublikované texty, ed. Věra Schifferová, 358. Praha: Oikoymenh, 2003.

Patočka, Jan, „Jean - Paul Sartre návštěvou ve Filosofickém ústavě ČSAV.“ Filosofický časopis, XXX, 2 (1964): s. 195–200.

Patočka, Jan, „K článku p. docenta dra Riegra „Na okraj fenomenologie.“ Česká mysl 32, 1–2 (1936): s. 104–106.

Patočka, Jan, „Kacířské eseje o filosofii dějin,“ In Jan Patočka, Péče o duši III., s. 13–131. Praha: Oikúmené, 2002.

Patočka, Jan, Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia, 1990.

Patočka, Jan, „Kapitoly ze současné filosofie.“ In Jan Patočka. Péče o duši I., s. 85–100. Praha: Oikúmené, 1996.

Patočka, Jan, „Karl Jaspers.“ Česká mysl 33, 1–2 (1937): s. 119–24.

Patočka, Jan, „Kolem Masarykovy filosofie náboženství,“ In Jan Patočka, Češi I., 366–422. Praha: Oikúmené, 2006.

Patočka Jan, „Komenský a otevřená duše,“ in Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. Díl 2, Texty publikované v letech 1959–1977, ed. Věra Schifferová. 337–338. Praha: Oikoymenh, 1998.

Patočka, Jan, Kritika psychologického objektivismu a problém fenomenologické psychologie u Sartra a Merleau-Pontyho. Internationalen Kongresses für Philosophie. Wien, 2.–9. September 1968. Archiv Jana Patočky, Praha.

Patočka, Jan, „La Critique de l’objectivisme et le problème de la psychologie phénoménologique chez Sartre et Merlau-Ponty.“ Les Temps modernes 608 de Mars (2000): s. 223–234.

Patočka, Jan, „Lidskost Komenského,“ in Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. III, Nepublikované texty, ed. Věra Schifferová. 485–486. Praha: Oikoymenh, 2003.

Patočka, Jan, „Listy o francouzské filozofii (Léon Brunschvicg).“ Česká mysl 26, 1 (1930): s. 40–56.

Patočka, Jan, „Listy o francouzské filozofii.“ Česká mysl 25, 4 (1929): s. 294–300.

Patočka, Jan, „Listy o francouzské filozofii.“ Česká mysl 25, 5 (1929): s. 401–406.

Patočka, Jan, Lovaňské přednášky. Příspěvek českých zemí k ideálu moderní vědy. Praha: Oikoumenh, 2016.

Patočka, Jan, „Masaryk v boji proti antisemitismu.“ In Češi II, Sebrané spisy sv. 13, eds. Karel Palek, Ivan Chvatík, 33–112. Praha: Oikoumenh, 2006.

Patočka, Jan, „Masaryk včera a dnes.“ In Češi I, Sebrané spisy sv. 12, eds. Karel Palek, Ivan Chvatík, 92-102. Praha: Oikoumenh, 2006.

Patočka, Jan, „Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lidstva.“ Kvart 3, 2 (1936): s. 91–102.

Patočka, Jan, „Mezinárodní filosofické konference thomistické.“ Česká mysl 28 (1932), č. 5, s. 372–373.

Patočka, Jan, „Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost.“ Kritický měsíčník 1, 6 (1938): s. 241–253.

Patočka, Jan, „Negativní platonismus,“ In Jan Patočka, Péče o duši I., 303–336. Praha: Oikúmené, 1996.

Patočka, Jan, „Negativní platonismus.“ In Jan Patočka. Péče o duši I. Sebrané spisy. 303–336. Praha: Oikúmené, 1996.

Patočka, Jan, Negativní platonismus. Praha: Československý spisovatel, 1990.

Patočka, Jan, Nejstarší řecká filosofie. Filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem. Přednášky z antické filosofie. Praha: VYŠEHRAD, 1996.

Patočka, Jan, „Několik poznámek k důkazům boží jsoucnosti u Tomáše Akvinského.“ Česká mysl 29, 3–4 (1933): s. 138–148.

Patočka, Jan, „Několik poznámek k pojmu „světových dějin“,“ In Jan Patočka, Péče o duši I., 54–57. Praha: Oikúmené, 1996.

Patočka, Jan, „Několik poznámek k pojmu dějin a dějepisu.“ In Jan Patočka. Péče o duši I.,35–45. Praha: Oikúmené, 1996.

Patočka, Jan, „Několik poznámek o pojmu „Světových dějin.“ Česká mysl 31, 2 (1935):s. 86–96.

Patočka, Jan, „Nemetafyzická filosofie a věda.“ In Jan Patočka, Péče o duši III., 604–611. Praha: Oikúmené, 2002.

Patočka, Jan, „Nicota, absolutní pozice a zápor“, In Jan Patočka, Péče o duši III., 652–668. Praha: Oikúmené, 2002.

Patočka, Jan, „O dvojím pojetí smyslu filosofie.“ Česká mysl 32, 3–4 (1936): s. 198–211.

Patočka, Jan, „O filosofii dějin,“ In Jan Patočka, Péče o duši I., 109–115. Praha: Oikúmené, 1996.

Patočka Jan, „O filosofii J. A. Komenského,“ in Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. Díl 2, Texty publikované v letech 1959–1977, ed. Věra Schifferová, 289–319. Praha: Oikoymenh, 1998.

Patočka, Jan, „O mnohoznačnosti a jednoznačnosti filosofického textu.“ Česká mysl 35, 1–2 (1941): s. 76–83.

Patočka Jan, „O pozdních pedagogických spisech. Komenského,“ in Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. Díl 1, Texty publikované v letech 1941–1958, ed. Věra Schifferová, 117–118. Praha: Oikoymenh, 1997.

Patočka, Jan, „O spolupráci filosofie a vědy.“ Česká mysl 34, 3–4 (1938): s. 196–209.

Patočka, Jan, „Otázka solipsismu a argument souvislého snu.“ Česká mysl 36, 4–5 (1942): s. 192–204.

Patočka, Jan, Péče o duši II, Praha: Oikoymenh, 1999.

Patočka, Jan, Péče o duši. I. Praha: Oikúmené, 1996.

Patočka, Jan, „Platón a Evropa.“ In Jan Patočka, Péče o duši II., 149–355. Praha: Oikúmené, 1999.

Patočka, Jan, „Poznámky k „době poevropské“,“ In Jan Patočka, Péče o duši III., 770–782. Praha: Oikúmené, 2002.

Patočka, Jan, „Problém počátku a místa dějin,“ In Jan Patočka, Péče o duši III., 283–300. Praha: Oikúmené, 2002.

Patočka, Jan, „Prostor a jeho problematika“, Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis (1990–1992): s. 33–69.

Patočka, Jan, Platón. Přednášky z antické filosofie. Praha: SPN, 1992.

Patočka, Jan, Předsokratovská filosofie. Přednášky z antické filosofie. Praha: SPN, 1968.

Patočka, Jan, „Přirozený svět a fenomenologie,“ In Jan Patočka, Fenomenologické spisy II., 202–237. Praha: Oikúmené, 2002.

Patočka, Jan, Přirozený svět jako filosofický problém. Praha: Československý spisovatel, 1992.

Patočka, Jan, Přirozený svět jako filosofický problém. Praha: Československý spisovatel, 1970.

Patočka, Jan, „Remarques sur le probléme de Socrate,“ Revue philosophique de la France et de l’étranger, 74, 4–6 (1949): s. 186–213.

Patočka, Jan, „Schéma dějin,“ In Jan Patočka, Péče o duši III, 263–279. Praha: Oikúmené, 2002.

Patočka, Jan, „Studie o času I.“, In Jan Patočka, Péče o duši III., 612–643. Praha: Oikúmené, 2002.

Patočka, Jan, „Studie o času II.“, In Jan Patočka, Péče o duši III., 644–651. Praha: Oikúmené, 2002.

Patočka, Jan, Sókratés. Přednášky z antické filosofie. Praha: SPN, 1990.

Patočka, Jan, Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: ISE, 1995.

Patočka, Jan, „Teologie a filozofie.“ Česká mysl 25, 2 (1929): s. 138–143.

Patočka, Jan, Tři studie o Masarykovi. Praha, Mladá fronta, 1991.

Patočka, Jan, Věčnost a dějinnost. Praha: Oikúmené, 2007.

Patočka, Jan, „Výbor ze spisů T. G. Masaryka.“ Věstník pedagogický 8, 3 (1930): s. 110.

Patočka Jan, „Vývoj pedagogického myšlení J. A. Komenského,“ in Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. Díl 2, Texty publikované v letech 1959–1977, ed. Věra Schifferová, 72–73. Praha: Oikoymenh, 1998.

Patočka, Jan, „Význam pojmu pravdy pro Rádlovu diskusi s positivismem.“ Česká mysl 33, 1–2 (1937): s. 40–54.

Patočka Jan, „Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství,“ in Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. Díl 1, Texty publikované v letech 1941-1958, ed. Věra Schifferová, 258-283. Praha: Oikoymenh. Sebrané spisy Jana Patočky, 1997.

Patočka, Jan, „Z dopisů Jana Patočky Robertu Campbellovi do Paříže.“ Filosofický časopis 42, 6 (1994): 904–921.

Patočka, Jan, “Z nové francouzské filosofické literatury.“ Česká mysl 40, 4–5 (1946-1947): s. 256–260.

Pelcová, Naděžda, „Fenomén domova“, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University, 3–4, 5 (2008): s. 1–6.

Peregrin, Josef, „Současná filosofie USA: analytická filosofie pod rentgenem pragmatizmu.“ In Co po metafyzice? eds. Hilary Putnam and Richard Rorty, 9–14. Bratislava: Archa, 1997. Jarvis, Peter, Adult and continuing education: Theory and practice. London: Psychology Press, 1995.

Petříček, Miroslav, „Jan Patočka – Philosophie, Phénomenologie, Politique.“ Filosofický časopis 34, 3 (1991): s. 354–356.

Teilhard de Chardin, Pierre. Úvahy o štěstí a lásce. Praha: Refugium Velehrad-Roma, 2006.

Teilhard de Chardin, Pierre., Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1991.

Platón, Ústava, Praha: Oikoymenh, 2001.

Platón, Ústava. Praha: Oikoymenh, 2005.

Platón, Zákony, Praha: Oikoymenh, 2016.

Popelová, Jiřina, Studie o současné české filosofii. Praha: J. R. Vilímek, 1945.

Prázny, Aleš, „Dějiny jednání u Jana Patočky.“ In Patočka a dejiny filozofie. Zborník Acta Faculatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae 75, eds. Róbert Stojka a Martin Škára. 139–153. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007.

Ramirez, Fancisco a John Boli, “The Political Construction of Mass Schooling: European Origins and Worldwide Institutionalization”, Sociology of Education 60, January, (1987): s. 2–17. https://doi.org/10.2307/2112615

Rieger, Ladislav, „Moje odpověď panu dru Patočkovi.“ Česká mysl 32, 3–4 (1936): s. 222–227.

Rieger, Ladislav, „Na okraj fenomenologie.“ Česká mysl 31, 3–4 (1935): s. 157–165.

Rorty, Richard a Gianni Vattimo. Budoucnost náboženství, edited by Santiago Zabala. Praha: Karolinum, 2007.

Rorty, Richard, “Toward a Postmetaphysical Culture.” In Richard Rorty. Take care of freedom and truth will take care of itself. Interwievs with Richard Rorty, 46–55. Stanford: Stanford University Press, 2006.

Rorty, Richard, Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Rorty, Richard, Filozofické orchidey. Bratislava: Kalligram, 2006.

Roviello, Anne-Marie, „Patočka a poloviční míra moderní doby.“ Filosofický časopis 34, 3 (1991): s. 439–440.

Salmon, Wesley C., ed., Zeno’s paradoxes. Indianapolis: Hackett Publishing, 2001.

Schaller, Klaus, „Komenský a otevřená duše. Patočkův výklad Komenského a jeho význam pro současnou systematickou pedagogiku“. (Cáchy 10. 5. 1991: Ad honorem Jan Patočka), Filosofický časopis 40, 1 (1992): s. 39.

Schifferová, Věra, „Úvodní poznámka,“ in Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. Díl 1, Texty publikované v letech 1941–1958, ed. Schifferová Věra, 7–8. Praha: Oikoymenh. Sebrané spisy Jana Patočky, 1997.

Sroda, Krzystof, „Patočka, Platón a nesmrtelnost duše.“ Filosofický časopis 34, 3 (1991): s. 357–399.

Strouhal, Martin, Teorie výchovy: k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Praha: Grada.

Szaló, Csaba. „Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit“, Sociální studia 1 (2006): s. 145–160.

Šmajs, Josef, Ohrožena kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice. Brno: Host, 2011.

Šrubař, Ilja, „Asubjektivní fenomenologie, přirozený svět a humanismus.“ Filosofický časopis 34, 3 (1991): s. 406–417.

Tardivel, Émilie, „La liberté comme expérience du monde.“ Philosophie 118 (2013): s. 67–77. https://doi.org/10.3917/philo.118.0067

Tardivel, Émilie, La liberté au principe. Paris: Vrin, 2011.

Tassin, Etienne, „Přirozený svět a politické společenství.“ Filosofický časopis 34, 3 (1991): s. 418–436.

Tholt, Pavel, J. Patočka a vznik matematickej prírodovedy. Košice: Interart, 2003.

Tholt, Pavol, „Patočka o potrebe a nevyhnutnosti asubjektívnej fenomenológie.“ In Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie. Zborník Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, eds. Pavol Tholt and Peter Nezník, 14–64. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, 2009.

Tomek, Václav, Anarchismus v proměnách 20. století: vybrané osobnosti a ideje. Praha: Manibus Propriis, 2012.

Vacková, Barbora, Lucie Galčanová, Michaela Kvapilová Bartošová a Lukáš Kala. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart a Masarykova univerzita, 2014.

Vančura, Michael, „Psychospirituální krize“, in Krizová intervence. Krize v životě člověka. Formy krizové pomoci a služeb, eds. Vodáčková Daniela a kol., 329–357. Praha: Portál, 2002.

Veyne, Paul, Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost, Praha: Filosofia, 2015.

Vítek, Jiří, Jan Patočka a Masarykova univerzita. Brno: Vydavatelství L. Marek, Brno, 1998.

Vonková, Erika (ed.), Jan Patočka, Češi a Evropa. Brno: MU, 2000.

Vonková, Erika, „Úvod do filosofie“ Výstup z projektu Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí (CZ.1.07/2.2.00/28.0040), řešeného v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 2.2, prioritní osy 7.2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 7.2.2 – Vysokoškolské vzdělávání.

Wittgenstein, Ludwig, Filosofická zkoumání, Praha: Filosofia, 1998.

Zlámal, Jiří. „Některé myšlenky k filozofii výchovy a její aspekty v teoriích učení budovaných na bázi filozofického paradigmatu“, Auspicia 4, 2. (2007): s. 15–21.

Žižek, Slavoj, Násilí. Praha: Rybka, 2013.

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018 (1)

1. Economic Autonomy of the Local Self-Government Units - Local Taxes in the Czech Republic
Michal Radvan
SSRN Electronic Journal  rok: 2009  
https://doi.org/10.2139/ssrn.1826802