Edge of Tomorrow: The Next Generation of Legal Historians and Romanist. Collection of Contributions from the 2022 International Legal History Meeting of PhD Students

Kapitola

Abstrakt

The offence of social parasitism was a typical institution of criminal law in socialist Czechoslovakia. Through its criminal regulation, the obligation to work (one of the characteristics of totalitarian states) was enforced. Social parasitism was committed by those who avoided proper work for a long time and who, at the same time, made a living in a way which was back in the time considered unfair or illegal. Typical perpetrators included prostitutes, property crime offenders, beggars, homeless people, gamblers or, last but not least, people who let someone else support them – typically people who had succumbed to alcohol addiction or newly adult individuals who did not enter the workforce and continued to be supported by their parents. To some extent, the communist regime used social parasitism to bully its opponents, taking advantage of the fact that the state was a de facto monopoly employer and could fire people from their jobs and refuse to employ them for no good reason.

Klíčová slova

Social Parasitism; Socialism; Czechoslovakia; Offenders; Crime; Misdemeanour.


Reference

BALAŠ, O. Prostituce a boj proti ní. Socialistická zákonnost. 1968, Vol. 16, no. 1, pp. 16–22.

BAREŠOVÁ, K. Příživnictví. Master’s thesis. Praha: Charles University, Faculty of Law, 1972.

BÁRTA, M. Prostitutky ve službách StB. Týden. 2019, Vol. 26, no. 39, pp. 9–12.

BENDOVÁ, K. Ženy v Chartě 77. Vzpomínky na ty, které vydržely. In: BLAŽEK, P. (eds.). Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Praha: Dokořán, 2005, pp. 54–67.

BLAŽEK, P., LAUBE, R., POSPÍŠIL, F. Lennonova zeď v Praze: neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2003, pp. 284–289.

BOURA, F. Počasí a zločinnost. SNB – čtrnáctideník sboru národní bezpečnosti, 1949, Vol. 2, no. 11, pp. 10–11.

BRENNER, Ch. Líné dívky, lehké dívky? Příživnictví a disciplinace mladých žen v době normalizace. Dějiny a současnost. 2013, Vol. 9, no. 7, pp. 19–22.

ČERNÁ, Š. Boj s příživnictvím a jeho prevence. Praha. Master’s thesis. Praha: Charles University, Faculty of Law, 1984.

ČERNÝ, J. Na bílém 4: Sleevnote k albu Země je kulatá. Praha: Galén, spol. s r.o., 1990.

DENČEVOVÁ, I., Underground jako politický fenomén. Rigorous thesis. Praha: Charles University, Faculty of Philosophy, 2012.

DOBEŠ, M. Příživnictví – právněhistorický vývoj tohoto institutu na našem území. In: TAUCHEN, J. (ed.) VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů: sborník z konference. Brno: Masaryk university, 2020, pp. 72–86.

DOBEŠ, M. Prostitution as a Special Form of the Offence of Social Parasitism in Socialist Czechoslovakia. Journal on European History of Law. 2022, Vol. 13, no. 1, pp. 80–95.

DOBEŠ, M. Příživnictví – právněhistorický vývoj tohoto institutu na našem území. Brno. Master’s thesis. Brno: Masaryk university, Faculty of Law, 2020.

GLOGAR, R. Trestní zákon: Komentář. Praha: Orbis, 1958.

HAVELKOVÁ B. Genderová rovnost v období socialismu. In: BOBEK, M., MOLEK, P., ŠIMÍČEK, V. (eds.) Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 179–206.

HORÁK, M., ROLENC, O. Zákon o přečinech, komentář. Praha: Orbis, 1975.

HROMADA, J., MADAR, Z. Právnický slovník. Praha: Orbis, 1972.

JELÍNEK, J. Příživnictví. Rigorous thesis. Praha: Charles University, Faculty of Law, 1980.

JUNGR, M. Mladá příživnice. In: Kriminalistický sborník. 1987, Vol. 31, no. 12, pp. 736–738.

KAPLAN, K. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & Principal, 2001.

KLIMEŠ, M. Prostituce novým problémem. Kriminalistický sborník. 1979, Vol. 23, no. 9, pp. 548–550.

KOUBEK, V. Kuplíři a prostituce. Kriminalistický sborník. 1966, Vol. 10, no. 3, pp. 147–150.

KOUTSKÁ, B. Boj s příživnictvím ve formě prostituce. Master’s thesis. Praha: Charles University, Faculty of Law, 1984.

KUDLÍK, A., K problematice kriminality ve velkoměstském prostředí – v hlavním městě Praze. Socialistická zákonnost. 1978, Vol. 26, no. 7, pp. 414–430.

KUPKA, F. K některým problémům boje s příživnictvím. Kriminalistický sborník. 1971, Vol. 15, no. 5, pp. 274–278.

MARX, K., ENGELS, F. Spisy 4. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1958.

MATYS, K. Trestní zákon: Komentář. Praha: Panorama, 1980.

NEZKUSIL, J., CÍSAŘOVÁ, D. K aktuálním otázkám příživnictví. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 1958, Vol. 6, no. 4, pp. 210–222.

NOVÁK, J., Boj s příživnictvím ve formě prostituce. Master’s thesis. Praha: Charles University, Faculty of Law, 1984.

OPRAVIL, M. Prostituce – její některé projevy a příčiny v současné době. Kriminalistický sborník. 1963, Vol. 7, no. 7, pp. 409–412.

PRCHLÍKOVÁ, L. Příživnictví. Master’s thesis. Praha: Charles University, Faculty of Law, 1973.

RIEDLOVÁ, H. Některé problémy při postihu hazardních her. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 1989, Vol. 37, No. 9, pp. 547–549.

RICHTEROVÁ, J. Příživnictví. Master’s thesis. Praha: Charles University, Faculty of Law, 1973.

ROLENC, O. Příživnictví. Soudce z lidu. 1958, Vol. 11, no. 10, pp. 130–134.

ROLENC, O., REPÍK, B. Nejvyšší soud o trestním řízení soudním: Sborník směrnic, stanovisek a zhodnocení soudní praxe pléna a presidia nejvyššího soudu 1962 až 1968. Praha: SEVT, 1975.

SÁBLÍKOVÁ, V. Příživnictví. Rigorous thesis. Praha: Charles University, Faculty of Law, 1978.

Sdělení č. 466, Proces s písničkářem Josefen Nosem. In: Informace o Chartě. 1985, Vol. 8, no. 10, pp. 5–7.

STROLENÝ, P. Příživnictví. Rigorous thesis. Praha: Charles University, Faculty of Law, 1977.

SVOBODA, Z. K problematice prostituce mladistvých. Kriminalistický sborník. 1984, Vol. 28, no. 3, pp. 164168.

SVOBODA, Z. Nechtěla se zapojit. Kriminalistický sborník. 1984, Vol. 28, no. 6, pp. 379383.

SVOBODOVÁ, E. Boj s příživnictvím a jeho prevence. Master’s thesis. Praha: FL CU, 1984.

SÝKORA, J. Přežitky minulosti ve vědomí lidí. Právník. 1975, Vol. 114, no. 10, p. 917.

ŠTĚCHOVÁ, M., LUPTÁKOVÁ, M., KOPOLDOVÁ, B. Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie: Závěrečná zpráva. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008.

ŠUSTÁČEK, J. Příživnictví. Rigorous thesis. Brno: University Jan Evangelista Purkyně, Faculty of Law (Today’s Masaryk University), 1977.

TOMÁNKOVÁ, J. Kriminologická a trestně právní problematika výskytu a postihu příživnictví v ČSSR. Universitas: revue Masarykovy univerzity v Brně. 1986, pp. 19–25.

VIESKA, J. O příživnictví v pojetí § 203 tr. zák. Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. 1963, Vol. 11, no. 1, pp. 35–40.

VÍTEK, S. Příživnictví. Rigorous thesis. Praha: Charles University, Faculty of Law, 1973.

VLČEK, M. K problematice postihu prostituce v československém trestním zákoně. Právník. 1975, Vol. 114, no. 10, pp. 923–929.

VLČEK, M. Příživnictví jako právní a sociologická kategorie. Právník. 1983, Vol. 122, no. 8, pp. 752–758.

VLČEK, M. Příživnictví v československém trestním právu. Praha: Academia, 1985.