Výzkum v didaktice cizích jazyků IV

Kapitola

Aspekty znalosti slovní zásoby v učebnicích anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ: pilotní výzkum

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0055-2021-6

Abstrakt

Předkládaný text představuje pilotní výzkum, obsahovou analýzu aktivit zaměřených na slovní zásobu ve vybraných učebnicích anglického jazyka pro 6. ročník, jehož cílem bylo ověření kategoriálního systému.

Klíčová slova

slovní zásoba, výuka slovní zásoby, aktivity zaměřené na slovní zásobu, obsahová analýza


Reference

Academic Word List. Dostupné z https://www.wgtn.ac.nz/lals/resources/academicwordlist

Alcaraz-Mármol, G. (2009). Vocabulary Input in EFL Textbooks: Frequency Levels. In A. S. Pérez (Ed.), A survey on corpus-based research Panorama de investigaciones basadas en corpus (pp. 171–183). Murcia: Asociación Española de Lingüística de Corpus. Dostupné z http://www.um.es/lacell/aelinco/contenido/pdf/52.pdf

Bausch, K.-R., Christ, H., & Krumm, H.-J. (1997). Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Francke.

Beneš, E. a kol. (1970). Metodika cizích jazyků. Praha: SPN.

Brown, D. (2010). What aspects of vocabulary knowledge do textbooks give attention to? Language Teaching Research, 15(1), 83–97. Dostupné z https://doi.org/10.1177/1362168810383345

Cunningsworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Oxford: Macmillan Education.

English Vocabulary Profile. Dostupné z https://englishprofile.org/wordlists.

Falla, T., & Davies, P. (2007). Maturita solutions pre-intermediate. Oxford: Oxford University Press.

Falla, T., & Davies, P. (2008). Maturita solutions intermediate. Oxford: Oxford University Press.

Fernández Orío, S. (2014). Vocabulary knowledge dimensions in EFL textbooks. Encuentro 23, 30‒37. Dostupné z https://core.ac.uk/download/pdf/58911078.pdf

Haß, F. (2010). Methoden im Fremdsprachenunterricht. In W. Hallet & F. G. Königs (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachendidaktik (pp. 151–156). Seelze-Velber: Klett/ Kallmeyer.

Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.

Hutchinson, T. (1999a). Project 2: Pracovní sešit. Oxford: Oxford University Press.

Hutchinson, T. (1999b). Project 2: Student’s book. Oxford: Oxford University Press.

Hutchinson, T. (2000). Project 3: Student’s book. Oxford: Oxford University Press.

Janíková, V. (2005). Osvojování cizojazyčné slovní zásoby: pedagogická, psychologická, lingvistická a didaktická východiska na příkladu němčiny jako cizího jazyka. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

Janíková, V. (2015). Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita.

Jiménez Catalán, R. M., & Mancebo Francisco, R. M. (2008). Vocabulary Input in EFL Textbooks. RESLA 21, (pp. 147–165). Dostupné z https://dialnet.unirioja.es/descarga/ articulo/2926029.pdf

Lewis, M. (1993). The lexical approach: The state of ELT and the way forward. Hove: Language Teaching Publications.

Lewis, M. (1997). Implementing the lexical approach: Putting theory into practice. Hove: Language Teaching Publications.

Lund, R. (2006). Questions of culture and context in English language textbooks: A study of textbooks for the teaching of English in Norway (Disertační práce). Bergen: Universitetet i Bergen. Dostupné z https://core.ac.uk/download/pdf/30823046.pdf

Meara, P. M. (2014). Vocabulary research in the Modern Language Journal: A bibliometric analysis. Vocabulary Learning and Instruction, 3(1), 1–28. Dostupné z http://vli-journal.org/issues/onlinefirst/vli.v03.1.meara.pdf

Milton, J., & Fitzpatrick, T. (2014). Dimensions of vocabulary knowledge. London: Palgrave Macmillan.

Morgan, J., & Rinvolucri, M. (2004). Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.

Nation, I. S. P. (1990). Teaching and learning vocabulary. Boston: Heinle, Cengage Learning.

Nation, I. S. P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.

Nation, P. (2007). The four strands. Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1), 1‒12. Dostupné z https://doi.org/10.2167/illt039.0

Nation, I. S. P. (2013). Learning vocabulary in another language. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Nation, P., & Webb, S. (2011). Researching and analyzing vocabulary. Boston: Heinle, Cengage Learning.

Oxford 3000. Dostupné z https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/about/oxford3000.

Phillips, S., Shipton, P., & Trnová, M. (2019). Project Explore 1: Pracovní sešit. Oxford: Oxford University Press.

Phillips, S., & Shipton, P. (2019). Project Explore 1: Učebnice. Oxford: Oxford University Press.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Römer, U. (2005). Progressives, patterns. pedagogy: A corpus-driven approach to English progressive forms, functions, contexts, and didactics. Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co.

Schmitt, N., & McCarthy, M. (1997). Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press.

Scrivener, J. (1994). Learning teaching. Oxford: Heinemann English Language Teaching.

Scrivener, J. (2011). Learning Teaching. London: Macmillan Education.

Schmidtová, V. (2017). Srovnávací analýza učebnic anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ z hlediska naplnění požadavků RVP ZV (Diplomová práce). Dostupné z https://is.muni.cz/th/n7khf/schmidtova-dp.pdf.

Sikorová, Z. (2010). Učitel a učebnice: užívání učebnic na 2. stupni základních škol. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.

Spratt, M., Pulverness, A., & Williams, M. (2011). The TKT course: Module 1, 2 and 3. Cambridge: Cambridge University Press.

Trnová, M. (2017). Obsahová analýza učebnic anglického jazyka pro 2. st. ZŠ se zaměřením na slovní zásobu na úrovni A2. In: Lingvisticky orientovaný výzkum v didaktice cizích jazyků (pp. 103‒125). Brno: Masarykova univerzita.

Ur, P. (2012). A course in English language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Webb, S., & Nation, P. (2017). How vocabulary is learned. Oxford: Oxford University Press.