Výzkum v didaktice cizích jazyků IV

Kapitola

Abstrakt

Přehledová studie si klade za cíl zmapovat výzkumy spojené s integrací autentických literárních textů do výuky cizích jazyků a sledovat, jakým způsobem tyto výzkumy pracují s termínem „čtení pro zábavu“. Vychází z 5 časopiseckých studií, které ukazují, že se jedná o téma aktuální, ovšem s nedostatkem zdrojů z oblasti francouzštiny jako cizího jazyka. Proto byly zvoleny i analogické výzkumy z výuky španělštiny nebo angličtiny jako cizího jazyka.

Klíčová slova

literární text ve výuce cizích jazyků, autentický literární text, čtení pro zábavu, francouzština, francouzská literatura, čtenářská gramotnost v cizím jazyce


Reference

Alvstad, C., & Andrea Castro. (2009). Conceptions of literature in university language courses. The Modern Language Journal, 93(2), 170–184. Dostupné z https://www.jstor.org/stable/40264049

Clark, Ch., & Rumbold, K. (2006). Reading for pleasure: A research overview. London: National Literacy Trust. Dostupné z files.eric.ed.gov/fulltext/ED496343.pdf

Collès, L. (1994). Littérature comparée et reconnaissance interculturelle. Bruxelles: De Boeck-Duculot.

COM: Communication from the Commission to te European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. (2017). Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=FI

Cuq, J.-P., & Gruca, I. (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.

Davis, J. N., Gorell, L. C., Kline, R. R., & Hsieh, G. (1992). Readers and foreign languages: A survey of undergraduate attitudes toward the study of literature. The modern language journal, 76(3), 320–332. Dostupné z https://www.jstor.org/stable/330162

Defays, J.-M., Delbart, A-R., Hammami, S., & Saenen, F. (2014). La Littérature en FLE. État des lieux et nouvelles perspectives. Paris: Hachette français langue étrangère.

Duff, A., & Maley, A. (2007). Literature. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, G., & Brewster, J. (2002). Tell it again!. London: Penguin Books.

Fecteau, M. L. (1999). First–and second–language reading comprehension of literary texts. The modern language journal, 84(4), 475–493. Dostupné z https://www.jstor.org/stable/330521

Fiévet, M. (2013). Littérature en classe de FLE. Paris: CLE International.

Godard, A. (2015). La littérature dans l’enseignement du FLE. Paris: Les Éditions Didier.

González Rodríguez, L.M., & Puyal, M. B. (2012). Promoting intercultural competence through literature in CLIL contexts. Atlantis, 34(2), 105–124. Dostupné z https://www.jstor.org/stable/10.2307/26453027

Košťálová, H. (2017). Čtenářské kontinuum. Praha: Pomáháme školám k úspěchu.

Krashen, S. (2004). The power of reading: Insights from the reasearch. Portsmouth, NH: Heinemann.

Kyloušková, H. (2007). Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita.

Lalinská, M. (2020). Meranie čítania s porozumením v druhom cudzom jazyku ako súčasť prípravy intervenčného programu pre francúzsky jazyk. Praha: VERBUM.

Lee, J., & Schallert, D. L. (2016). Exploring the reading-writing connection: A yearlong classroom-based experimental study of middle school students developing literacyin a new language. Reading research quarterly, 51(2), 143–164. Dostupné z https://www.jstor.org/stable/43999150

Lazar, G. (2010). Literature and language teaching. A guide for teachers and trainers. New York: Cambridge University Press.

Maillard-De La Corte Gomez, N. (2019). Le texte littéraire, lieu de rencontre de l’altérité linguistique et culturelle en classe de FLE: répertoire didactique et agir enseignant. Recherches et applications: Le français dans le monde, 65, 64–78.

Naturel, M. (1995). Pour la littérature: de l’extrait à l’oeuvre. Paris: CLE International-Nathan.

Papo, E., & Bourgain, D. (1989). Littérature et communication en classe de langue. Une initiation à l’analyse du discours littéraire. Paris: Hatier.

Peytard, J. (1989). Littérature et communication en classe de langue. Paris: Hatier-Didier.

PISA: Koncepční rámec čtenářské gramotnosti. (2009). Dostupné z https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20%C5%A1et%C5%99en%C3%AD/PISA_koncepcni_ramec_ctgr.pdf

PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study (2021). Dostupné z http://pirls2021.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/P21_Frameworks.pdf

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. (2001). Dostupné z http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Skutil, M., & Zikl, P. (2011). Pedagogický a speciálně pedagogický slovník. Praha: Grada Publishing.

Šarvajcová, M., Štrbová, M., & Selická, D. (2020). Učiteľ a žiak v školskom systéme cez prizmu čitateľskej gramotnosti. Praha: Verbum.

Uhoda, B. (2003). Analyser le texte littéraire. Le Français dans le Monde, 325, 35–37.

Úřední věstník Evropské unie ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (Text s významem pro EHP) (2018/C 189/01). (2018). Dostupné z cutt.ly/ukukC6t

Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs. (2018). Dostupné z rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5

Vraštilová, O. (2014). Využití dětské literatury při výuce angličtiny na základní škole. (Disertační práce). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Wright, A. (1995). Storytelling with children. Oxford: Oxford University Press.