Výzkum v didaktice cizích jazyků IV

Kapitola

Abstrakt

Přehledová studie si klade za cíl shrnout současný výzkum rozvoje dovednosti sebehodnocení studenta anglického jazyka na vysoké škole a odpovídá na tyto otázky: Jak autoři studií vymezují pojem sebehodnocení? Jaké jsou nejčastější cíle a metody výzkumu? Jaké jsou nejdůležitější výsledky výzkumů sebehodnocení? Vybrané studie ukazují, že rozvoj dovednosti sebehodnocení je nejčastěji zkoumán z pohledu celkového hodnocení studentů před aplikací principů rozvoje dovednosti sebehodnocení a po jejich aplikaci. Výzkum průběhu rozvoje sebehodnocení je zatím ve svých začátcích

Klíčová slova

sebehodnocení studenta, autonomie studenta, výuka anglického jazyka v terciárním vzdělávání, sebehodnocení ve výuce cizího jazyka


Reference

Borg, S., & Alshumaimeri, Y. (2019). Language learner autonomy in a tertiary context: Teachers’ beliefs and practices. Language Teaching Research, 23(1), 9‒38.

Boud, D. (2003). Enhancing learning through self-assessment. New York: Routledge Palmer.

Brown, D. H., & Abeywickrama, P. (2010). Language assessment. principles and classroom practices. White Planes, New York: Pearson Education.

Brychová, A. (2009). Evropské jazykové portfolio jako nástroj sebereflektivního hodnocení cizojazyčné kompetence (Disertační práce). Brno: Masarykova Univerzita.

Carroll, D. (2014). Benefits for students from achieving accuracy in criteria-based self-assessment. Dostupné z https://www.researchgate.net/profile/Danny-Carroll-4/publication/264041914_Benefits_for_students_from_achieving_accuracy_in_criteria-based_self-_assessment/links/0a85e53c9f80a21617000000/Benefits-for-students-from-achieving-accuracy-in-criteria-based-self-assessment.pdf.

Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. Dostupné z https://rm.coe.int/16802fc1bf

Council of Europe. (2002). Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Council of Europe. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching. Assessment. Companion Volume with New Descriptors. Strasbourg: Council of Europe Publishing. Dostupné na www.coe.int/lang-cefr

Ćukušić, M., Garača, Ž., & Jadrić, M. (2014). Online self-assessment and students’ success in higher education institutions. Computers & Education, 72, 100‒109.

Dörnyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Harris, L. R., & Brown, G. T. L. (2018). Using self-assessment to improve student learning. New York: Routledge.

Jamrus, M. H. M., & Razali, A. B. (2019). Using Self-Assessment as a Tool for English Language Learning. English Language Teaching, 12(11), 64‒73.

Janíková, V. (2003). Autonomní učení, strategie učení a cizojazyčná literatura. Pedagogická orientace, 4(13), 89–102.

Janulevičienė, V., & Kavaliauskienė, G. (2011). Self-assessment of vocabulary and relevant language skills for evaluation purposes. Coactivity: Philology, Educology/Santalka: Filologija, Edukologija, 15(4), 10‒15.

Kolář, Z., & Šikulová, R. (2009). Hodnocení žáků. Praha: Grada Publishings, a.s.

Mazloomi, S., & Khabiri, M. (2016). The impact of self-assessment on language learners’ writing skill. Innovations in Education and Teaching International, 55(1), 91–100 Dostupné z https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14703297.2016.1214078#.YS4xEffitPZ

Oxford, R. L., Lavine, R. Z., & Crookall, D. (1989). Language Learning Strategies, the Communicative Approach, and their Classroom Implications. Foreign Language Annals, 22(1), 29‒39.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/159_1_1/

Rolheiser, C., & Ross, J. A. (2001). Student Self-Evaluation: What Research Says and What Practice Shows. In R. D. Small, & A. Thomas (Eds.), Plain Talk about Kids (pp. 43‒57). Covington, LA: Center for Development and Learning.

Trofimovich, P., Isaacs, T., Kennedy, S., Saito, K., & Crowther, D. (2016). Flawed self-assessment: Investigating self- and other-perception of second language speech. Bilingualism: Language and Cognition, 19(1), 122–140.

Todd, R. W. (2002). Using Self-Assessment for Evaluation. Forum, 40(1), 16‒19. Dostupné z http://exchanges. state. gov/forum/