Sborník konference didaktitky přírodních věd DidSci+ 2021

Kapitola

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na sprístupnenie vzdelávacej stratégie a metódy, označovanej ako SATL (z angl. Systemic Approach in Teaching and Learning – systémový prístup k výučbe a učeniu sa). Súčasťou tohto prístupu je aj systémové hodnotenie (z angl. Systemic Assessment), ktorým zisťujeme schopnosť žiakov určovať vzťahy a objavovať nové vzťahy medzi pojmami. Cieľom prezentovaného výskumu bolo zistiť názory a postoje učiteľov na výučbu anorganickej chémie s využitím systémového hodnotenia v 2. ročníku gymnázia. Za týmto účelom bola vytvorená metodika na tému „Vápnik a jeho zlúčeniny“, ktorá bola implementovaná do výučby dištančnou formou vzhľadom k pandemickej situácii. Výskumu sa zúčastnilo 17 učiteľov gymnázií. Názory a postoje učiteľov na túto metodiku boli zisťované prostredníctvom škálového dotazníka. Z vyhodnotenia dotazníka vyplynulo, že metodika prehlbuje vedomosti, rozvíja systémové myslenie, spôsobilosti kriticky myslieť, spájať súvislosti, aplikovať získané poznatky v praxi, čitateľskú gramotnosť a pri dištančnej výučbe aj počítačovú gramotnosť. Ďalej podporuje tímovú prácu, spoluprácu a komunikáciu.

Klíčová slova

chémia, SATL, gymnázium, názory a postoje učiteľov


Reference

[1] Golemi S. B., Keçira, R.: Systemic education in the global age. Beder Univ. J. Educ. 1 (2012), 112–120.

[2] Fahmy, A. F. M., Lagowski, J. J.: Systemic approach to teaching and learning organic chemistry: SATLC in Egypt. Chem. Educ. Intl. 3 (2002), AN 1.

[3] Fahmy, A. F. M.: The systemic approach to teaching and learning chemistry [SATLC]: A 20-years review. Afr. J. Chem. Educ. 7 (2017) 4–44.

[4] Hrin, T., Milenković, D., Kekez Babić, S., Segedinac, M.: Application of systemic approach in initial teaching of chemistry: Learning the mole concept. Croat. J. Educ. 16 (2014), 175–209. https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.541

[5] Nazir, M., & Naqvi, I.: Designing of lectures through systemic approach to teaching and learning, a model for (SATL) methodology. Pak. J. Chem. 2 (2012), 46–57. https://doi.org/10.15228/2012.v02.i01.p08

[6] Fahmy, A. F. M., Lagowski, J. J.: Systemic assessment [SA] as a tool to assess student achievements in inorganic chemistry Part-I: Sodium chemistry. Afr. J. Chem. Educ. 5 (2015), 44–68.

[7] Fahmy, A. F. M., Lagowski, J. J.: Systemic assessment as a new tool for assessing students learning in chemistry using SATL methods: Systemic true false [STFQs] and systemic sequencing [SSQs] questions types. Afr. J. Chem. Educ. 2 (2012), 66–78.

[8] http://itakademia.sk/ (navštívené 29. júna, 2021)

[9] https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/chemia_g_4_5_r.pdf (navštívené 30. júna, 2021)

[10]  Fahmy, A. F. M., Lagowski, J. J.: Systemic assessment as a new tool for assessing students learning in chemistry using SATL methods: Systemic matching questions [SMQ,s], systemic synthesis questions [SSynQ,s], systemic analysis questions [SAnQ, s], and systemic synthetic-analytic questions [SSyn-AQ,s] questions types. Afr. J. Chem. Educ. 4 (2014), 35–55.

[11] Hwang, D.-Y., Mebel, A. M.: Reaction mechanism of CO2 with Ca atom: A theoretical study. Chem. Phys. Lett. 331 (2000), 526–532. https://doi.org/10.1016/S0009-2614(00)01188-X