Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Předmětem příspěvku je vhled do muzikofiletické praxe s teoretickým a praktickým ukotvením. Teoretická část zohledňuje aktuální výzkumné a publikační činnosti, inovativní principy (taktéž s ohledem na inkluzivní vzdělávání), současně představuje zahraniční hudebně-expresivní koncepty a metody uplatnitelné v českém hudebněvýchovném prostředí. Praktická část koncipuje hudební techniky muzikofiletické práce s žákem s přehlednými popisy. Příspěvek se soustředí na jednotlivé hudebně-interakční oblasti. Jelikož bychom v rámci vzdělávacího a formotvorného procesu měli vycházet z potřeby a individuality žáka, vnímá autorka důležitost hudebních a nehudebních cílů, jakožto rovnocenných partnerů v hudební výchově.

Klíčová slova

muzikofiletika, muzikoterapie, hudební výchova, kontaktní písně


Reference

Bruscia, K. E. (1987). Improvisational Models of Music Therapy. Charles C. Thomas Publisher.

Drlíčková, S. (2014). Muzikofiletika. In Friedlová, M. & Lečbych, M. (Eds), Společný prostor, Common Space (s. 270–291). Univerzita Palackého v Olomouci. http://tera.expresivniterapie.cz/wp-content/uploads/2015/02/Sbornik-Spolecny-prostor-2014.pdf

Friedlová, M. a kol. (2020). Muzikofiletické techniky v inkluzivní výuce. Univerzita Palackého v Olomouci. https://imuza.upol.cz/publikace/Friedlova-Muzikofileticke.pdf. https://doi.org/10.5507/pdf.20.24456720

Friedlová M., Drlíčková, S., Kružíková, L., & Počtová, L. (2020). Techniky muzikofiletiky v inkluzivní výuce. In M. Friedlová (Ed.), Muzikofiletické techniky v inkluzivní výuce (s. 75–90). Univerzita Palackého v Olomouci. https://imuza.upol.cz/publikace/Friedlova-Muzikofileticke.pdf. https://doi.org/10.5507/pdf.20.24456720

Holzer, L., & Drlíčková, S. (2012). Celostní muzikoterapie v institucionální výchově. Univerzita Palackého v Olomouci.

Jurkovič, P. (2012). Od výkřiku k písničce. Portál.

Kantor, J., & Kružíková, L. (2016). Qualitative content analysis of hello songs composed for children by music therapists in the Czech republic and USA. In I. Baranauskienė (Ed.), Social Wellfare: Interdisciplinary Approach, 2(6), 124–137. https://doi.org/10.21277/sw.v2i6.272

Kružíková, L. (2013). Kontaktní písně v muzikoterapii. Komparace hudebního materiálu aplikovaného v českém a americkém muzikoterapeutickém prostředí [Disertační práce]. Univerzita Palackého v Olomouci.

Kružíková, L. a kol. (2020). Hudební didaktika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. Univerzita Palackého v Olomouci.  https://imuza.upol.cz/publikace/Kruzikova-Hudebni-didaktika.pdf. https://doi.org/10.5507/pdf.20.24456706 

Morris, I. B., Willoughby, S., & Schwartz, E. K. (2012). Modes, Meter and Meaning: Composing Therapeutic Songs in Early Childhood. In Workshop MAR-AMTA Conference. Baltimore, MA.

Nordoff, P. (1999). Themes for Therapy. From the Nordoff-Robbins Center for Music Therapy at New York University. Carl Fischer.

Schwartz, E. K. (2008). Music Therapy and Early Childhood: A Developmental Approach. Barcelona Publishers.

Schwartz, E. K. (2012). You and Me Makes We. A growing Together Songbook. Centre for Early Childhood Music Therapy, LLC.

Slavík, J. (1997). Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Karolinum.

Slavík, J. (2015). Artefiletika – příležitost pro expresi v dialogu teorie a praxe. Kultura, umění a výchova, 3(1). http://kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=8&clanek=92

Slavík, J. (2020). Přínosnost umění pro společné vzdělávání: důvody, podmínky, okolnosti. In L. Kružíková (Ed.), Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání (s. 11–53). Univerzita Palackého v Olomouci. https://imuza.upol.cz/publikace/Kruzikova-Oborova-didaktika.pdf

Slavíková, V., Slavík, J., & Eliášová, S. (2007). Dívej se, tvoř a povídej! Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Portál.

Sýkorová, V. (2020). Implementace muzikofiletiky ve výuce s mezioborovým přesahem [Diplomová práce]. Univerzita Palackého v Olomouci.

Weber, J. (2009). Muzikoterapie, hudební výchova a dospívání. K problematice iniciace zájmu dospívajících o hudební výchovu [Disertační práce]. Univerzita Karlova v Praze.

Zeleiová, J. (2007). Muzikoterapie. Portál.