Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Hudební výchova má nezastupitelné místo v edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V kontextu této cílové skupiny ale bývá zaměňována za muzikoterapii. Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s výsledky hudebně výchovného projektu, v kterém jsme pracovali se skupinou sociálně znevýhodněných dětí. Zvolili jsme kvalitativní výzkumný design, který nám umožnil důkladný vhled do zkoumaného prostředí. Informace jsme získávali za pomoci rozhovorů, data jsme zpracovali za pomoci zakotvené teorie a fenomenologické interpretativní analýzy. Získané výsledky poukazují na potřebu modifikace hudební výchovy, jež by reagovala na specifika této cílové skupiny. Na výstupech výzkumu budeme demonstrovat jednotlivé rozdíly a styčné body mezi hudební výchovou, muzikoterapií a muzikofiletikou. V diskusi se zamyslíme nad potřebou důkladné přípravy pedagogů a poukážeme na nevyužitý mezioborový potenciál moderní hudební výchovy.

Klíčová slova

speciální hudební výchova, muzikoterapie, muzikofiletika, speciální vzdělávací potřeby


Reference

Adorno, T. W. (2009). Schéma masové kultury. Oikoymenh.

American Music Therapy Association (AMTA). (2005). What is Music Therapy? https://www.musictherapy.org/about/musictherapy/

Bauman, Z. (2003). Modernita a holocaust. Sociologické nakladatelství.

Daněk, A. (2018). Potřebujeme speciální hudební výchovu? In P. Hala (Ed.), Musica viva in schola XXVI (s. 74–83). Masarykova univerzita. https://munispace.muni.cz/public/flipbooks/munispace/1149/

Daněk, A. (2019). Potenciál hudební výchovy pro rozvoj edukačních kompetencí. Aura Musica11, 20–23.

Daněk, A. (2021). Možnosti kvalitativního výzkumu pro speciální pedagogiku. In A. Rajský (Ed.), Juvenilia Paedagogica 2021: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov (s. 26–29). Trnavská univerzita. https://pdf.truni.sk/katedry/kps/veda-vyskum?juvenilia-paedagogica#2021-zbornik
https://doi.org/10.5817/SP2021-3-2

Friedlová, M., Drlíčková, S., Kružíková L., Počtová L., & Ye, L. (2020). Muzikofiletické techniky v inkluzivní výuce. Univerzita Palackého v Olomouci. https://doi.org/10.5507/pdf.20.24456720

Helfert, V. (1930). Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Státní nakladatelství v Praze.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál.

Kmentová, M. (2018). Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Hudební činnosti v logopedické prevenci. Portál.

Krch, F., & Křička, J. (1917). Dítě a hudba: nové cesty v hudební výchově dětské. Grégr a syn.

Kružíková, L. (Ed.). (2020). Hudba v inkluzivním vzdělávání. Univerzita Palackého v Olomouci.
https://doi.org/10.5507/pdf.20.24456638

Koslowski, B., & Maqueda, M. (1993). What Is Confirmation Bias and When Do People Actually Have It? Merrill-Palmer Quarterly, 39(1), 104–130. https://www.jstor.org/stable/23087302

Lisner, L. (2010). Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický.

Maněnová, M., & Skutil, M. (2012). Metodologie pedagogického výzkumu. Gaudeamus.

Merck, K., & Johnson, R. (2017). Music Education for Students with Disabilities: A Guide for Teachers, Parents, and Students. The Corinthian, 18(1). https://kb.gcsu.edu/thecorinthian/vol18/iss1/6

Řiháček, T., Čermák, I., & Hytych, R. (2013). Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Masarykova univerzita.

Sobol, E. S. (2008). An attitude and approach for teaching music to special learners. Rowman & Littlefield Education.

Stárek, L. (2021). Social disadvantage from the perspective of a teacher in preschool education. Perspectives of Science and Education, 49(1), 338–356. https://doi.org/10.32744/pse.2021.1.24

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních (2002). https://www.msmt.cz/file/38848/