Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek se ve své obecné rovině zaměřuje na potenciál filmové hudby k přenosu a zachování typických znaků a charakteru národních hudebních tradic v jejich autentické i stylizované podobě. Konkrétně pak text přibližuje hudební specifika vybraných kultur a národů, s nimiž se setkáváme v mainstreamových audiovizuálních dílech v podobě lokačních odkazů. Okrajově je nahlíženo i na použití archivní (nepůvodní) hudby v některých filmových žánrech. Cílem příspěvku je poukázat na stěžejní postupy užívané ve filmové hudbě k vyjádření lokálního nebo dobového charakteru prostředí a jeho hudebních tradic, stejně jako na možnosti jejich popularizace a využití v hudebním vzdělávání.

Klíčová slova

filmová hudba, národní hudební tradice, referenční hudba, popularizace, hudební vzdělávání


Reference

Adámková Heidrová, H. (2010). Úvod do estetiky. Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě.

Bláha, I. (2014). Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Nakladatelství Akademie múzických umění.

Cooke, M. (2011). Dějiny filmové hudby. Casablanca a Nakladatelství Akademie múzických umění.

Frieden, J., & Elliott, W. D. (n.d.). Teach with Movies: Lesson plans based on movies & film! http://www.teachwithmovies.org/music-subject-list.htm

Grečnár, J. (2005). Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied.

Lissa, Z. (1965). Ästhetik der Filmmusik. Henschelverlag.

McQuail, D. (2009). Úvod do teorie masové komunikace. Portál.

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. http://www.nuv.cz/file/4982/

Musil, O. (2017). Filmová hudba a její zázemí v české pedagogice. Teoretické reflexe hudební výchovy, 13(2), 1–8.

Musil, O. (2018). The Methodological and Didactic Background of Film Music in Music Education. In Veronika Nekolová (Ed.), Inovatívne vzdelávacie metódy, Motivácia lektorov a študentov = školská reforma zdola (Education – Motivation – Innovation) (s. 39–45). Ekonomická univerzita v Bratislave.

Musil, O. (2019). Analytické přístupy k filmové hudbě na příkladu díla Vladimíra Síse. [Disertační práce]. Masarykova univerzita.

Müller, I. (2014). Das große Arbeitsbuch Film Kopiervorlagen zur Geschichte, Analyse und Produktion von Filmen in der Sekundarstufe. Verlag an der Ruhr.

Sedlák, F., & Siebr, R. (1985). Didaktika hudební výchovy 1: na prvním stupni základní školy. Státní pedagogické nakladatelství.

Schreiber, M., & Torkel, W. (1984). Filmmusik im Unterricht. Eres-Ed.

Schudack, A. (1995). Filmmusik in der Schule: Studien zu Kazan/Bernsteins „On the Waterfront“: ein Beispiel interdisziplinärer Filmanalyse und integrativen Musikunterrichts. Wissner.

Trávníček, J. (2021). Omezení volnočasových aktivit nahrává spíš filmům než knihám. Akademie věd České republiky. https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/humanitni-a-filologicke-vedy/Omezeni-volnocasovych-aktivit-nahrava-spis-filmum-nez-kniham/