Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků

Kapitola

Vlastenectvo – fenomén nadčasový a aktuálny aj pre súčasnosť či prehliadaný v dnešnej hudobnej edukácii a pedagogike?

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0028-2021-4

Abstrakt

Príspevok reflektuje fenomén vlastenectva, odvíja sa od novších dejín hudobnej výchovy a pedagogiky na Slovensku a pozornosť zacieľuje na súčasnosť a hudobno-kultúrne a pedagogické snahy dneška.

Klíčová slova

vlastenectvo, súčasnosť, hudobná edukácia, pedagogika, fenomén


Reference

Burlas, L. (1996). Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj v prvej polovici storočia. In O. Elschek (Ed.), Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť (s. 259–272). ASCO art & science, Bratislava.

Fukač, J., Tesař, S., Vereš, J. (2000). Hudební pedagogika. Koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. Masarykova univerzita.

Gregor, V., Sedlický, T. (1990). Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Editio Supraphon.

Kačala, J., Považaj, M., Pisarčíková, M. (2020). Krátky slovník slovenského jazyka. Vydavateľstvo Matice slovenskej.

Kresánek, J. (1980). Úvod do systematiky hudobnej vedy. Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Kupková, J. (1993). Hudobnopedagogické aktivity na Slovensku po roku 1918 [Kandidátska dizertácia].

Kupková, J. (2014). Hudobná výchova na Slovensku po roku 1989. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Pavlík, O. et al. (1985). Pedagogická encyklopédia Slovenska II. VEDA, vydavateľstvo SAV.

Podpera, R. (2010). Dynamika súčasnej hudobnej kultúry. Verbum.

Strmeňová, D. (2017). Vlastenecká výchova z hudobného aspektu. Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Strmeňová, D. (2019) Zborový spev v Banskej Bystrici na základných školách v súčasnosti. In M. Pazúrik (Ed.), Cantus Choralis Slovaca 2018 (s. 181–185). Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.