Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací

Kapitola

Abstrakt

V osmé kapitole se zaměřujeme na úskalí vývoje digitálních služeb pro veřejnou správu. Standardem pro vývoj služeb je dnes agilní procesní vývoj, který pomáhá snižovat rizika spojená s tradičnějším modelem projektového (vodopádového) řízení technologických projektů. Kapitola nejprve ukazuje, jaká specifika má agilní vývoj v kontextu veřejných služeb, a poté představuje vlastní práci na vývoji informačního systému, webové stránky a rozhraní pro podávání podnětů pro Poradní sbor pro bezbariérové Brno. Během vývoje těchto softwarů docházelo k několika typům pnutí – k rozporu mezi strategickým směřováním organizace a aktuálně dostupnou kapacitou řešit projekt vývoje technologií, k rozporu mezi dobrou praxí vývoje a možnostmi součinnosti ze strany zadavatele a konečně k pnutí mezi časem a zdroji, ohraničenými projektem, a procesním agilním vývojem. Kapitola na příkladech těchto pnutí ilustruje hlavní tezi, že faktory úspěchu technologického projektu nesouvisí tolik s technologií, ale spíše se strategiemi, které výše uvedená pnutí kompenzují, s celkovou organizací projektu a složením týmu, který řešení vyvíjí.


Reference

Brno pro rodiny [online]., 2020. [cit. 19. 2. 2021]. Brno: Odbor zdraví Magistrátu města Brna, Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu. Dostupné z: http://brno-prorodiny.cz

DIB Guide: Detecting Agile BS, 2019. In: Defense [online]. [cit. 28. 2. 2021]. Dostupné z: https://media.defense.gov/2019/May/02/2002127286/-1/-1/0/DIBGUIDEDETECTINGAGILEBS.PDF

CARNAHAN, R., R. HART a W. JAQUITH, 2020. Příručka řízení státních IT projektů [online]. Přeložil T. ZNAMENÁČEK. Česko Digital [cit. 28. 2. 2020]. Dostupné z: https://data.cesko.digital/prirucka/prirucka.pdf

GALEN, R., 2013. Scrum product ownership: Balancing Value from the Inside Out. RGCG. ISBN 978‑0988502628.

NESSLER, D., 2016. How to Apply a Design Thinking, HCD, UX or any Creative Process from Scratch. Digital Experience Design [online]. Dostupné z: https://medium.com/digital-experience-design/how-to-apply-a-design-thinking-hcd-ux-or-any-creative-process-from-scratch-b8786efbf812.

Principles behind the Agile Manifesto, 2001. In: Manifesto for Agile Software Development [online]. [cit. 28. 2. 2021]. Dostupné z: https://agilemanifesto.org/principles.html

POGREBNOY, K. a O. YATSKEVICH, 2020. Agile or Waterfall: Choose the Right Approach to Your Software Project Management [online]. [cit. 28. 2. 2021]. Dostupné z: https://codetiburon.com/agile‑or‑waterfall‑choose‑the‑right‑approach‑to‑your‑software‑project/

Přírodovědecká fakulta MU a Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2017. Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města [návrh projektu]. TA ČR, 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Brno, Ostrava.

RIES, E., 2019. Startup jako princip podnikání: jak dosáhnout dlouhodobého růstu v moderní firmě. Přeložil P. SOMOGYI. Praha: Management Press. ISBN 978‑80‑7261‑573‑5.

Statut Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno [online], 2017. [cit. 1. 2. 2021]. Brno: Rada města Brna. Dostupné z: http://www.brno-prorodiny.cz/statut-poradniho-sboru-rmb-pro-bezbarierove-brno

SUTHERLAND, J., 2011. The Scrum Papers: Nut, Bolts, and Origins of an Agile Framework [online]. [cit. 28. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.scruminc.com/scrumpapers.pdf

SVOBODA, J., 2019. Veřejné zakázky v oblasti ICT a problém závislosti zadavatele. In: Revue pro právo a technologie. 10(19). ISSN 1804‑5383. https://doi.org/10.5817/RPT2019-1-5