Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Abstrakt

Tento článek se bude zabývat zakotvením, úlohou a hlavními činnostmi compliance v bankovnictví v České republice. Oddělení compliance je neoddělitelnou součástí řídícího a kontrolního systému v banky. Autorka si ukládá za cíl na základě analýzy právní úpravy vymezit hlavní činnosti, které banka přiděluje compliance, tedy zajištění takových činností a procesů, prostřednictvím kterých bude minimalizováno compliance riziko v bance. Autorka článku si dává také za cíl vymezit rozdíl mezi funkcí a postavením compliance v bance.

Klíčová slova

Compliance; bankovnictví; funkce compliance; soulad; řízení rizik; compliance riziko.


Reference

Aktuální poznatky ČNB z control nastavení kontrolních systémů úvěrových institucí. Česká národní banka [online]. 2020 [cit. 25. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Aktualni-poznatky-CNB-z-kontrol-nastaveni-vnitrnich-kontrolnich-systemu-uverovych-instituci/

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. A brief history of the Basel Committee. Bank for International Settlements [online]. 2014 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbsc312.pdf

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. About the Basel Committee. Bank for International Settlements [online]. [cit. 25. 4. 2021]. Dostupné z: http://www.bis.org/bcbs/about.htm

Obecné pokyny EBA k internal governance (řídící a kontrolní systém). EBA [online]. [cit. 26. 4. 20121]. Dostupné z: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/103861/70c5ff66-7292-486e-a451-00daa5826aaa/EBA_2012_00210000_CS_COR.pdf?retry=1

Obecné pokyny EBA k posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích. EBA [online]. [cit. 26. 4. 20121]. Dostupné z: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/106695/f2a86e23-38d0-4ee8-84b0-334d7dda4dda/EBA_2012_00220000_CS_COR.pdf?retry=1

Obecné pokyny EBA k vnitřnímu systému správy a řízení. EBA [online]. [cit. 26. 4. 20121]. Dostupné z: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/e1d8f4b9-71e5-408f-86bb-ef94da11938a/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_CS.pdf?retry=1

Obecné pokyny ESMA k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID na funkci compliance. EBA [online]. [cit. 26. 4. 20121]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/legislativni_zakladna/obecne_pokyny_evropskych_organu_dohledu/esma_2012_388_cs.pdf

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídící a kontrolní systém). EBA [online]. 2014. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/103861/70c5ff66-7292-486e-a451-00daa5826aaa/EBA_2012_00210000_CS_COR.pdf?retry=1

Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti na finančním trhu: kvalitativní požadavky související s výkonem činnosti – základní informace. Česká národní banka [online]. [cit. 25. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/legislativa/.galleries/Vestnik-CNB/2010/v_2010_18_22010560.pdf

Rozhodnutí České národní banky č. j. 2020/103353/570 ze dne 17. srpna 2020, sp. zn. Sp/2019/352/573. Česká národní banka [online]. [cit. 26. 4. 20121]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2019_00352_CNB_573.pdf

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. The internal audit function in banks. Bank for International Settlement[online]. 2012 [cit. 26. 4. 20121]. Dostupné z: http://www.bis.org/publ/bcbs223.pdf

Vyhláška 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. In: Zákony pro lidi [online]. [cit. 25. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-163

Vyhláška 392/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 163/2014 Sb. In: Zákony pro lidi [online]. [cit. 25. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/legislativa/.galleries/vyhlasky/vyhlaska_392_2017.pdf

 

Zákon č. 21/1992 Sb.,o bankách. In: Zákony pro lidi [online]. [cit. 25. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-21