Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Abstrakt

Tento příspěvek se zabývá rozhodným limitem, jeho přesažením a výpočty hodnoty majetku investičních fondů, popřípadě jiného spravovaného majetku, které jsou obhospodařovány. Příspěvek se dále zaměřuje na postup obhospodařovatele v případě, kdy dojde k přesažení rozhodného limitu bez příslušného oprávnění České národní banky. Obhospodařovatelé musí neustále hodnotit celkovou hodnotu všech obhospodařovaných fondů a jiného spravovaného majetku a měli by stanovit vhodný mechanismus varovných hlášení zejména s ohledem na řízení rizik. Cílem příspěvku je analýza termínu rozhodný limit, na jaké subjekty se vztahuje a jak jej lze vypočítat.

Klíčová slova

Rozhodný limit; Investiční fond; Obhospodařovatel; Pákový efekt; Hodnota majetku.


Reference

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu.

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v aktuálním znění.

Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Vyhláška č. 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance.

Důvodová zpráva k zákonu č. 140/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Nařízení Komise (ES) č. 1126/2006 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002. In: EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1126:20081221:CS:PDF

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. In: EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20200107

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správních alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010. In: EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:cs:PDF

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled. In: EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0231-20200401

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu. In: EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0345 & from=SV

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání. In: EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0346 & from=ES

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic. In: EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0760

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014. In: EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1156 & from=EN

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu. Česká národní banka [online]. [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné z: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJECTS_COUNTS_2