Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Abstrakt

Tento příspěvek pojednává o ekonomickém institutu měnové reformy, a to konkrétně o polské měnové reformě z roku 1950. Na začátku práce jsou rozebrány příčiny, které vedly polskou vládu k potřebě provedení reformy. Následující části textu se zabývají přípravou a průběhem výměny peněz, jakož i její legislativní podstatou s podmínkami výměny. V neposlední řadě jsou zmíněny i důsledky, které reforma přinesla. V závěru práce se nachází srovnání polské reformy se soudobou československou měnovou reformou, která proběhla v roce 1953.

Klíčová slova

Polsko; měnová reforma; komunismus; denominace.


Reference

ADAMEC, S. a J. JELÍNEK. Ekonomická encyklopedie. 2, P-Ž. Praha: Svoboda, 1984.

Annual Report 1950. Washington: International Monetary Fund, 1950. https://doi.org/10.5089/9781616351625.011

BAKEŠ, M. Finanční právo. Praha: C. H. Beck, 2012, Právnické učebnice.

DZIEWANOWSKI-STEFAŃCZYK, B. Wymiana pieniądza w Polsce w latach 1944–1950. Mówią Wielki: Reformy pieniądza w Polsce i na świecie, 2015, č. 4, s. 81–84.

ERLICH, A. The Polish Economy after October, 1956: Background and Outlook. The American Economic Review, 1959, roč. 49, č. 2, s. 94–112.

FRIEDL, J., T. JUREK, M. ŘEZNÍK a M. WIHODA. Dějiny Polska. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2017.

FURTAK, R. Reformy pieniężne w Polsce w latach 1944–1950. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H (Oeconomia), 1995/1996, č. 29–30, s. 171–182.

GRUSZYCZYŃSKI, K. J. Odpowiedzialność odszkodowawcza NRF w XXI wieku – Próba opisu. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM, 2017, roč. 27, č. 4, s. 81–115.

JASTRZĘBSKI, R. Currency Reforms in the Polish State After 1945. Legaleconomic Issues. Studia Historiae Oeconomicae, 2017, č. 35, s. 97–111. https://doi.org/10.5089/9781616351625.011

KOCHANOWSKI, J. 1950 r: dziesięć dni, które wstrząsnęły portfelem. polityka.pl [online]. 30. 10. 2010 [cit. 24. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1509906,1,1950-r-dziesiec-dni-ktore-wstrzasnely-portfelem.read

KOWALSKI, M. Polski pieniądz papierowy 1794–1994. Warszawa: Warszawski Dom Wydawniczy, 1994.

LANDAU, Z. Reformy walutowe w latach 1944–1950. In: KALIŃSKI, J. a Z. LANDAU (eds.). Gospodarka Polski Ludowej 1944–1955. Warszawa: Książka i Wiedza, 1974.

ŁUCZAK, A. Poznański Czerwiec ’56. Biuletyn IPN, 2011, č. 5-6, s. 98–108.

LUSZNIEWICZ, J. Procesy inflacyjne w Polsce w latach 1945–1955 – przejawy, fazy, uwarunkowania, konsekwencje. Przyczynek do badań nad inflacją w PRL. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, č. 2, s. 107–108. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.2.5

NĚMEČKOVÁ, V. Československá měnová reforma 1945 – elegantní řešení nebo krach? In: KNAPÍK, J. (ed.). Peněžní reformy a zvraty na území České republiky (po r. 1918): (sborník příspěvků ze stejnojmenné konference Slezské univerzity v Opavě pořádané pod záštitou člena rady ČNB prof. Dr. Ing. Jana Fraita dne 9. listopadu 2005 v Opavě). Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2005.

PAZGAN, M. Zagadnienia aprowizacji ludności województwa wrocławskiego z perspektywy starostwa kamiennogórskiego w latach 1945–1947. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F (Historia), 2014, č. 69, s. 75–88. https://doi.org/10.17951/f.2014.69.75

PRACNÝ, M. Czechosłowacka reforma walutowa z 1953 roku. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2020, roč. 8, č. 2, s. 115–128. https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.013

Rocznik statystyczny finansów 1945–1967. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1968.

SENFT, S. System pieniężny i kredytowy w Polsce w XX wieku. In: KNAPÍK, J. (ed.). Peněžní reformy a zvraty na území České republiky (po r. 1918): (sborník příspěvků ze stejnojmenné konference Slezské univerzity v Opavě pořádané pod záštitou člena rady ČNB prof. Dr. Ing. Jana Fraita dne 9. listopadu 2005 v Opavě). Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2005.

STELMACH, A. II wojna światowa i jej skutki dla Polski i Polaków. In: STELMACH, A. (ed.). Pamięć Wojny. Poznań: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki, 2020, s. 7–36.

ŠOUŠA, J. a J. ŠŮLA. Tisk polských bankovek v Československu v polovině XX. století. Wiadomości Numizmatyczne, 2009, č. 1 (187), s. 67–78.

Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zakazie posiadania walut obcych, monet złotych, złota i platyny oraz zaostrzeniu kar za niektóre przestępstwa dewizowe (Dz. U. z 1950 r. nr 50, poz. 460).

Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego. (Dz. U. 1950 r. nr 50, poz. 459)

WYSZOMIRSKA, W. Finanse Polski Ludowej w latach 1944–1960. Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne, 1964.