Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Abstrakt

Tento příspěvek blíže pojednává o nové roli Evropského stabilizačního mechanismu a vztahu k bankovní unii, resp. k Jednotnému fondu pro řešení krizí. V rámci příspěvku je hlavní pozornost věnována ESM ve vztahu k bankovní unii. Cílem příspěvku je zejména analyzovat jmenované „fondy“ jejichž primární účel je zajištění stability Unie.

Klíčová slova

Evropský Stabilizační Mechanismus; Bankovní unie; Jednotný fond pro řešení krizí.


Reference

BELLING, V. Finanční krize a návrat suveréna: několik myšlenek ke státoprávnímu kontextu fiskálního paktu. AUCI, 2012, roč. 58, č. 1, s. 7–21. ISSN 0323-0619. Dostupné z: https://karolinum.cz/casopis/auc-iuridica/rocnik-58/cislo-1/clanek-677

NEVEČEŘALOVÁ, N. a J. SCHWEIGL. Právní aspekty evropských fondů finanční asistence. Brno: Masarykova universita, 2020. Dostupné z: https://munishop.muni.cz/obchod/knihy/pravni-aspekty-evropskych-fondu-financni-asistence-0x000089617 [cit. 20. 4. 2021].

OLIVARES-CAMINAL, R. OECD – the EU architecture to avert a sovereign debt crisis. OECD [online]. 2011 [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.oecd.org/finance/financial-markets/49191980.pdf

SMEETS, S. a D. BEACH. Intergovernmentalism and its implications–new institutional leadership in major EU reforms. Journal of European Public Policy [online]. 2020, roč. 27, č. 8, s. 1137–1156 [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2019.1699940. https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1699940

Dohoda mezi Evropským parlamentem a Jednotným výborem pro řešení krizí o praktických podmínkách uplatňování demokratické odpovědnosti a dohledu nad výkonem úkolů, které jsou Jednotnému výboru pro řešení krizí svěřeny v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí. Úřední věstník EU L 339/58 ze dne 24. prosince 2015. In: EUR-LEX. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32015Q1224(01)

Jednotný výbor pro řešení krizí. Decision of the plenary session of the board. of 29 April 2015. Adopting the Rules of Procedure of the Single Resolution Board in its Executive Session. [online]. (SRB/PS/2015/8). [cit. 21. 4. 2021]. Dostupné z: https://srb.europa.eu/sites/default/files/srb-rules-of-procedure-executive-session_en.pdf

EBA-The Single Rulebook. European Banking Authority [online]. Interactive Single Rulebook [cit. 21. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook

Bulettin červen 2011. Evropská centrální banka [online]. [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201107en.pdf

Evropská komise a Evropský mechanismus stability stanovily zásady spolupráce. Evropská komise [online]. Tisková zpráva, 27. 4. 2018 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_18_3541

Evropský mechanismus finanční stabilizace (European financial stabilisation mechanism). OECD [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.oecd.org/finance/financial-markets/49191980.pdf

Evropský nástroj finanční stabilizace (European financial stability facility). ESM [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.esm.europa.eu/efsf-overview

Eurogroup. Eurogroup in inclusive format of 30 November 2020. Evropský parlament [online]. Brussels, 4. 12. 2020, ecfin.cef.cpe(2020)8125941 [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXVII/EU/04/30/EU_43041/imfname_11027968.pdf

Fakta o Evropské unii – Bankovní unie. Evropský parlament [online]. [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné z. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/88/banking-union

Remarks by Paschal Donohoe following the Eurogroup video conference of 30 November 2020. Evropská rada a Rada Evropské unie [online]. Tisková zpráva [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/11/30/remarks-by-paschal-donohoe-following-the-eurogroup-video-conference-of-30-november-2020/

Statement of the Eurogroup in inclusive format on the ESM reform and the early introduction of the backstop to the Single Resolution Fund. Evropská rada a Rada Evropské unie [online]. 30. 11. 2020 [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/11/30/statement-of-the-eurogroup-in-inclusive-format-on-the-esm-reform-and-the-early-introduction-of-the-backstop-to-the-single-resolution-fund/

How much could the ESM lend to the Single Resolution Fund? Evropský stabilizační mechanismus [online]. [cit. 20. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.esm.europa.eu/content/how-much-could-esm-lend-single-resolution-fund

ESM Members sign revised Treaty, entrusting the institution with new tasks. Evropský stabilizační mechanismus [online]. 21. 1. 2021 [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-members-sign-revised-treaty-entrusting-institution-new-tasks

ESM Lending toolikit. Evropský stabilizační mechanismus [online]. [cit. 20. 4. 2021] Dostupné z: http://www.esm.europa.eu/assistance/lending-toolkit

ESM Treaty – Amending Agreement – Změna smlouvy o zřízení Evropského stabilizačního mechanismu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maltskou republikou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Finskou republikou. 27 ledna a 8 února 2021. Evropský stabilizační mechanismus [online]. [cit. 21. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty-amending-agreement

ESM reforma. Evropský stabilizační mechanismus [online]. [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-reform

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010. In: EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014R0806

Smlouva o Fungování Evropské unie. (konsolidovaná verze). In: EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FI

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP. In: EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014L0059

Soudní rozhodnutí ze dne 30. 6. 1993, Parliament proti Council and Commission Judgment of the Court, věci C-181/91 a C-248/91. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e85e532-52d8-4ce6-987f-bfccb829c6d7.0002.03/DOC_1&format=PDF