Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Právní vztah příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem k dlouhodobému majetku a jeho interakce s rozpočtem, hospodařením a financováním příspěvkové organizace ze strany zřizovatele

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9934-2021-10

Abstrakt

Článek je zamyšlením nad právní regulací hospodaření s majetkem příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem a praktickými problémy, které současná právní úprava přináší. Zabývá se různými právními vztahy, které tyto organizace mohou mít k dlouhodobému majetku, který příspěvkové organizace užívají nejčastěji z titulu předání k hospodaření zřizovatelem, ale také z titulu vlastnického práva, a velmi často také na základě smlouvy o výpůjčce. V článku se budu zabývat právní úpravou těchto institutů a jejich vzájemným srovnáním.

Klíčová slova

Příspěvková organizace; územní samosprávný celek; majetek; účetnictví; rozpočet.


Reference

BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. upravené vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

FILIP, J. Ústavní právo České republiky 1: Základní pojmy a instituty, ústavní základy ČR. 4. opravené a doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

HAVLAN, P. Veřejný majetek. Brno: Masarykova univerzita, 2016.

HAVLAN, P. a J. JANEČEK. Majetek samosprávných územních celků v teorii a praxi. Praha: Linde Praha, a.s., 2013.

HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

JÁNOŠÍKOVÁ, P., P, MRKÝVKA a kol. Finanční a daňové právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

KYNCL, L., P. MRKÝVKA a kol. Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

MRKÝVKA, P. Determinace a diverzifikace finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

MRKÝVKA, P., I. PAŘÍZKOVÁ a M. RADVAN. Finanční právo a finanční správa 1. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004.

PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. 8. doplněné vyd. Brno: Doplněk – Brno, A.Čeněk – Plzeň, 2012.

RIGEL, F., M. BOUŠKA a R. MLYNÁŘ. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017.

SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2., aktualizované a přepracované vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009.

SPÁČIL, M. Přehled judikatury ve věcech hospodaření s majetkem České republiky. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015.

TYŠEROVÁ, D., P. VÁCHA a M. KILIÁN. Hospodaření a nakládání se státním majetkem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

ZÁVODSKÝ O. a M. SVOBODA. Zákon o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019.