Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Právně ekonomické aspekty kritéria právního státu jako podmínky pro přidělení prostředků z rozpočtu EU

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9934-2021-8

Abstrakt

Poté, co Evropská komise vyjádřila obavy nad stavem demokracie a dodržování občanských práv v Polsku a Německu v posledních letech, navrhla implementovat tzv. podmínku právního státu do schématu meziročního finančního rámce pro období 2021–2027, na jejímž základě by finanční prostředky z rozpočtu EU nebyly přiděleny těm členským státům, které podmínku nedodrží. Tato práce prozkoumá finančně právní aspekty této podmínky a posoudí dopady její aplikace na ekonomiku Evropské unie.

Klíčová slova

Právní stát; rozpočet EU; kritérium podmíněnosti.


Reference

BECKER, G. S. Crime and Punishment: An Economic Approach. In: BECKER, G. S. a W. M. LANDES (eds.). Essays in the Economics of Crime and Punishment. 1974. Dostupné z: http://www.nber.org/chapters/c3625

BROULÍK, J. Vztah mezi právem a ekonomií: Rozdíly a shody v uvažování. Právník, 2015, č. 6, s. 484–497. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2616480

CALABRESI, G. An Introduction to Legal Thought: Four Approaches to Law and to the Allocation of Body Parts. Stanford Law Review, 2003, roč. 55.

COLOTKA, P. Prípis k histórii pojmu „Rechtsstaat“. Právny obzor, 1995, roč. 78, č. 5, s. 354–356

HAYEK, F. A. Právo, zákonodárství a svoboda (Nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie). Praha: Academia 1991.

KOZIEŁ, M. Zneužití práva a svévole v právu veřejných financí. In: NECKÁŘ, J. Zneužití práva a svévole z pohledu finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

KYNCL, L. Opatření proti zneužívání veřejných výdajů a svévoli v právu veřejných výdajů. In: NECKÁŘ, J. Zneužití práva a svévole z pohledu finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

PARISI, F. The Language of Law and Economics: A Dictionary. Cambridge University Press, 2013, s. 165. https://doi.org/10.1017/CBO9781139034043

SUCHOŽA, J. Vzťah práva a ekonomiky v období krízových situácií v národním hospodářství (legislativné úvahy a podnety). Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 5, s. 514–537. ISSN 2729-7470. Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/0621142605%2013%20Suchoza-RS.pdf

ZAJÍČKOVÁ, M. Základní zásady souhrnného rozpočtu Evropské unie. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica, 2010, č. 4, s. 29–41. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/clanek/836/Iurid_4_2010_04_zajickova.pdf

Euractiv: Právní stát jako podmínka pro čerpání evropských peněz? Podle finského premiéra se k tomu schyluje. Euractiv.cz [online]. [cit. 16. 2. 2021]. Dostupné z: https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/pravni-stat-jako-podminka-pro-cerpani-evropskych-penez-podle-finskeho-premiera-se-k-tomu-schyluje/

Finanční prostředky EU. Evropská komise [online]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_cs

Maďaři se v referendu vyslovili proti kvótám, dorazilo jich však málo. iDnes.cz [online]. [cit. 9. 4. 2021] Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/madarsko-referendum-uprchlici-kvoty-eu.A161001_151834_zahranicni_ert

Právní stát. Evropská komise [online]. [cit. 9. 4. 2021]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law_cs

Právní stát: Situace v Polsku a Maďarsku zhoršila, upozorňují poslanci. Evrospský parlament [online]. [cit. 14. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69907/rule-of-law-in-poland-and-hungary-has-worsened

Víceletý finanční rámec. Euroskop.cz [online]. [cit. 15. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8904/sekce/vicelety-financni-ramec/

Evropský hospodářský a sociální výbor: Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech COM (2018) 324 final ze dne 15. 2. 2019. EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52018AE2955

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie. EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2092

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlech použitelných na souhrnný rozpočet Unie. EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046

Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027. EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R2093

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020. EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1311

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech. COM (2018) 324 final. EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52018PC0324

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech. COM (2018) 324 final. EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52018PC0324

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech. COM (2018) 324 final. EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52018PC0324

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech. COM (2018) 324 final. EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52018PC0324

Příloha II Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027. EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R2093

Smlouva o Evropské unii. EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT

Smlouva o fungování Evropské unie. EUR-LEX [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FI