Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Abstrakt

Zpracovaný příspěvek se zabývá témam zahrnující zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a jeho dopad na ekonomiku státu. Daň z nabytí nemovitých věcí byla sice zrušena v září roku 2020, okolo daného zrušení však existuje stále mnoho nezodpovězených otázek. Jedním z hlavních cílů příspěvku je odpovědět na otázku, proč a případně z jakých důvodů došlo k danému zrušení v co možná nejvíce nevhodnou chvíli, a to zejména během pandemické situace způsobené virem Covid-19. Daný příspěvek se mimo jiné bude zabývat daňovou teorií, a to zejména ve vztahu k daním trasnferovým, jejich srovnáním, včetně samotného zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Nedílnou součástí bude i snaha zabývat se efektivností zrušení této daně a vylíčení alespoň podstatných tvrzení, proč k takovému zrušení nedošlo buď dříve, či naopak později, a hlavně jaký dopad to bude mít na celkovou ekonomiku státu, která se již nyní díky pandemické situaci potýká se zatížením státního rozpočtu.

Klíčová slova

Daň z nabytí nemovitých věcí; transferové daně; ekonomika státu; zrušení daní; pandemická situace v ČR.


Reference

BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB, H. MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. vyd. C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-440-7

MRKÝVKA, P., P. SMRŽOVÁ HRUBÁ a kol. Finanční a daňové právo. 3. aktual. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. ISBN 9788073807962

RADVAN, M. a S. PAPAVASILEVSKÁ. Abolition of Tax on Acquisition of Immovable Property: A Tool to Suppress the Negative Consequences of Covid-19 or a Politicum? In: Public Governance, Administration and Finances National University of Public Service Budapest. Budapest: National University of Public Service Budapest, 2020, roč. 5, č. 2, s. 45–57. ISSN 2498-6275.

NECKÁŘ, J. Institucionální reforma daňové správy v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/financ/neckar_jan.pdf

RADVAN, M. Czech Tax Law. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9673-8

Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 4. 5. 2021].

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 4. 5. 2021].

Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. a zákona č. 264/2019 Sb. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 4. 5. 2021].

Zákon č. 338/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 4. 5. 2021].

Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019. Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 4. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-se-38157

BAHL, R. Property Transfer Tax and Stamp Duty, ISP Working Paper, 04-27. Georgia State University, 2004, December. Dostupné z: https://icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp0427.pdf

Zrušení daně z nabytí nemovitého majetku. Finanční správa [online]. 25. 9. 2020. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace​-stanoviska-sdeleni/zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-10927

ŽUROVEC, M. Daň z nabytí nemovitostí zrušena zpětně k prosinci 2019. Ministerstvo financí [online]. 14. 4. 2020. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zruseni-dane-z-nabyti​-nemovitych-veci-se-38157