Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Zvláštní způsoby zdanění a inkaso veřejných rozpočtů u daně z přidané hodnoty

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9934-2021-2

Abstrakt

Zákon o dani z přidané hodnoty upravuje mimo standardního způsobu zdanění i dva specifické způsoby zavedené za účelem omezení podvodů na DPH – režim přenesené daňové povinnosti a tzv. zvláštní způsob zajištění daně. V následujícím textu bude poukázáno na specifika správy daně z přidané hodnoty odvislé od zákonem stanoveného (případně dobrovolně zvoleného) způsobu zdanění a související dopady do inkasa veřejných rozpočtů. Nedílnou součástí je poukázání na dopady zvoleného způsobu zdanění na daňové subjekty, ať již na straně dodavatele nebo na straně odběratele.

Klíčová slova

Daň z přidané hodnoty; zajištění daně; reverse charge; přenesená daňová povinnost; inkaso daně; podvody na DPH.


Reference

Procedure 2016/0406/CNS. COM (2016) 811: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the temporary application of a generalised reverse charge mechanism in relation to supplies of goods and services above a certain threshold. EUR-LEX [online]. The Publications Office of the European Union [cit. 11. 4. 2021]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_406

Přijaté platby daní v roce 2020 dle způsobu zaplacení. Ministerstvo financí [online]. [cit. 11. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani

Study and Reports on the VAT Gap in the EU -28 Member States. 2020 Final Report. The Publications Office of the European Union [online]. 100 s. [cit. 11. 4. 2021]. Dostupné z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48f32ee9-f3dd-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en

Vybrané údaje z daňových přiznání daně z přidané hodnoty. Ministerstvo financí [online]. [cit. 11. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danova-statistika/DAP_DPH_2016-2020_202101.xlsx

Vývoj inkasa vybraných daní v ČR v letech 1993–2020. Ministerstvo financí [online]. [cit. 11. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danova-statistika/Inkasa_dani_1993-2020_grafy.xls