Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Nespolehlivý plátce DPH z pohledu problematiky ukládání sankce typu zařazení osoby do blacklistu – komparace

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9934-2021-1

Abstrakt

Příspěvek se zabývá institutem nespolehlivého plátce DPH (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), a to z pohledu problematiky ukládání sankce typu zařazení subjektu do blacklistu. Příspěvek obsahuje komparaci dané právní úpravy s historickou právní úpravou seznamu subjektů se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 120a zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, účinného do 30. září 2016), a s aktuální právní úpravou soukromých dlužnických registrů (§ 20z zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), konkrétně s negativními registry sdružení SOLUS. Cílem příspěvku je identifikovat dílčí momenty právní úpravy komparovaných institutů, které jsou těmto institutům společné, jakož i těch, v nichž se liší.

Klíčová slova

Nespolehlivý plátce DPH; blacklist; sankce; dluh; nedoplatek; registr dlužníků; SOLUS.


Reference

BALCAR, V. Institut nespolehlivého plátce DPH v kombinaci s ručením za DPH z pohledu práva Evropské unie. In: HELÍSEK, M. Recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, a.s., 2020, s. 6–17.

BALCAR, V. Obrana proti označení plátce DPH za nespolehlivého. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora, 2020, č. 9, s. 38–46.

BALCAR, V. Právní povaha institutu nespolehlivého plátce DPH. In: BABČÁK, V. a kol. III. slovensko-české dni daňového práva, Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, s. 43–58.

JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

KORECKÁ, V. Sankce. In: FIALA, J., J. HURDÍK, V. KORECKÁ a I. TELEC. Lexikon občanského práva. 2. rozšířené vyd. Ostrava: Sagit, 2001.

Redakce časopisu Konkursní noviny. Ke konci roku 2019 bylo v negativním registru SOLUS 567 tisíc osob s dluhem po splatnosti. Konkursní noviny, 2020, č. 2, s. 27.

Redakce časopisu Konkursní noviny. Počet firem s dluhem po splatnosti v registru SOLUS klesl ke konci roku 2019 o desetinu. Konkursní noviny. 2020, č. 4, s. 33.

VÍTOVÁ, B. Zákon o ochraně spotřebitele. Praha: Wolters Kluwer 2016.

VOJÍŘ, P. Sankce a její časová determinace. In: COFOLA 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 1440–1457.

Důvodová zpráva k zákonu č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Důvodová zpráva k zákonu č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Důvodová zpráva k zákonu č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.

Důvodová zpráva k zákonu č. 170/2017 Sb., změna některých zákonů v oblasti daní.

Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci § 106a ZDPH (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení, ze dne 19. 12. 2017, č. j. 101/13-121002-506729, ve znění dodatku č. 1, č. j. 55366/13/7001-21002–012287, dodatku č. 2, č. j. 38461/14/7001-21002–012287, dodatku č. 3, č. j. 74861/17/7100-20118-012287, a dodatku č. 4, č. j. 137801/17/7100-20118-012287.

Pozměňovací návrh poslance Mgr. Radka Vondráčka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 445).

Rozsudek SDEU ze dne 11. 5. 2006, Federation of Technological Industries a další, C-384/04.

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/17.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/2008-133.

Rozsudek KS v Brně ze dne 17. 9. 2015, č. j. 62 Af 75/2014-230 (3335/2016 Sb. NSS).

Rozsudek KS v Brně ze dne 26. 9. 2017, č. j. 29 Af 66/2016-36.

Rozsudek KS v Brně ze dne 28. 2. 2018, č. j. 30 Af 21/2016-39.

Rozsudek KS v Ostravě ze dne 24. 10. 2018, č. j. 22 Af 152/2017-36.

Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 19. 10. 2015, č. j. ÚOHS-R374/2014/VZ34113/2015/323/MOd, potvrzující prvostupňové rozhodnutí ÚOHS ze dne 22. 10. 2014, č. j. ÚOHS-S477,478/2014/VZ-22446/2014/512/AŠu.

Jak se stát členem sdružení SOLUS. Sdružení SOLUS [online]. [cit. 24. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.solus.cz/jak-se-stat-clenem-sdruzeni-solus/

Poučení o Registru FO, Registru IČ a Registru POR. Sdružení SOLUS [online]. [cit. 24. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.solus.cz/registry-prehled/pouceni-o-registrech-solus/pouceni-o-registru-fo-registru-ic-a-registru-por/

Reakce na zprávu zveřejněnou ČTK 18. října 2013. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Vytvořeno 22. 10. 2013, publikováno 25. 10. 2013 [cit. 24. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/reakce-na-zpravu-zverejnenou-ctk-18-rijna-2013/d-5102/p1=1099