XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Sociálna ekonomika prináša participáciu miestnych aktérov na rozvoji územia a miestne kolektívne ekonomické aktivity s cieľom zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Oblasť sociálnej ekonomiky je vysoko diverzifikovaná, a to v zmysle právnej formy, veľkosti podnikov, sektorov a dosahu. Po roku 1990 sa v EÚ začal presadzovať koncept multifunkčného poľnohospodárstva, podľa ktorého má poľnohospodárstvo plniť okrem iných aj sociálnu a kultúrno-spoločenskú funkciu. Sociálnu funkciu do väčšej alebo menšej miery poľnohospodárstvo plnilo aj v minulosti. Túto úlohu v súčasnosti rozširuje a podporuje koncept sociálneho poľnohospodárstva. Cieľom príspevku je skúmanie rozsahu sociálneho podnikania a poľnohospodárstva ako súčasti sociálnej ekonomiky a jeho právnych foriem a typov v krajinách Európy. Hlavným zdrojom údajov pre spracovanie príspevku boli správy krajín spracované v rámci výskumu Európskej komisie s názvom Sociálne podniky a ich ekosystém v Európe z roku 2020 a analytické materiály OECD. Výsledkom výskumu je zistenie, že diverzita sociálnej ekonomiky vychádzajúca z historického pozadia jej vývoja v jednotlivých krajinách je veľká. Právne formy sú regionálne špecifické. Družstevná forma je najrozšírenejšou právnou formou sociálnej ekonomiky. V jednotlivých krajinách existujú špecifické typy družstiev. Družstvá sú lokalizované skôr na vidieku (pre urbánne prostredie sú charakteristické asociácie a nadácie). V sociálnom poľnohospodárstve sa družstvo v skúmaných krajinách využíva vo veľkej miere.

Klíčová slova

sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, poľnohospodárstvo, družstvo, sociálne nerovnosti, sociálna inklúzia, Európska únia, OECD


Reference

 • BORNSTEIN, D.; DAVIS, S. (2010). Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press, USA, 147 p. ISBN 9780195396331.
 • CLOKE, P., (2006). Conceptualizing rurality. In P. Cloke, T. Mardsen, P. H. Mooney (eds.), The Handbook of Rural Studies. London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications s. 18–28. ISBN 9780761973324.
 • DEFOURNY, J., (2001). From Tird Sector to Social Enterprise. In Borzaga, C., Defourny, J. The Emergence of Social Enterprise. London : Routledge, 2001,ISBN 0-415-33921-9.
 • DEFOURNY, J.; NYSSENS, M. (2010). Social Entreprise. In K. Hart, J.-L. Laville & D. Cattani (eds.) The Human Economy: A Citizen’s Guide. Polity Press, Cambridge, pp. 284-292. Social Enterprise. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/310843105_Social_Enterprise.
 • DI IACOVO, F. ; O’CONNOR., D., (eds.), (2009). Supporting Policies for Social Farming in Europe. Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas. ARSIA, Firenze.
 • EURÓPSKA KOMISIA (2011). Oznámenie komisie európskemu parlementu, rade, európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov. Iniciatíva pre sociálne podnikanie KOM (2011) 682. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0682&from=EN
 • EUROPEAN COMMISSION, (2020a). Social enterprises and their ecosystems in Europe. Comparative synthesis report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. ISBN 978-92-79-97734-3. DOI: 10.2767/567551.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2020b). Social enterprises and their ecosystems in Europe. Updated country reports. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostupné z: https://www.euricse.eu/social-enterprises-and-their-ecosystems-in-europe-mapping-study/.
 • GOZORA, V. (2000). Multifunkčné postavenie poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Dostupné z: http://www.slpk.sk/dizertacie/agrarni_perspektivy/gozora.pdf
 • T, HUDCOVÁ, E., MOUDRÝ, J., (2015). Sociální zemědělství: dokument zpracovaný v rámci Pracovní komise sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství / - Vydání: první. - [Praha] : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2015. - 17 stran; 30 cm ISBN 978-80-7434-213-4.
 • CHRENEKOVÁ, M., (2019). Effects of Social Economy Selected Segments in the Slovak Republic. European Countryside 11 No. 1. p. 29-42. DOI: 10.2478/euco-2019-0003.
 • CHRENEKOVÁ, M., FÁZIKOVÁ, M., FILIPOVÁ, M., SMETANKA, M., SVETLÍKOVÁ, V., (2021). Sociálny rozvoj vidieka a sociálna politika. Vydavateľstvo SPU v Nitre. ISBN 978-80-552-2319-3. DOI: 10.15414/2021.9788055223193.
 • KERLIN, J. A. (2012). Defining Social Enterprise Across Different Contexts: A Conceptual Framework Based on Institutional Factors. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 42, no. 1, pp. 84-108. DOI: 10.1177/0899764011433040.
 • KORIMOVÁ, G., (2007). Predpoklady rozvoja sociálnej ekonomiky. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2007. 192 s. ISBN 978-80-8083-399-2.
 • KORIMOVÁ, G., (2014). Sociálna ekonomika a podnikanie. Social Economics & Entrepreneurship (vedecká monografia). Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Ekonomická fakulta, 2014. 214 s. ISBN 978-80-557-0695-5.
 • LEHTONEN, O., TYKKYLÄINEN, M. (2014) Potential Job Creation and Resource Dependance in Rural Finland. European Countryside. 3. 2014, pp. 202-224. DOI: 10.2478/euco-2014-0011.
 • LINDBLOOM, J., (2019). Transformácia a zánik poľnohospodárskych družstiev. Vydavateľstvo VEDA. 256 s. ISBN 978-80-224-1802-7.
 • LUNDGAARD-ANDERSEN, L., GAWELL, M., SPEAR, R. (eds.) (2017). Social Entrepreneurship and Social Enterprises Nordic Perspectives. Routledge. 300 p. ISBN 9781138340091.
 • MARTULIAK, P., (1995). Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva 1845-1995. Agroinštitút Nitra. 231 s. ISBN 80-7139-028-3.
 • OECD, (1999). Social Enterprises. Paris: OECD Publishing. ISBN 92-64-17073-1. DOI: 10.1787/9789264182332-en.
 • OECD, (2016). Boosting Social Entrepreneurship and Social Enterprise Creation: Unlocking the Potential of Social Enterprises in the Czech Republic. Dostupné z: https://www.oecd.org/cfe/leed/Czech%20Republic%20Report%20%2006.03.17-FINAL.pdf.
 • OECD/EU, (2017). Boosting Social Enterprise Development: Good Practice Compendium. OECD Publishing, Paris, ISBN 978-92-64-26850-0. DOI: 10.1787/9789264268500-en.
 • OECD, (2020). Social Economy and the COVID-19 crisis: current and future roles. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). Dostupné z: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/social-economy-and-the-covid-19-crisis-current-and-future-roles-f904b89f/.
 • SAYER, A., WALKER, R., (1992). The new Social Economy: Reworking the Division of Labor. Blackwell, Oxford.
 • Zákon č. 70/1873 z roku 1873 o ziskových a výrobných družstvách. Dostupné z: https://www.google.com/url?q=https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id%3D209%26Section%3D1%26IdPara%3D1%26ParaC%3D2&sa=D&source=editors&ust=1621194966945000&usg=AOvVaw2pbKR-LGSK-dVZNX6incfl