XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Poľnohospodárstvo bolo a napriek stagnácií sektora stále je kľúčovým odvetvím pre rozvoj vidieka každej krajiny. Slovenský agrosektor prechádzal od pádu socializmu značnými zmenami a čelil komplexným problémom, ktorých rezultátom je už dnes dlhodobý pokles podnikateľskej intenzity v agrosektore. Cieľom nášho príspevku je analyzovať vývoj v agrosektore na Slovensku v posledných rokoch a preskúmať vplyv vybraných determinantov na vývoj podnikania v sektore na regionálnej úrovni, ktoré sú najmä charakteru faktorov štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách. Osobitný dôraz kladieme na preskúmanie vplyvu zmenšujúceho sa objemu poľnohospodárskej pôdy v Pôdnom fonde na zamestnanosť v sektore. Výsledky poukazujú na kľúčové transformačné zmeny v sektore v poslednom desaťročí, ako aj na negatívny vplyv diverzifikácie vidieckych ekonomík, rastúceho tempa urbanizácie a záberu poľnohospodárskej pôdy na zamestnanosť v sektore.

Klíčová slova

poľnohospodárstvo, zamestnanosť, medzi-regionálne rozdiely, rozvoj vidieka


Reference

 • BUČEK, J., BORÁROSOVÁ Z., SOPKULIAK, A., (2010). Miestne financie a miestny ekonomický rozvoj. Bratislava: Geo-grafika. ISBN 978-80-89317-12-7.
 • BUCHTA, S., (2013). Agrárna zamestnanosť a možnosti tvorby nových pracovných miest. Ekonomika poľnohospodárstva, vol. 13, no. 2, pp. 51-68. ISSN 1338-6336.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2018). Proposal for a regulation of the European parlianment and of the council – explanatory memorandum. [online]. [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2013). How many people work in agriculture in the European Union? [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-economics-brief-08_en.pdf.
 • EUROPEAN PARLIAMENT, (2019). The EU farming employment: current challenges and future prospects. [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629209/IPOL_STU(2019)629209(ANN01)_EN.pdf.
 • HIIRONEN, J., RIEKKINEN, K., (2016). Agricultural impacts and profitability of land consolidations. Land Use Policy, vol. 55, no. 1, pp. 309-3017. ISSN 0264-8377. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.04.018.
 • JAMBOROVÁ, M., MASÁR, I., (2015). Vývojové tendencie zamestnanosti v agrárnom sektore a v potravinárskej výrobe v poslednej dekáde (2005-2014) na Slovensku. Ekonomika poľnohospodárstva, vol. 15, no. 15, pp. 109-123. ISSN 1338-6336.
 • LÁZIKOVÁ, J., BANDLEROVÁ, A., (2007). Družstvo ako forma podnikania v poľnohospodárstve v podmienkach Slovenska. In Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie:Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka. Nitra: The Slovak University of Agriculture, Račkova Dolina, pp. 127-141. ISBN 978-80-8069-872-0.
 • MALIK, M. Y., MAMCHUR, V. A., (2019). Self-employment and development of non-agricultural entrepreneurship in rural areas. Ekonomika APK, vol. 4, no. 1, pp. 39-52. ISSN 2413-2322. DOI: 32317/2221-1055.201904039
 • NÉMETHOVÁ, J., DUBCOVÁ, A., KRAMÁREKOVÁ, H., (2014). The impacts of the European Union’s common agricultural policy on agriculture in Slovakia. Moravian Geographical Reports, vol. 22, no. 4, pp. 51-64. ISSN 1210-8812. DOI: 10.1515/mgr-2014-0023.
 • NTIHINYURWA, P. D., de VRIES, W. T., (2021). Farmland Fragmentation, Farmland Consolidation and Food Security: Relationships, Research Lapses and Future Perspectives. Land, vol. 10, no. 2, pp. 1-39. ISSN 2073-445X. DOI: 10.3390/land10020129.
 • PATYKA, N., GRYSCHENKO, O., KUCHER, A., HEŁDAK, M., RASZKA, B., (2021). Assessment of the Degree of Factors Impact on Employment in Ukraine’s Agriculture. Sustainability, vol. 13, no. 2, pp. 1-19. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su13020564.
 • SPIŠIAK, P. a kol., (2005). Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989. Bratislava: Geo – grafika. ISBN 80-969338-4-1.
 • SZABO, Ľ., GRZNÁR, M., (2015). Pracovné sily a výkonnosť poľnohospodárstva v SR. Ekonomika poľnohospodárstva, vol. 15, no. 3, pp. 4-13. ISSN 1338-6336.
 • VALACH, M., BALÁŽOVÁ, E., (2013). The importance of agriculture and its social function in regions of Slovakia. Ekonomika Pol'nohospodárstva, vol. 8, no. 4, pp. 21-32. ISSN 1335-6186.