XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Mestá sú nosnou kostrou systému osídlenia a lídrami v miestnom a regionálnym rozvoji. Pre plnenie tejto dôležitej úlohy musia generovať dostatočné a trvalo udržateľné zdroje pre zvyšovanie kvality života svojich obyvateľov a udržanie si pozície v území. K týmto zdrojom patria aj finančné prostriedky. Tie je možné generovať v multi štruktúre. Cieľom príspevku je identifikovať zadlžovanie sa na rozvoji miest. Akú úlohu má zadlžovanie je predmetom otázky: „Dokážu krajské mestá Slovenska financovať udržateľný rozvoj na základe existujúceho modelu financovania bez toho, aby rástol ich celkový dlh ?“ Skúmanie sa uskutočnilo na základe 5 indikátorov komparačnou analýzou. Výsledky potvrdili, že 8 najväčších/krajských miest Slovenska v období rokov 2005 až 2017 po finančnej kríze začali znižovať zadlženosť a pre rozvoj využívať ďalšie zdroje – hlavne európske granty a mimorozpočtové fondy (rezervný fond). Ide o zdroje, ktoré v budúcnosti môžu mať svoje limity.

Klíčová slova

mestský rozvoj, financovanie, zadlženosť


Reference

 • BRENNER, N., (2003). Metropolitan Institutional Reform and the Rescaling of State Space in Contemporary Western Europe. [online]. In: Europen Urban and Regional Studies. New York University, USAs. 297-324 [cit. 16.9.2019]. Dostupné na: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.8870&rep=rep1&type=pdf.
 • BUČEK, J., (2013). Priestorová organizácia miestnej samosprávy Bratislavy v medzinárodnom a teoretickom kontexte. In Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Bratislava: Univerzita Komenského, pp. 313-342. ISBN 978-80-223-3516-4.
 • HALÁSKOVÁ, M., HALÁSKOVÁ, R., (2018). Public Administration and Services in Relation to Fiscal Decentralisation and Good Governance. In 12th International Conference Public Administration 2018. Conference Proceedings. Pardubice: University of Pardubice, pp. 60-71. ISBN 978-80-7560-161-2.
 • INŠTITÚT URBÁNNEHO ROZVOJA. Analýza Inštitútu urbánneho rozvoja („IUR“) k zákonu č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [online]. [cit. 1.9.2019]. Dostupné na: https://docs.wixstatic.com/ugd/2f1d9d_c21c209c3cb44bc593eae494efcf9c6c.pdf.
 • KAŇKOVÁ, A., (2019). Návrh zmeny financovania samospráv a jeho dopady v Bratislave. [diplomová práca]. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave.
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, (2018). Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030. Bratislava: Ministerstvo dopravy a výstavby SR. [online]. [cit. 14.02.2020]. ISBN 978-80-971914-6-7. Dostupné na: https://www.mindop.sk/uploads/media/dc4765f0d90557fb2f4eeeed9bdf13c78f58f128.pdf.
 • Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
 • PEKOVÁ, J., (2011). Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-614-1.
 • PRAVDA, (2019). Primátori považujú zvýšenie daní za zodpovední, odkladanie za populizmus. [online]. [cit. 12.2.2020]. Dostupné na: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/534200-primatori-povazuju-zvysenie-dani-za-zodpovedne-odkladanie-za-populizmus.
 • PROVAZNÍKOVÁ, R., (2015). Financovaní měst, obcí a regionů teorie a praxe. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5608-0.
 • SOPKULIAK, A., (2013). Miestna samospráva ako aktér miestneho ekonomického rozvoja. In: Interaktívna konferencia mladách vedcov. Zborník abstraktov. Banská Bystrica: Preveda. ISBN 978-80-970712-5-7.
 • Ústavný zákon č. 493/2004 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
 • Zákon č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • ŽÁRSKA, E., (2013). Determinanty pozície obce ako aktéra rozvojových procesov. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspevků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 352-358. ISBN 978-80-210-6257-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210‐6257‐2013‐43.
 • ŽÁRSKA, E., RAFAJ, O., (2017). Rozvoj miest a jeho financovanie. Scientific Papers of the University of Pardubice, vol. 24, no. 3, pp. 257-267. ISSN 1211-555X.