XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Cílem příspěvku je ověření existence tržního selhání na trhu parkování ve městě Brně s ohledem na možnost poskytnutí veřejné podpory na výstavbu nebo provoz parkovacích domů. Příspěvek se zabývá pouze jedním ze znaků tržního selhání, kterým je prokázání nedokonalé konkurence. Existence nedokonalé konkurence je podmíněna dominantním postavením na trhu (tržní podíl min. 40 %). Trh je vymezen na základě docházkové vzdálenosti jako klíčového faktoru pro použití parkovacího místa a na základě kategorizace jednotlivých typů parkovacích míst (zejména s ohledem na parkování v uličním prostoru a parkování na parkovištích a v parkovacích domech a parkování typu P+R). Provedená analýza existenci nedokonalé konkurence na trhu parkování v centrální části města Brna nepotvrdila.

Klíčová slova

selhání trhu, doprava v klidu (parkování), místní trh


Reference

 • Benenson, I., Martens, K., Birfir, S., (2008). ParkAgent: An agent-based model of parking in the city. Computers, Environment and Urban Systems, 32, no 6, pp. 431–439. ISSN 0198-9715. DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2008.09.011.
 • Brněnské komunikace s., (2015). Strategie parkování ve městě Brně. Společné principy řešení parkování v Brně. Rezidentní parkování.
 • Brněnské komunikace s., (2020). Ročenka dopravy Brno 2019. [online]. [cit. 2021-03-02]. Dostupné on-line: https://www.bkom.cz/informacni-centrum/rocenky-dopravy-brno-15.
 • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 2006. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 • Holman, R. (2016). 6. vydání. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-278-6.
 • Chaniotakis, M., (2015). Drivers' parking location choice under uncertain parking availability and search times: A stated preference experiment. Transportation Research Part A Policy and Practice, 82, pp. 228-239. ISSN 0965-8564. DOI: 10.1016/j.tra.2015.10.004.
 • Sociologický ústav AV ČR a ČVUT v Praze, (2017). Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení. [online]. [cit. 2021-02-02]. Dostupné on-line: https://www.mmr.cz/getmedia/9e13284e-de37-4cf1-88eb-aaa56cbd8d36/2-3_Metodika-TSB_komplet.pdf.
 • Ministerstvo financí, (2009). Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009. [online]. [cit. 2021-04-02]. Dostupné on-line: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2009.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, (2013). Manuál služeb obecného hospodářského zájmu. [online]. [cit. 2021-04-02]. Dostupné on-line: http://data.idnes.cz/soubory/pravo/ 48A130709_VR_MANUAL-SLUZEB-OBECNEHO-.PDF
 • Soukupová, J., Hořejší, B., Macáková, L., Soukup, J., (2010). Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-218-5.
 • STAVEXIS s.r.o., (2019). Parkovací domy P+R - management veřejné stavební investice, analýza možného způsobu financování výstavby parkovacích domů a různých druhů postupu přípravy a výstavby v rámci projektu „Park and Ride v Brně 2018 - 2022“.
 • van der Waerden, P., (2012), PAMELA: Parking analysis model for predicting effects in local areas. [Dizertační práce]. Eindhoven, the Netherlands: Eindhoven University of Technology. Dostupné z: https://pure.tue.nl/ws/files/3566658/739991.pdf.
 • van der waerden, P., Timmermans, H., de Bruin-Verhoeven, M., (2015). Car drivers’ Characteristics and the Maximum Walking Distance Between Parking Facility and Final Destination. Journal of Transport and Land Use, 10, no. 1. ISSN 1938-7849. DOI: 10.5198/jtlu.2015.568.
 • Varian, H. R., (1995). Mikroekonomie, moderní přístup. Praha: Victoria Publishing. ISBN 80-7261-218-2.
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 • Zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže.
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
 • Zhang, W., Gao, F., Sun S., Yu, Q., Tang J., Liu B. (2020). A Distribution Model for Shared Parking in Residential Zones that Considers the Utilization Rate and the Walking Distance. Journal of Advanced Transportation, 2020. ISSN 2042-3195. DOI: 10.1155/2020/6147974.