XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Banská činnosť zanechala na území stredného Slovenska mnohé pamiatky technického, architektonicko-urbanistického charakteru, ale aj bohaté socio-kultúrne tradície tvoriace významnú zložku kultúrneho dedičstva. Cieľom štúdie je sledovanie využívania tohto dedičstva vo vybraných lokalitách Banskej Bystrice a Španej Doliny v zážitkovom lokálnom turizme. Východiskom boli tak inštitucionalizované aktivity (napr. múzeí), ako aj aktivity občianskych združení. Pri opakovaných etnologických výskumoch boli využité najmä techniky zúčastneného pozorovania a pološtandardizovaných rozhovorov s predstaviteľmi samospráv a zástupcami organizačných a realizačných zložiek skúmaných podujatí. Prvá časť štúdie zmieňuje teoretické a metodologické aspekty využívania montánnych lokalít v turizme a druhá časť uvádza vybrané dobré príklady z praxe, od expozícií a výstav realizovaných interaktívnou formou, náučných chodníkov, animácií až po spracovanie baníckej témy v mestských festivitách a v spoločensko-kultúrnom kalendári obce. Technické pamiatky obohatené o zážitky a príbehy s možnosťou zapojenia turistov do starých technologických postupov, či do sledovania pracovného prostredia baníkov v podzemí a pod., spolu s dôslednou popularizáciou, dávajú predpoklad, že sa záujem o túto časť kultúrneho dedičstva bude zvyšovať.

Klíčová slova

kultúrne dedičstvo, montánne oblasti, zážitkový turizmus, príklady dobrej praxe


Reference

 • Barborská cesta. Projekt cestovného ruchu a rozvoja regiónov. [online]. [cit 10. 2. 2021]. Dostupné z:  https://barborskacesta.sk/.
 • BITUŠÍKOVÁ, A., (2018). Kultúrne dedičstvo a regionálny rozvoj: etnologická perspektíva. Banská Bystrica: Katedra sociálnych štúdií a etnológie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 75s. ISBN 978-80-973146-5-1.
 • BITUŠÍKOVÁ, A., (2021). Cultural heritage as a means of heritage tourism development. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo: vedecký recenzovaný časopis = Museology and cultural heritage. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, vol. 9, no. 1, pp. 81-95. ISSN 1339-2204. DOI: 10.46284/mkd.2021.9.1.0.
 • BUJOK, P., KLEMPA, M., JELÍNEK, J., PORZER, M., RODRÍGUEZ GONZALEZ, M. A. G., (2015). Industrial Tourism in the Context of the Industrial Heritage. GeoJournal of Tourism and Geosites, vol. 15, no. 1, pp. 81-93. ISSN 2065-1198.
 • CUDNY,W., HORŇÁK, M., (2016). The tourist function in a car factory Audi Forum Ingolstad example. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 33, no. 1, pp. 23-38. ISSN 1732-4254.
 • Darulová,, (2018). Festivity v urbánnom prostredí so zameraním na  špecifické historicko-etnologické charakteristiky mesta Banská Bystrica. Národopisná revue, vol. 28, no. 1, pp. 3-12. ISSN  0862-8351.
 • Darulová (2016). Využívanie kultúrneho dedičstva Španej Doliny v prospech cestovného ruchu.  In Kultúrne dedičstvo a identita: medzinárodná vedecká konferencia. Banská Bystrica: UMB, s. 79-91. ISBN 978-80-557-1120-1.
 • EDWARDS, J. A., LlURDES, J. C., COIT, I., (1996).  Mines and Quarries: Industrial Heritage Tourism. Annals of Tourism Research, 23, no. 2, pp. 341-363. ISSN 0160-7383.
 • GOODALL, B., (1993). Industrial Heritage and Tourism. Built Environment, vol. 19, no. 2, pp. 93-104. ISSN 0360-1323.
 • HERČKO, I., ŠVARCOVÁ, A., (2005). Európska odborná verejnosť a jej záujem o Španiu Dolinu. In Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne, zborník prednášok zo seminára. Špania Dolina 23. - 24. júna 2005. Banská Bystrica: KB press, s. 73-79. ISBN 80-968014-1-4.
 • HOSPERT, D. J., (2002). Industrial Heritage Tourism and Regional Restructuring in the European Union. European Planning Studies, vol. 10, no. 3, pp. 397-404. ISSN 0965-4313.
 • HRONČEK, Pe., HRONČEK, Pa., (2012).Theusage of the agrarian technical monuments builtby the firs thalf of the 20th century in tourism. Acta geoturistica,vol. 3, no. 2, pp. 18-28. ISSN 1338-2292.
 • Hronček,, Rybár, P., Weis, K., (2011). Montánny turizmus – Kapitoly z antropogénnej geomorfológie. Košice: F BERG TU, 96s. ISBN 978-80-553-0712-1.
 • Charta industriálneho dedičstva. [online]. [cit 22. 1. 2021]. Dostupné z: https://kotp.sk/charta-industrialneho- dedicstva/
 • JONSEN-VERBEKE, M., (1999). Industrial Heritage : Anexus for sustainable tourism development. Tourism geographies, vol. 1, no. 1, pp. 70-85. ISSN 1461-6688.
 • Kajzar, P., Václavíková, K., (2016). Předpoklady zážitkového turismu v Moravskoslezském kraji se zaměřením na venkovský a industriální cestovní ruch. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 1008-1015. ISBN 978-80-210-8272-4. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-130.
 • KOŠTIALOVÁ, K., (2016). Kultúrne dedičstvo ako podpora vidieckeho turizmu. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 1032-1039. ISBN 978-80-210-8272-4. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-133.
 • Koštialová, K., (2020). Hontianska paráda – pozitívny príklad marginalizovanej obce Hrušov. In: Národopisná revue, Strážnice: Národní ústav lidové kultury, roč. 30, č. 3, s. 213-222, ISSN 0862-8351.
 • KURPAŠ, M., ZIMA, R., (2016). Manažment a marketing kultúrneho dedičstva. In Krišková, Zdena (ed.). Kultúrne dedičstvo a identita: medzinárodná vedecká konferencia. Banská Bystrica: UMB, s. 71-78. ISBN 978-80-557-1120-1.
 • KRIŠKOVÁ, Z., (2020). Kultúrne dedičstvo – ekonomický zdroj rozvoja turizmu, či odraz kultúrnej identity? In mezinárodní kolokvium o regionáních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 362-369. ISBN 978-80-210-9610-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-46.
 • MIHALIČ, T., (2013). Performance of Environmental Resources of a Tourist Destination. Concept and Application. Journal of Travel Research 52 (5), pp. 614-630. ISSN 15526763, 00472875. DOI:10.1177/0047287513478505 [online]. [cit 22. 2. 2021]. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0047287513478505
 • Otgaar, A., BERG, L., BERGER, CH., FENG, R., (2010). Industrial tourism. Surrey: Ashgate Publishing Limited. ISBN 9781 409402206.
 • PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J., (2002). Cestovní ruch – výkladový slovník. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. ISBN 80-7169-276-X.
 • PLAČEK, M., PŮČEK, M. J., KŘÁPEK, M., (2017). Komparace relativní efektivnosti místních muzeí v České republice a na Slovensku. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova universita. pp. 767-771. ISBN 978-80-210-8587-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-100.
 • Prezentácia fondu baníctva v stálych expozíciách Stredoslovenského múzea a na výstavách. poskytli Glocko, F a Luptáková, V.
 • RYBÁR, P., (2010). Assessment of attractiveness (value) of geotouristic objects. Acta geoturistica, vol. 1, no. 2, pp. 13-21. ISSN 1338-2292.
 • Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020. (2013). [online]. [cit 20. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/legislativa-a-koncepcne-dokumenty/
 • Strategický dokument rozvoja zážitkového turizmu lokality Banská Štiavnica a okolie. (2019). Bratislava, Banská Štiavnica, Košice. [online]. [cit 22. 2. 2021]. Dostupné z: http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/dokumenty/20190710-rozvoj-zazitkoveho-turizmu.pdf
 • SCHILD, CH. J., WREDE, M., (2015). Cultural identity, mobility and decentralization. Journal of Comparative Economics, vol. 43, no. 2, pp. 323-333. ISSN 0147-5967. DOI: 10.1016/j.jce.2014.05.002.
 • TIMOTHY, D. J., BOYD, S. W., (2003). Heritage Tourism. New York: Prentice Hall. ISBN
 • Vlastivedný slovník obcí na Slovensku Bratislava: Veda, 1978, 536s. ISBN 71-114-78.
 • Vrbičanová, G., Močko, M., Kaisová, D., (2019). Využitie geocachingu v rozvoji cestovného ruchu na území Horného Liptova. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 539-546. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-68.