XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Vo vidieckom turizme zohráva veľkú úlohu prírodné a kultúrne bohatstvo konkrétneho sídla, lokality. Výber cieľového miesta interferujú viaceré kritéria, napríklad krajinná kultúra, prírodný potenciál, kultúra, história, možnosť aktívneho trávenia voľného času, genius loci lokality a podobne. V ostatnom období k vyhľadávaným atraktivitám patrí i návšteva náučných chodníkov. Cieľom štúdie je z etnologického hľadiska prezentovať východiskové poznatky k téme náučných chodníkov, analyzovať ich ako špecifické formy turizmu prezentujúce prírodné a kultúrne bohatstvo. Objektom výskumu sú náučné chodníky v obci Oravská Lesná. Z metodologického hľadiska boli použité základné etnografické metódy, štúdium literatúry, materiálov a dokumentov. Štúdia poukazuje najmä na prírodný a kultúrny potenciál obce, lesné prostredie, ktoré tvoria východiskový determinant pre domáci turizmus v obci. Z výsledkov výskumu vyplýva, že náučné chodníky demonštrujú nielen prírodné a kultúrne hodnoty, ale nesporne aj identitu lokálnej society. Predstavujú aj významný lokálno-reprezentačný artikel. Návštevníci náučných chodníkov majú príležitosť komplexnejšie vnímať súvzťažnosti prírodných, krajinných, kultúrnych a historických javov priamo v autentickom prostredí. Konkrétny príklad dvoch náučných chodníkov poukázal na súlad lokálneho spoločenstva s prírodou, s osobitným typom kultúrnej krajiny reflektujúc históriu a duchovné hodnoty society.

Klíčová slova

vidiecky turizmus, náučné chodníky, prírodné bohatstvo, Oravská Lesná


Reference

 • BERESECKÁ, J., HUDÁKOVÁ, M., (2018). Identita podnikov vo vidieckom turizme. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 767-771. ISBN 978-80-210-8969-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-75.
 • BERESECKÁ, J., VARECHA, L., (2018). Produkt vidieckeho turizmu. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 556-563. ISBN 978-80-210-8969-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-73.
 • BIZUBOVÁ, M., KOLLÁR., D., (2015a). Náučné chodníky – juhozápad. Bratislava: Dajama. ISBN 978-80-8136-038-1.
 • BIZUBOVÁ, M., KOLLÁR., D., (2015b). Náučné chodníky – severozápad. Bratislava: Dajama. ISBN 978-80-8136-039-8.
 • BURKOVSKÝ, J., KRÁLIKOVÁ, K., (2015). Náučné zariadenia v prírode. Príručka pre tvorbu, prevádzku a údržbu náučných chodníkov, lokalít a bodov. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. ISBN 978-80-8184-036-4.
 • DARULOVÁ, J., (2016). Využívanie kultúrneho dedičstva Španej Doliny v prospech cestovného ruchu. In Kultúrne dedičstvo a identita. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, pp. 79-91. ISBN 978-80-557-1120-1.
 • DARULOVÁ, J., KOŠTIALOVÁ, K., Krišková, Z., (2020). Vidiek tradičný, moderný, inšpiratívny. Dediny roka – Hrušov, Dobrá Niva, Oravská Lesná, Spišský Hrhov. Banská Bystrica: Signis. ISBN 978-80-99936-07-3.
 • GEBHARD, K., MEYER, M., PARKYN, M. AT. ALL., (2006). Plánovanie náučných chodníkov. Accessed February, 2021, [online]. [cit. 2021-10-02]. Dostupné z: https://www.oete.de/images/dokumente/projekt_napant/ETE_2006_Trail_Planning_Guide_sk.pdf
 • GOGOLA, P., (2006). Na slovíčko ... dnes s pracovníkom referátu práce s verejnosťou Ing. Jánom Mičovským, CSc. Lesník. Časopis zamestnancov Lesy SR, š. p., no. 9, p. 5. ISSN 1337-9380.
 • LACINA, K., (2013). Tourism industry regional aspects. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 629-635. ISBN 978-80-210-6257-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6257- 2013-79.
 • MAŤUGOVÁ, S., (1990). Oravská Lesná v rokoch 1731-1945 (poznámky k monografii obce). 14s.
 • MUSIL, M., LUŠTICKÝ, M., (2018). Možnosti rozvoje regionu pomocí venkovského turismu a agroturismu. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 522-529. ISBN 978-80-210-8969-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-72.
 • NÁUČNÉ CHODNÍKY NA SLOVENSKU, (2019). SK Náučné chodníky. [online]. [cit. 2021-10-02]. Dostupné z: http://naucnechodniky.eu/.
 • ORAVSKA LESNA – WINTER, (2019). YouTube [online]. [cit. 2021-02-03]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=sqEsLJrEIck
 • ORAVSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA, (2021). Oravské múzeum. [online]. [cit. 2021-24-03]. Dostupné z: https://www.oravskemuzeum.sk/expozicie/oravska-lesna-zeleznica/
 • PACHINGER, P., CIMERMANOVÁ, I., SKUBINČAN, P. A KOL., (2016). Náučný chodník. Príprava, realizácia, starostlivosť. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia. ISBN 978-80-89503-61-2.
 • PAUKNEROVÁ, K., WOITSCH, J., (2017). Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě. Studia Ethnologica Pragensia, vol. 63, no. 1, pp. 66-95. ISSN 2336-6699.
 • PHRSR – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Oravská Lesná na roky 2016 – 2025. Oravská Lesná. [online]. [cit. 2021-02-03]. Dostupné z: https://www.oravskalesna.sk/wp-content/uploads/2016/01/PHRSR-Oravska-lesna-2016-20252.pdf.
 • ROŠŤÁK, J., (2019). Vďaka snehu vznikol krátky reprezentačný dokument. Lesnianske noviny, vol. 11, no. 1, p. 3. ISSN 1338-9904.
 • TRSTENSKÝ, T., (2016). Náučné chodníky – stred a juh. Bratislava: Dajama. ISBN 978-80-8136-040-4.
 • VRLÁKOVÁ, E., (1990). Oravská Lesná 1945-1990 (poznámky k monografii obce). 17s.