XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Předložený článek představuje jednu z alternativních a oblíbených forem sportovního cestovního ruchu – groundhopping. Groundhopping je realizován fotbalovými fanoušky, kteří chtějí poznat specifické regiony, lokality či fotbalové stadiony, které považují za významné či zajímavé. Cílem tohoto teoretického příspěvku je definovat groundhopping v kontextu sportovního cestovního ruchu. Text je sestaven na základě zahraniční literatury a českých zkušeností s tímto fenoménem. Data vychází i z uskutečněných rozhovorů s českými groundhoppery. Za hlavní výsledky textu lze považovat definici groundhoppingu a identifikovaných aktivit spojených s touto nezvyklou formou cestovního ruchu. Groundhopping může mít významný vliv (ekonomický, společenský, kulturní) na jednotlivé lokality v České republice, což se týká především konkrétních fotbalových stadionů. Závěry tohoto textu lze využít nejenom v regionálním rozvoji, ale i v sociologii sportu či cestovním ruchu. Lze předpokládat, že groundhopping se bude dynamicky rozvíjet i s ohledem na skutečnost, že tato aktivita je prezentována na sociálních sítích či specializovaných webových stránkách fotbalových fanoušků.

Klíčová slova

groundhopping, fotbaloví fanoušci, regionální rozvoj, cestovní ruch, sociální sítě


Reference

 • BAUCKHAM, D., (2013). Serious leisure: the case of groundhopping. In Blackshaw, T. (eds.). Routledge Handbook of Leisure Studies. London: Routledge, pp. 443-455. ISBN 978-0-115-69717-0.
 • CONNELL, J., (2017). Groundhopping: nostalgia, emotion and the small places of football. Leisure Studies, vol. 36, no. 4, pp. 553-564. ISSN 0261-4367. DOI: 10.1080/02614367.2016.1216578.
 • ČENĚK, J., SMOLÍK, J., VYKOUKALOVÁ, Z., (2016). Interkulturní psychologie. Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5414-7.
 • DANIEL, O., (2016). Násilím proti „novému bidedermeiru“. Subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu. Příbram: Pistorius & Olšanská.
 • ERGOGRU, B. B., YAZICI, H. N. T., (2013). Advantages of Football Tourism within the Framework of Sustainable Tourism (Model Study, a Mediterranean City, Antalya). International Journal of Trade, Economics and Finance, vol. 4, no. 6, pp. 372-375. ISSN 2010-023X. DOI: 10.7763/IJTEF.2013.V4.319.
 • FERJENČÍK, J., (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat duši. Praha: Portál. ISBN 80-7178-367-6.
 • FORET, M. et al., (2013). Cestovní ruch v regionálním rozvoji. Brno: Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7375-739-7.
 • FORET, M., FORETOVÁ, V., (2001). Jak rozvíjet místní cestování ruch. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0207-X.
 • GIBSON, H. J., (1998). Active sport tourism: who participates? Leisure Studies, vol. 17, no. 2, pp. 155-170. ISSN 0261-4367. DOI: 1080/026143698375213.
 • GIULIANOTTI, R., (2002). Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs: A Taxonomy of Spectator Identities in Football. Journal of Sport and Social Studies, vol. 26, no. 1, pp. 25-46. ISSN 0193-7235. DOI: 1177/0193723502261003.
 • HAMARNEH, I., (2012). Geografie turismu. Mimoevropská teritoria. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4430-8.
 • HAMARNEH, I., (2014). Mezinárodní cestovní ruch. Vybrané kapitoly. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. ISBN 978-80-7452-040-2.
 • HENDL, J., (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál. ISBN 80-7367-040-2.
 • HINCH, T. D., HIGHAM, J. E. S., MOYLE, B. D. (2016). Sport tourism and sustainable destinations: foundations and pathways, Journal of Sport & Tourism, vol. 20, no. 3-4, pp. 163-173, DOI: 10.1080/14775085.2016.1254139.
 • CHARVÁT, J., KUŘÍK, B. et al., (2018). Mikrofon je naše bomba. Politika a hudební subkultury mládeže v poststocialistickém Česku. Praha: Togga.
 • KASAL, J., (2013). Násilí na stadionech jako odraz kultury. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-362-2.
 • KIRÁĽOVÁ, A., HAMARNEH, I. (2017). Sports tourism activities as a driver of destination development. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 744-750. ISBN 978-80-210-8586-2. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-97.
 • KOLÁŘOVÁ, M., (2011). Úvodem: zkoumání subkultur od stolu i v terénu. In Kolářová, M. (ed.). Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství, pp. 13-43. ISBN 978-80-7419-060-5.
 • KROUPA, J., (2010). Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-568-7.
 • LOCHMANNOVÁ, A., (2015). Cestovní ruch. Prostějov: Computer Media. ISBN 978-80-7402-216-6.
 • PALATKOVÁ, M., (2014). Mezinárodní turismus. Praha: Grada Publishing, 2. vydání. ISBN 978-80-247-4862-7.
 • PŠAJDLOVÁ, L., (2019). Sportovní cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionů. [disertační práce]. Praha: Univerzita Karlova.
 • RYGLOVÁ, K., (2009). Cestovní ruch. Soubor studijních materiálů. Ostrava: Key Management. ISBN 978-80-7418-28-6.
 • SCHWARTZOHOFFOVÁ, E., (2010). Sportovní turismus. Tělesná kultura, vol. 33, no. 2, pp. 97-106. ISSN 1211-6521. DOI: 5507/tk.2010.013.
 • SEKOT, A., (2008). Sociologické problémy sportu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2562-8.
 • SEKOT, A. et al., (2004). Sociální dimenze sportu. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3581-1.
 • SEKOT, A., (2010). Úvod do sociální patologie. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5261-1.
 • SMOLÍK, J., (2011). Fotbalové chuligánství v zemích Visegradské čtyřky. Bezpečnostní teorie a praxe, vol. 17, č. 3, pp. 89-100. ISSN 1801-8211.
 • SMOLÍK, J., (2014): Úvod do studia mezinárodních vztahů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5131-3.
 • SMOLÍK, J., (2017). Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty. Brno: Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-498-8.
 • THORNTON, S., (1997). The Social Logic of Subcultural Capital. In Gelder, K, Thornton, S. (eds.). The Subcultural Reader. London: Routledge, pp. 200-209. ISBN 0-415-12727-0.
 • TURČANÍK, M., (2014). Športové diváctvo ako špecifická forma cestovného ruchu. [bakalářská práce]. Brno: Mendelova univerzita.
 • zajadacz, a., (2016). Sports Tourism: An Attempt to Define the Concept. Tourism, vol. 26, no. 1, pp. 96-97. ISSN 0867-5856. DOI: 10.1080/14775080306236.

 

Rozhovory / Interviews

BDZL-O, (2021). Rozhovor s groundhopperem vystupujícím pod přezdívkou BDZL-O. [22. 2. 2021].

HONZA, (2021). Rozhovor s groundhopperem vystupujícím pod přezdívkou Honza (US08). [20. 2. 2021].

JONATHAN, (2021). Rozhovor s groundhopperem vystupujícím pod přezdívkou Jonathan. [24. 2. 2021].

MATY, (2021). Rozhovor s groundhopperem vystupujícím pod přezdívkou Maty (Hurvajs Groundhopping). [18. 2. 2021].

MM, (2021). Rozhovor s groundhopperem vystupujícím pod přezdívkou MM (Víkendový stánkař). [24. 2. 2021].

RM, (2021). Rozhovor s groundhopperem vystupujícím pod přezdívkou RM. [25. 2. 2021]