XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Zamestnávateľ pri svojej činnosti musí postupovať v súlade s veľkým množstvom právnych predpisov. Jedným z nich je aj Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a práve nelegálnemu zamestnávaniu je venovaný predkladaný článok. Cieľom článku je na základe dostupných dát z Národného inšpektorátu práce, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny zanalyzovať stav nelegálneho zamestnávania na Slovensku s prihliadnutím aj na jednotlivé kraje Slovenska. Na základe získaných informácií je možné povedať, že v skúmaných rokoch kontroly odhalili najviac porušení zákazu nelegálneho zamestnávania v Nitrianskom, Bratislavskom a Košickom kraji. Najmenej prípadov porušení zákazu nelegálneho zamestnávania príslušnými kontrolnými orgánmi bolo odhalených v Trenčianskom kraji. V záujme štátu by malo byť, aby čo najviac ľudí vykonávalo prácu v pracovnoprávnom vzťahu z dôvodu, že od toho sa odvíja finančná a rozpočtová stabilita štátu v oblasti daní a odvodov. Z uvedeného dôvodu by bolo vhodné zintenzívniť kontroly v danej oblasti. Zlepšenie ekonomického prostredia a zníženie daňového a odvodového zaťaženia zamestnávateľov by tiež mohlo pomôcť znížiť príťažlivosť nelegálneho zamestnávania pre zamestnávateľov.

Klíčová slova

nelegálne zamestnávanie, nelegálna práca, závislá práca, Inšpektorát práce


Reference

 • Barancová, H., Schronk, R., (2009). Pracovné právo. Bratislava: Sprint. ISBN 8089085958.
 • Beresewicz, m., nikulin, d., (2021). Estimation of the size of informal employment based on administrative records with non-ignorable selection mechanism. Journal of the royal statistical society series c-applied statistics, vol. 70, no. 3. ISSN 667-690. DOI: 10.1111/rssc.12481.
 • Besim, M., ekici, t., jenkins, g.vp., (2015). Informality in a micro economy: Measurement, composition and consequences. International Labour Review, 154, no. 3, pp. 353-371. ISSN 1564-913X. DOI: 10.1111/j.1564-913X.2015.00246.x.
 • CENIGA, P., SUKALOVA, V., (2021). Current problems of juvenile labour protection in the conditions of globalization. In SHS Web of Conferences - Globalization and its Socio-Economic Consequences, vol. 92, pp. 1-10. DOI: 1051/shsconf/20219207012.
 • Dicaro, p., nicotra, g., (2016). Short, long and spatial dynamics of informal employment. Regional Studies, vol. 50, no. 11, pp. 1804-1818 ISSN 0034-3404. DOI: 10.1080/00343404.2015.1072274.
 • Ekici, T., Besim, M., (2018). Shadow price of working in the shadows: serveces industry evidence. Service Industries Journal, vol. 38, 11-12, pp. 708-722. ISSN 02642069. DOI: 10.1080/02642069.2018.1467402.
 • Fiľa, m., maroš, m., hudáková, j., (2017). Rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku v kontexte aktuálnych postojov obyvateľstva k začatiu podnikania a očakávanej podpore. Fórum manažéra, vol. 13, no. 2, pp. 15-22. ISSN 1336-7773.
 • hamuľák, j., (2018). Zákonná realizácia práva na prácu. In Bratislavské právnické fórum. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 12-23. ISBN 978-80-7160-477-8.
 • Hodgins, M., MacCurtain, S., McNamara, P. , (2020). Power and inaction: why organizations fail to address workplace bullying. International Journal of Workplace Health Management, vol. 13, no. 3, pp. 265-290. ISSN 1753-8351. DOI: 10.1108/IJWHM-10-2019-0125.
 • HRICOVá, R., MADZINOVá, R., (2020). A View on Employing Foreigners form the Countries Outside the EU in Slovakia. Verejná správa a spoločnosť, 21, no. 1, pp. 55-73, ISSN 2453-9236. DOI: 10.33542/VSS2020-1-04.
 • Hudák, M., (2018). Výnimka zo zákazu retroaktivity ako ústavná povinnosť postupu správnych orgánov pri ukladaní správnych sankcií zamestnávateľovi. In Právno-teoretické aspekty migrácie a zamestnávania mladých ľudí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 28-35. ISBN 978-80-7160-491-4.
 • KLAMOVÁ, S., (2018). Podnikateľské prostredie v EÚ. Ekonomický ústav SAV. [online]. [cit. 2021-05-09]. Dostupné z: http://www.ekonom.sav.sk/sk/podujatia/podnikatelske-prostredie-v-eu.
 • Lehmann, h., (2015). Informal employment in transition countries: empirical evidence and research challenges. Comparative Economic Studies, 57, pp. 1-30. ISSN 0888-7233. DOI: /10.1057/ces.2014.44.
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, (2021). Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie. [online]. [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/nelegalna-praca-nelegalne-zamestnavanie/.
 • Národný inšpektorát práce., (2021). Nelegálne zamestnávanie. [online]. [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: https://www.ip.gov.sk/nelegalne-zamestnavanie-2/.
 • Otahalova, Z., Poliak, M., Semanova, S., (2019). Control of Compliance with the Ban on Illegal Work and Illegal Employment in the Sector of Road Freight Transport. In 19th International Conference on Transport Systém Telematics (TST). Poland: Jaworze, pp. 434-447. DOI: 10.1007/978-3-030-27547-1_31.
 • papcúnová, v., gecíková, i., (2012). The population as an actor of development. In 15th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryková univerzita, pp. 538-544. ISBN 978–80–210–5875–0.
 • PAPULA, J., (2018). Ako začať a úspešne podnikať. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-985-5.
 • Tittlová, M., Máhrová, T., (2018). Possibilities of Dealing with Illegal work and illegal employment. In Vývojové determinanty práva v Slovenskej republike. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, n.o., pp. 149-158. ISBN 978-80-89453-57-3.
 • Strážovská, Ľ., Strážovská, H., (2010). Malé a stredné podniky. Bratislava: Merkury, s.r.o. ISBN 978-80-89458-07-3.
 • urbanikova, m., stubnova, m., papcunova, v., hudakova, j., (2020). Aanalysis of Innovation Activities of Slovak Small and Medium-Sized Family Businesses. Administrative Sciences, vol. 10, no. 4, pp. 1-19. ISSN 2076-3387. DOI:3390/admsci10040080.
 • Zákon č. 82/2005 z. Z. O nelegálne práci a nelegálnom zamestnávaní, (2021). [online]. [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/.
 • ZOTT, CH., AMIT, R., MASSA, L., (2011). The Business Model Recent Developments and Future Research. Journal of Management, vol. 37, no. 4, pp. 1019-1042. ISSN 0149-2063. DOI: 10.1177/0149206311406265.