XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Politika podpory najmenej rozvinutých okresov SR zavedená koncom roka 2015 je na rozdiel od predchádzajúcich politík realizovaná na územnom princípe. Prostredníctvom na mieru šitých rozvojových stratégií malo dôjsť k integrácii jednak aktérov ale aj finančných zdrojov. Kombinácia externých zdrojov a zdrojov miestnych aktérov mala byť namierená do prioritných oblastí zadefinovaných aktérmi z územia. Cieľom príspevku je identifikovať rozdiely vo vnímaní potrieb rôznych území a rozdiely medzi potrebami miestnych aktérov a ich spokojnosťou s úrovňou podpory jednotlivých oblastí podpory na území najmenej rozvinutých okresov z verejných zdrojov. Výskum bol realizovaný ako prípadová štúdia okresov Rimavská Sobota a Lučenec. Výsledky sú založené na odpovediach dotazníkového prieskumu a rozhovorov s 22 aktérmi v okrese Rimavská Sobota a 23 v okrese Lučenec. Medzi skúmanými okresmi v niektorých prípadoch existujú rozdiely vo vnímaní dôležitosti či ich spokojnosťou s niektorými oblasťami podpory. V zhode s prioritami stanovenými v Akčných plánoch aktéri prikladajú najväčší význam podpore rôznych aspektov podnikania. Ide však zároveň o oblasti s najväčším rozdielom medzi pripisovaným významom a spokojnosťou aktérov s ich podporou, čo indikuje problémy politiky spojené s obmedzenou možnosťou súkromného sektora čerpať zdroje a limitovanými externými zdrojmi.

Klíčová slova

najmenej rozvinuté okresy, rozvojová politika, miestni aktéri


Reference

 • BARCA, F., McCANN, P., RODRÍGUEZ‐POSE, A., (2012). The case for regional development intervention: place-based versus place neutral approaches. Journal of Regional Science, vol. 52, no. 1, pp. 134-152. ISSN 1467-9787. DOI: 10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x.
 • FINKA, M., HUSÁR, M., SOKOL, T., (2020). Program for lagging districts as a framework for innovative approaches within the state regional development policies in Slovakia. Sustainability, vol. 12, no. 13, pp. 2-21. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su12135419.
 • GLØERSEN, E., MICHELET, J., (2014). Experiences and concepts on vertical and horizontal coordination for regional development policy. Ženeva: Université de Genève.
 • HORNYÁK GREGÁŇOVÁ,, (2020). Hodnotenie Integrovaného regionálního operačního programu v podmienkach regiónov Slovenska. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 107-112. ISBN 978-80-210-9610-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-13.
 • MELICHOVÁ,, et al., (2020). Politika podpory najmenej rozvinutých okresov – hodnotenie procesov a identifikácia zlyhaní. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 91-97. ISBN 978-80-210-9610-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-11.
 • MORRISON, T., (2014). Developing a regional governance index: The institutional potential of rural regions. Journal of Rural Studies, vol. 35, no. 1, pp. 101-111. ISSN 0743-0167. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2014.04.004
 • OECD, (2009). Regions Matter: Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth. Paris: Organisation for Economic Growth and Development. 197 p. ISBN 9789264076518.
 • RODRÍGUEZ-POSE, A., (2013). Do Institutions Matter for Regional Development?. Regional Studies, 47, no. 7, pp. 1034-1047. ISSN 1360-0591. DOI: 10.1080/00343404.2012.748978.
 • SZABÓ,, POSPIŠOVÁ, L., (2020). Regionálne rozvojové agentúry na Slovensku: minulosť a súčasnosť. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 74-81. ISBN 978-80-210-9610-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-9.
 • ŠIPIKAL, M., VRÁBĽOVÁ, K., LEŠKOVÁ, A., (2018). Efekty priestorovo neutrálnej politiky na najzaostalejšie regióny. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 231-236. ISBN 978-80-210-8970-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-30.
 • Tödtling, F., Trippl, M., (2005). One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research Policy, vol. 34, no. 8, pp. 1203-1219. ISSN 0048-7333. DOI: 10.1016/j.respol.2005.01.018.
 • TOMANEY, J., (2010). Place-based approaches to regional development: global trends and australian implications. Sydney: Australian Business Foundation Limited. ISBN 978-0-9804138-8-5.
 • Varecha, L., Melichová, K., (2021). Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík a ich aplikácia v podmienkach Slovenska. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko. ISBN 978-973-107-172-5.