XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Nové programové obdobie 2021 – 2027 prináša novú filozofiu integrácie – vo vzniku integrovaných územných stratégií ako aj ich financovania prostredníctvom integrovaných územných investícií. Cieľom príspevku je z uvedených dôvodov zhodnotenie projektových aktivít mikroregiónu Termál z aspektu zrealizovaných projektov v programových obdobiach 2007 – 2013 a 2014 – 2020 (ex-post hodnotenie) ako aj pripravenosti územia pre čerpanie finančných zdrojov v programovom období 2021 – 2027 (ex-ante hodnotenie). Z hľadiska metodiky práce sme využili metódu komparatívnej analýzy rôznych informačných zdrojov (prevažne PHSR obcí, mikroregiónu Termál a databáz Odboru strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja) a štandardné štatistické a kartografické metódy vedúce ku spracovaniu a vizualizácii dát. Výsledky poskytujú informácie o diverzifikácii získaných i očakávaných finančných prostriedkov na úrovni jednotlivých obcí i celého územia. Kým v oboch predchádzajúcich programových obdobiach sa pozornosť sústredila najmä na budovanie sociálnej a technickej infraštruktúry, na prahu nového programového obdobia očakávania smerujú najmä do zvyšovania udržateľnej konkurencieschopnosti územia podporou odvetví využívajúcich lokálne zdroje ako aj do udržateľných smart energetických komunít.

Klíčová slova

mikroregión Termál, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, projekty, ex-post hodnotenie, ex-ante hodnotenie


Reference

 • BACHTRŐGLER, J., FRATESI, U., PERUCCA, G., (2020). The influence of the local context on the implementation and impact of EU Cohesion Policy. Regional Studies. vol. 54, no. 1, pp. 21-34. ISSN 1360-0591. DOI: 10.1080/00343404.2018.1551615.
 • BRZÁKOVÁ, K., PŘIDALOVÁ, K., (2015). Investment incentives and European structural funds in the context of northeast regional development. In 18th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 122-128. ISBN 978-80-210-7861-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-15.
 • DALL'ERBA, S., FANG, F., (2015). Meta-Analysis of the Impact of European Union Structural Funds on Regional Growth. Regional Studies. pp. 1-12. DOI:1080/00343404.2015.1100c285.
 • DABROWSKI, M., (2013). Europeanizing Sub-national Governance: Partnership in the Implementation
  of European Union Structural Funds in Poland. Regional studies, vol. 47, no. 8, pp. 1363-1374. ISSN 0034-3404. DOI: 10.1080/00343404.2011.628931.
 • DUBCOVÁ, A., KRAMÁREKOVÁ, H.,  OREMUSOVÁ, D., (2015). Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Združenia obcí Termál 2015 – 2020. 104 s.
 • GAGLIARDI, L., PERCOCO, M., (2017). The impact of the European Cohesion Policy in urban and rural regions. Regional Studies, 51, no. 6, pp. 857-868. ISSN 1360-0591. DOI: 10.1080/00343404.
  2016.1179384.  
 • GRAMBLIČKOVÁ, M., MELICHÁR, J., MOJŽIŠ, M., PAULINIOVÁ, Z., TÍŽIKOVÁ NEMCOVÁ, R., ZAMKOVSKÝ, J., (2013). Prístup CLLD a LEADER v programovom období 2014 – 2020. Bratislava: Priatelia Zeme - CEPA, občianske združenie.
 • CHARVÁT, T., (2012). Creating of micro-regional associations in Slovakia: chosen aspects. In 15th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 606-614. ISBN 978-80-210-5875-0.
 • KOŠŤÁLOVÁ, J., BEDNAŘÍKOVÁ, M., (2019). Implementace integrovaných nástrojů územní dimenze v programovém období 2014-2020. In 22th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 256-263. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-32.
 • KRAMÁREKOVÁ, H., (2010). Drawing of structural funds in the Nitra self-governing region during 2004 - 2006: Spatial aspects. Geografický časopis, 62, no. 44, pp. 347-373. ISSN 00167193.
 • KRAMÁREKOVÁ, H., OREMUSOVÁ, D., ŽONCOVÁ, M., DUBCOVÁ, A., (2016). Hodnotenie absorpčnej kapacity mikroregiónu Termál. In 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 151-158. ISBN 978-80-210-8273-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-18.
 • Lyócsa, Š., Baumohl, E., Výrost, T., (2013). Kvantitatívne metódy v ekonómii I. Košice: ELFA. ISBN 978-80-8086-209-1.
 • Matlovič, r., matlovičová, k., (2005). Vývoj regionálnych disparít na Slovensku a problém regionálneho rozvoja Prešovského kraja. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis, Folia geographica, 43, no. 8, pp. 66-88. ISBN 1336-6149.
 • Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja
  a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja
  , (2020). Bratislava: Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu. 50 s.
 • MICHÁLEK, A., (2014). Disparities in allocation and drawing of funds with the stress on marginal regions
  of Slovakia. Geografický časopis, vol. 66, no. 3, pp. 269-286. ISSN 0016-7193.
 • PERCOCO, M., (2017). The impact of European Cohesion Policy on regional growth: Does local economic structure matter?  Regional Studies. 51, no.6, pp. 833–843. ISSN 1360-0591.  DOI: 10.1080/00343404.2016.1213382. 
 • RAJČÁKOVÁ, E., ŠVECOVÁ, A., (2016). Vplyv vybraných faktorov na implementáciu nástrojov politiky súdržnosti 2007-2013 na Slovensku. Geografické informácie, vol. 20, no. 2, pp. 707-723. ISSN 1337-9453.
 • ŠEVČÍK, M., KONEČNÝ, O., (2020). Územní diferenciace státních programů podpory regionálního rozvoje coby nástroje regionální politiky ČR v letech 2013-2018. In 23rd International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 82-90. ISBN 978-80-210-9610-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-10.
 • ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR, (2020). [online]. [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: http://datacube.
  statistics.sk/.
 • TREND, (2019). Najväčšie termálne kúpaliská a aquparky 2019. [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné
  z: https://www.trend.sk/trend-archiv/najvacsie-termalne-kupaliska-aquaparky.
 • ZÁKON Č. 539/2008 Z. Z. O PODPORE REGIONÁLNEHO ROZVOJA. [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-539.
 • Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – Slovensko 2030, (2021). [online].
  [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Slovensko-2030.pdf.
 • Vstupná správa PHRSR NSK do roku 2030, (2020). [online]. [cit. 2021-04-07]. Dostupné
  z: https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11875.