XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Znalosti sa stávajú v 21. storočí hlavným zdrojom konkurencieschopnosti aktérov súkromného sektora, no aj územnej konkurencieschopnosti regiónov. Rozvoj poradenských centier a poradenských služieb sa stáva nástrojom verejnej správy, ako podporiť produktivitu aktérov v regionálnej ekonomike, a zároveň výraznou podnikateľskou príležitosťou v území. Cieľom príspevku je zhodnotiť stav rozvoja poradenskej činnosti v podmienkach Slovenska, popísať služby, ktoré poradenstvo poskytuje a špecifikovať znalosti, ktoré diseminuje v priestore, so zreteľom na hodnotenie zdrojov znalostí využívaných pre vlastnú činnosť samotnými poradenskými centrami. Na základe komparácie výsledkov prieskumu výberového súboru poradenských inštitúcií na Slovensku, ich segmentujeme podľa rámca poskytovaných služieb a realizovaných aktivít.

Klíčová slova

poradenstvo, znalostné inštitúcie, regionálny rozvoj, znalostná ekonomika


Reference

 • BERRY, A. J., SWEETING, R., GOTO, J., (2006). The effect of business advisers on the performance of SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 13, no. 1, pp. 33-47. ISSN 1462-6004. DOI: 10.1108/14626000610645298.
 • CAVES, R. E., (1982). American Industry: Structure, Conduct Performance. New Jersey: Prentice-Hall. ISBN 978-0130276568.
 • DOBRAI, K., FARKAS, F., (2009). Knowledge-intensive business services : a brief overview, Perspectives of innovations. Perspectives of Innovations, Economics and Business, vol. 3, no. 3, pp. 15-17. ISSN 1804-0527. DOI: 10.15208/pieb.2009.40.
 • DUNSBY, B., (1999). Quality Assurance in Business Counselling - The role of a Professional Institute, ICBS Conference. Sydney, Australia.
 • HJALMARSSON, D., JOHANSSON, A. W., (2003). Public advisory services - theory and practice. Entrepreneurship & Regional Development, vol. 15, no. 1, pp. 83-98. ISSN 1464-5114. DOI: 10.1080/0898562021000011205.
 • CHRISMAN, J. J., MCMULLAN, E., HALL, J., (2005). The influence of guided preparation on the long-term performance of new ventures. Journal of Business Venturing, vol. 20, no. 6, pp. 769-791. ISSN 0883-9026. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2004.10.001.
 • KREMEL, A., YAZDANFAR, D., (2015). Business advisory services and risk among start-ups and young companies: a gender perspective. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 7, no. 2, pp. 168-190. ISSN 1756-6266. DOI: 10.1108/ijge-05-2013-0046.
 • LESÁKOVÁ, L., (2012). The Role of Business Incubators in Supporting the SME Start-up. Acta Polytechnica Hungarica, vol. 9, no. 3, pp. 85-95. ISSN 1785-8860.
 • LUNDSTRÖM, A., ALMERUD, M., STEVENSON, L. A., (2008). Entrepreneurship and innovation policies : analysing policy measures in European countries. Örebro: Swedish Foundation for Small Business Research. ISBN 91-89301-24-2.
 • MALERBA, F., MCKELVEY, M., (2018). Knowledge-intensive innovative entrepreneurship integrating Schumpeter, evolutionary economics, and innovation systems. Small Business Economics, 54, no. 1 pp. 503-522. ISSN 1573-0913. DOI: 10.1007/s11187-018-0060-2.
 • MILES, R. E., SNOW, C. C., (1986). Organizations: New Concepts for New Forms. California Management Review, vol. 28, no. 3, pp. 62-73. ISSN 2162-8564. DOI: 10.2307/41165202.
 • NICOLESCU, O., NICOLESCU, C., (2016). Specificity of Managerial Consultancy for SMEs and its Status in Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 221, no. 1, pp. 39-48. ISSN 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.05.088.
 • RAMSDEN, M., BENNETT, R. J., (2005). The benefits of external support to SMEs - “Hard” versus “soft” outcomes and satisfaction levels. Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 12, no. 2, pp. 227-243. ISSN. 1462-6004. DOI: 10.1108/14626000510594629.
 • ROBSON, P. J. A., BENNETT, R. J., (2000). SME Growth: The Relationship with Business Advice and External Collaboration. Small Business Economics, vol. 15, no. 3, pp. 193-208. ISSN 1573-0913. DOI: 10.1023/a:1008129012953.
 • STIGLITZ, J. E., (1986). Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton. ISBN 9780393018080.