Výzkum v didaktice cizích jazyků II

Kapitola

Abstrakt

Předložená studie popisuje stav řešené problematiky učebních strategií s důrazem na kontext cizojazyčné výuky. V příspěvku jsou prezentovány výzkumy provedené jak v tuzemsku, tak v zahraničí zabývající se problematikou lexikálních strategií z pohledu němčiny jako druhého cizího jazyka (L3) po angličtině (L2).

Klíčová slova

učební strategie, lexikální strategie, mnohojazyčnost, didaktika dalšího cizího jazyka, němčina po angličtině


Reference

Allen, V. F. (1983). Techniques in teaching vocabulary. Oxford: Oxford University Press.

Allwright, R. L. (1988). 'Autonomy and individualization in whole-class instruction'. In A. Brookes, & P. Grundy (eds.), Individualization and Autonomy in Language Learning (pp. 35–44). London: Modern English Publications and the British Council.

Andrášová, H. (2012). Mnohojazyčnost v podmínkách českého školství se zřetelem na výuku němčiny po angličtině (Habilitační práce). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z https://is.muni.cz/do/rect/habilitace/1441/Andrasova/habilitace/Cela_prace_28.11.12.pdf

Bohn, R. (1999). Probleme der Wortschatzarbeit. Berlin: Langenscheidt.

Dansereau, D. (1978). The Development of a Learning Strategies Curriculum. In H. F. O’Neal,  (ed.), Learning Strategies (pp. 1–19). New York: Academic Press.

Ender, A. (2007). Wortschatzerwerb und Strategieneinsatz beim mehrsprachigen Lernenden. In B. Hufeisen, & B. Lindemann, B. (Eds.), Mehrsprachigkeit und multiples Sprachenlernen (pp. 1–243). Balltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Fedáková, K. (2006). Stratégie učenia sa nemeckého jazyka - výsledky empirického výskumu. In V. Janíková (Ed.), Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu (pp. 7183). Brno: Masarykova univerzita

Heimann-Bernoussi, N. (2011). Kindliche Zwei – und Mehrsprachigkeit – Aspekte der Wortschatzentwicklung. Hamburg: Dr. Kovač.

Hendrich, J. a kol. (1988). Didaktika cizích jazyků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Holec, H. (1981). Autonomy in Foreign Language Learning. Oxford: Oxford University Press.

Hrozková, I. (2012). Strategie učení se angličtině jako cizímu jazyku u žáků 1. stupně základní školy (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z https://is.muni.cz/th/bwg9d/PhD_FINAL3.pdf

Hufeisen, B. (1991). Englisch als erste und Deutsch als zweite Fremdsprsache. Empirische Untersuchung zur fremdpsrachlichen Interaktion. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Hufeisen, B. (2003). L1, L2, L3, L4, Lx – alle gleich? Linguistische, lerninterne und lernexterne Faktoren in Modellen zum multiplen Spracherwerb. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 8(2/3), 97–109.

Hufeisen, B. (2010). Bilingualität und Mehrsprachigkeit. In W. Hallet, & F. G. Königs (Eds.), Handbuch Fremdsprachendidaktik (pp. 376–381). Sellze-Velber, Klett Kallmayer: Friedrich Verlag.

Chen, Y. (2015). Englischer Wortschatz als Grundlage für den Erwerb des deutschen Wortschatzes. Informationen Deutsch als Fremdsprache, 42(4), 360–388. https://doi.org/10.1515/infodaf-2015-0405

Janík, M. (2013). Analýza výukových situací se zaměřením na výuku druhého cizího jazyka v kontextu konceptu mnohojazyčnosti. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Eds.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (pp. 67–79). Brno: Masarykova univerzita.

Janík, M. (2017). Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z https://munispace.muni.cz/library/catalog/download/952/2977/701-1?inline=&fakulta=PEDF. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8767-2017

Janíková, V. (2006a). Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita.

Janíková, V. (2007). Autonomní učení a lexikální strategie. Brno: Masarykova univerzita.

Janíková, V. (2008). Učíme se učit cizí jazyky. Brno: Masarykova univerzita.

Janíková, V. (2013). Mnohojazyčnost a didaktika cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita.

Janíková, V. (2006b). Osvojování cizojazyčné slovní zásoby. Brno: Masarykova univerzita.

Krejčová, E. (2018). Problematika osvojování druhého jazyka teorie a praxe. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z https://is.muni.cz/do/rect/habilitace/1421/23084/habilitacni_prace/ElenaKrejcova_Habilitacni_prace_2018.pdf?lang=en%3Buco%3D4030

Lachout, M. (2017). Uplatňování komunikačních strategií při mluveném projevu v cizím jazyce (Habilitační práce). Praha: Masarykova univerzita. Dostupné z https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwif4OjqrajnAhWREBQKHdkPBHoQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.muni.cz%2Finet-doc%2F859660&usg=AOvVaw1_FIXoUK-C2s8WLYgk89t3

Lindemann, B. (2000). Da fällt mir immer zuerst ein englisches Wort ein: Zum Einfluss der ersten Fremdsprache beim Übersetzen ins Deutsche. In S. Dentler, B. Hufeisen, & B. Lindemann (Eds.) (pp. 57–66), Tertiär – und Drittsprachen: Projekte und empirische Untersuchungen. Tübingen: Stauffenburg.

Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál. Mareš, J. (2013): Přehledová studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

Marx, N., & Hufeisen, B. (2010). Mehrsprachigkeitskonzepte. In C. Fandrych, B. Hufeisen, H. J. Krumm, & C. Riemer (Eds.), Deutsch als Fremd – und Zweitsprache (pp. 825–831). Berlin, New York: De Gruyter.

Mißler, B. (2000). Previous Experience of Foreign Language Learning and its Contribution to the Development of Leraning Strategies. In S. Dentler, B. Hufeise,n & B. Lindemann (Eds.), Tertiär – und Drittsprachen: Projekte und empirische Untersuchungen (pp. 7–22). Tübingen: Stauffenburg.

MŠMT (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Národní ústav pro vzdělávání. Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Dostupné z

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf

MŠMT (2018). Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v české republice v roce 2017. Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1

Neuner, G. (1990). Mit dem Wortschatz Arbeiten. Systematisches Wörterlernen im Deutschunterricht- neu zu entdecken. Fremdpsrache Deutsch 3, 4–11.

Neuner-Anfindsen, S. (2005). Fremdsprachenlernen und Lernerautonomie. Baltmannsweiler:

Schneider Verlag Hohengehren.

Neveling, Ch. (2004). Wörterlernen mit Wörternetzen: Eine Untersuchung zu Wörternetzen als Lernstrategie und als Forschungsverfahren. Tübingen: Narr Verlag.

O’Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139524490

Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know.

Boston: Heinle & Heinle Publishers.

Pavičić Takač, V. (2008). Vocabulary Learning Strategies and Foreign Language Acquisition. Clevedon: Multilingual matters Ltd. https://doi.org/10.21832/9781847690401

Rada Evropy (2007). From Linguistic Diversity to Plurilingual Education: Guide for the

Development of Language Education Policies in Europe. Strasbourg: Language Policy Division. Dostupné z https://rm.coe.int/16806a892c.

Runte, M. (2015). Lernlexikographie und Wortschatzerwerb. Berlin/Boston: Degruyter. https://doi.org/10.1515/9783110428476

Schmitt, N. (2019). Understanding Vocabulary Acquisition, Instruction, and Assessment: A Research Agenda. Language Teaching, 52(2), 261–274. https://doi.org/10.1017/S0261444819000053

Sorger, B. (2011). Mehrsprachigkeit an unseren Schulen: Wahrnehmung – Realität-Konsequenzen. In B. Sorger, & V. Janíková (Eds.): Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch (pp. 39–48). Brno: Tribun EU.

Sorger, B. (2013). Fremdsprachen und Mehrsprachigkeit im tschechischen Schulunterricht. In

B, Sorger, T. Káňa, V. Janíková, S. Reitbrecht, & A. Brychová (Eds.), Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz (pp. 15–23). Brno: Tribun EU.

Stork, A. (2003): Vokabellernen: Eine Untersuchung zur Effizienz von Vokabellernstrategien. Tübingen: Gunter Narr.

Švejdíková, K. (2013). Strategie učení se jazyku u úspěšných žáků v cizím jazyce: přehledová studie. In: V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Eds.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (pp. 299–310). Brno: Muni press.

Targońska, J. (2004). Zur Nutzung der Englischkenntnisse beim Erwerb des deutschen Wortschatzes. Eine empirische Untersuchung bei polnischen Schülern. In B. Hufeisen, & N. Marx (Eds.), Beim Schwedischlernen sind Englisch und Deutsch hanz hilfsvoll (pp. 117–136). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Targońska, J. (2014). Lexikalische Strategien der Germanistikstudierenden zu ihremStudienbeginn. In: Lingwistyka Stosowana, 9, 171–200.

Targońska, K. (2016). Die Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht muss umkehren! Welchen Neuanfang bzw. welche neune Wortschatzwende brauchen wir?  In A. D. Jarząbek (Ed.), Anfang: Didaktische Implikationen für ein neues Lernparadigma (pp. 79–93). Würzburg: Königshausen & Neumann.

Vlčková, K. (2002). Nepřímé strategie učení cizímu jazyku (Diplomová práce). Brno, Masarykova Univerzita.

Vlčková, K. (2005a). Strategie učení se cizímu jazyku (Disertační práce). Brno, Masarykova

Univerzita. Dostupné z https://is.muni.cz/th/renmc/disertace_vlckova_strategie_uceni_cj_2005.pdf

Vlčková, K. (2005b). Genderové rozdíly v používání strategií učení cizímu jazyku. In: V. Janíková (Ed.), Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků (pp. 75–81). Brno: Masarykova Univerzita.

Vlčková, K. (2005c). Jak se brněnští gymnazisté učí cizí jazyky? Jaké strategie učení používají? Které strategie jsou z hlediska vzdělávacích výsledků nejefektivnější? In. Pedagogický výzkum: 337 Reflexe společenských potřeb a očekávání? Sborník příspěvků z XIII. konference ČAPV (pp. 340–343). Olomouc: ČAPV, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého.

Vlčková, K. (2007a). Strategie učení cizímu jazyku. Výsledky výzkumu používání a efektivity

strategií na gymnáziích. Edice: Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno: Paido.

Vlčková, K. (2007b). Testování modelu vysvětlujícího známku z cizího jazyka pomocí strategií učení: multinominální logistická regrese. In. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník z XV. Konference ČAPV. [CD-ROM] České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity.

Vlčková, K. (2009). Srovnání používání strategií učení cizímu jazyku u studentů osmiletých a čtyřletých gymnázií. Pedagogická orientace, 9(4), 51–73. 

Vlčková, K. (2010). Žákovské strategie učení se cizímu jazyku ve všeobecném vzdělávání: Průřezový výzkum (Habilitační práce). Brno, Masarykova Univerzita. Dostupné z https://is.muni.cz/do/rect/habilitace/1441/Vlckova/habilitace/HABILITACNI_PRACE_2010.pdf

Vlčková, K., & Bradová, J. (2014). Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření? Studia paedagogica, 19(3), 9–28. https://doi.org/10.5817/SP2014-3-2

Vlčková, K., Pešková, K., Kostková, K., Janík, M., & Švejdíková, K. (Eds.) (2014). Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7595-2014

Vlčková K., & Přikrylová, J. (2011). Strategie učení se cizímu jazyku: Dotazník pro žáky. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání.

Wenden, A.-L. (1991). Learners Strategies for Learner Autonomy. Planning and Implementing Learner Training for Language Learners. Cambridge: Cambridge University Press.