Current issues of the Russian language teaching XIV

Kapitola

Abstrakt

The article is devoted to the analysis of linguacultural dominants in modern word-formation processes. The high degree of expressiveness and evaluation characteristic of the language of modern media is manifested quite clearly at the level of word formation. Neologisms, in which the internal form appears in the most naked form, are an indicator and exponent of certain value orientations in society.

Klíčová slova

Linguacultural dominants, word-formation, neologisms, expressiveness, mass media


Reference

Alefirenko, N.F., Semenenko, N.N. (2010) The problem of identifying the national-cultural component of the meaning of Russian phraseological units and paremias [Problema vyyavleniya natsionalno-kulturnogo komponenta znacheniya russkikh frazeologizmov i paremiy]. In Russian language and literature in the international educational space: current status and prospects: II International Conference. Volume I. Granada [Russkiy yazyk i literatura v mezhdunarodnom obrazovatelnom prostranstve: sovremennoye sostoyaniye i perspektivy: II Mezhdunarodnaya konferentsiya]. Pp.19-23.

Chervinskiy, P. (2010) The ideological component in the interpretation of lexical meaning [Ideologicheskiy komponent v tolkovanii leksicheskogo znacheniya]. In On issues of semantics and text stylistics [Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu]. Łódż: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 13-22.

Karasik, V.I. (2002) Cultural dominants in the language [Kulturnyye dominanty v yazyke]. In Language circle: personality, concepts, discourse [Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs]. Volgograd: Peremena, pp. 166-205.

Kovalev, G.F. (2004) Proper name as a precedent in advertising [Imya sobstvennoye kak pretsedent v reklame]. In Bulletin of Voronezh State University [Vestnik VGU]. 1. pp. 158-164.

Namitokova, R.U., Neflyasheva, I.A. (2004) Semantic and word-formation potential of precedent texts in a newspaper page [Semantiko-slovoobrazovatelnyy potentsial pretsedentnykh tekstov na gazetnoy polose]. In Russian language: historical fate and modernity: II International Congress of Russian Language Researchers. Proceedings and materials [Russkiy yazyk: istoricheskiye sudby i sovremennost: II Mezhdunarodnyy kongress issledovateley russkogo yazyka. Trudy i materialy]. Moscow: MAKS Press, pp. 437–438.

Stakheyeva, A.V. (2009) Abbreviation as a word-making and language game [Abbreviatsiya kak slovotvorchestvo i yazykovaya igra]. In Functional and ethnocultural aspects of studying the Russian language [Funktsionalnyye i etnokulturnyye aspekty izucheniya russkogo yazyka]. Rostov-na-Donu: Publishing house UNC RAN, pp.17 – 166.

Telia, V.N. (1996) Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects [Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspekty]. Moscow: Languages of Russian Culture, 288 p.

Zemskaya, E.A. (1996) Citation and the types of its transformation in the headlines of modern newspapers [Tsitatsiya i vidy yeye transformatsii v zagolovkakh sovremennykh gazet]. In Poetics. The style. Language and Culture [Poetika. Stilistika. Yazyk i kultura]. Moscow: Nauka, pp.157-168.

Zemskaya, E.A. (2009) Word formation as an activity [Slovoobrazovaniye kak deyatelnost]. Moscow: Book House „LIBROCOM“, 224 p.