Current issues of the Russian language teaching XIV

Kapitola

Abstrakt

This article describes Russian and Polish polyprefixation on the material of the group of verbs of silence. The analysis of historical and modern dictionaries combined with the functional-analytic approach to the text enable us to identify the hall marks of this language phenomenon in the Russian and Polish languages, to identify the most productive secondary prefixes and the specifics of their functioning.

Klíčová slova

polyprefixation, verbs, silence, the Russian language, the Polish language, functioning


Reference

Belich, A. O. (1962). On the Slavic Verb Aspect [O slavyanskom glagolnom vide]. In Issues of the Verb Aspect [Voprosy glagolnogo vida]. Moscow: In. Lit. Publ., pp. 213–217.

Čelakovský, F. (1853). Reading about comparative Slavic grammar [Čtění о srovnávací mluvnici slovanské]. Praha, 1853.

Doroszewski, W. (1958-1969). Polish language dictionary [Słownik języka polskiego]. Retrieved from URL: http://doroszewski.pwn.pl/.

Evgenyeva, A. P. (1999). Russian language dictionary [Slovar russkogo yazyka]. Moscow: Russian language; Poligraphresursy publ.

Fil, Yu. V. (2011). About verbal polyprefixation in Old Slavonic [O glagolnoy poliprefiksatsii v staroslavyanskom]. In Bulletin of Tomsk State University, Volume 352 [Vestnik Tomskogo gosuniversiteta, Т. 352], pp. 37-41.   

Koroleva, Yu. V. (2003). Polyprefixal verbs in Russian [Poliprefiksalnyye glagoly v russkom yazyke]. Tomsk: Tomsk State University Publ.

Kuznetsov, S. A. (1998). The great explanatory dictionary of the Russian language [Bolshoy tolkovyy slovar russkogo yazyka]. St. Petersburg: Norint publ.

Lekov, I. (1958). The common and the difference in the grammatical system of the Slavic languages [Obshchnosti i mnogoobraziye v grammaticheskiya stroi na slavyanskite yezitsii]. Sofia.   

Ozhegov, S. I., Shvedova, N. Yu. (1999). The explanatory dictionary of the Russian language [Tolkovyy slovar russkogo yazyka]. Moscow: Azbukovnik Publ.     

Polish language dictionary [Słownik języka polskiego]. Retrieved from URL: http://sjp.pwn.pl/.Royzenson, L. I. (1967). Materials for the study of multi-prefixal verbs of the Old Russian language (secondary prefixes: U-, OT’-, NA-, POD’-, VY-, O-, ZA-, V’-) [Materialy k izucheniyu mnogopristavochnykh glagolov drevnerusskogo yazyka (vtorichnyye pristavki U-, OT’-, NA-, POD’-, VY-, O-, ZA-, V’-)]. In Brief reports on the Russian language and literature [Kratkiye soobshcheniya po russkomu yazyku i literature]. Samarkand, pp. 1–13.

Royzenson, L. I. (1970). Slavic verbal polyprefixation [Slavyanskaya glagolnaya poliprefiksatsiya]. Minsk.

Vendina, T. I. (2002). A medieval man in the mirror of the old Slavonic language [Srednevekovyy chelovek v zerkale staroslavyanskogo yazyka]. Moscow: Indrik Publ.

Venediktov, G. K. (1955). Revisiting the verbs with two prefixes in modern Bulgarian [K voprosu o glagolakh s dvumya pristavkami v sovremennom bolgarskom yazyke]. In Transactions of Leningrad State University, Volume 21 (180) [Uchenyye zapiski LGU, Т. 21 (180)]. Leningrad, pp. 172–187.

Volokhina, G. A., Popova, Z. D. (1993). Russian verbal prefixes: semantic structure, system relations [Russkiye glagolnyye pristavki: semanticheskoye ustroystvo, sistemnyye otnosheniya]. Voronezh: Voronezh State University Publ.