XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Cieľom príspevku bolo odhadnúť potenciál a reálne využívanie poľnohospodárskych pôd pre pestovanie rýchlorastúcich drevín vo vybraných regiónoch Slovenska podľa NUTS 4. Pre analýzu potenciálu boli vybraté štyri modelové okresy, ktoré sú lokalizované v rôznych klimatických oblastiach a rôznych pôdno-ekologických podmienkach tak, aby odrážali rôznorodosť a možnosti využívania prírodného kapitálu na Slovensku. V modelových okresoch uvádzame zastúpenie kategórií poľnohospodárskych pôd podľa kvality a vhodnosti pre pestovanie rýchlorastúcich drevín. Odhadujeme potenciál poľnohospodárskych pôd pre pestovanie rýchlorastúcich drevín v hektároch. Príspevok načrtáva zjednodušený ekonomický scenár a možný vplyv rozmachu pestovania rýchlorastúcich drevín na zamestnanosť vo vybraných okresoch Slovenska.

Klíčová slova

energetické plodiny, región, potenciál, rýchlo rastúce dreviny