XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Hlavným cieľom predkladaného príspevku je porovnávanie subjektívnej kvality života na oboch stranách slovensko-ukrajinskej hranice Schengenu. Teoretické východiská riešenej problematiky sa zameriavajú na kvalitu života ako takej na oboch stranách slovensko-ukrajinskej hranice Schengenu. Výskumnú vzorku tvorilo 400 respondentov, z toho 200 bolo slovenských a 200 ukrajinských respondentov. Následne za pomoci matematicko-štatistického programu SPSS 25 sme sledovali štatisticky významné rozdiely v subjektívnych názoroch respondentov. Kvalitu života sme sledovali v štyroch oblastiach ktoré sme si predtým vytvorili (zdravotná starostlivosť, nezamestnanosť, spokojnosť s kultúrnym a športovým vyžitím, doprava). Výsledky nám poukázali na štatistické významné rozdiely v subjektívnych názoroch v oblastiach zdravotnej starostlivosti a spokojnosti s dopravou. Rozdiely v oblastiach indikujú zlepšenie nemocníc v rámci personálnej a technickej stránky Pri doprave je potrebné, aby infraštruktúra ciest a dopravné vozidla miest boli značne modernizované.

Klíčová slova

kvalita života, pohraničie, Slovensko, Ukrajina