XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Lokalizační analýzy zpravidla vyhodnocují městské a regionální prostředí z pohledu investorů. Tato poptávková strana je pro lokalizační procesy značně důležitá, neméně důležitá však je i strana nabídková vyjadřující prostorově diferencované faktory jednotlivých území. Cílem článku je ukázat faktory, které jsou města České republiky schopna nabídnout potenciálním investorům a činitele, které jsou podle mínění měst pro investory relevantní. Článek se přitom opírá o výzkum realizovaný v roce 2019. Konkrétně zde vycházíme z rozsáhlého dotazníkového šetření. Stojí za povšimnutí, že lokalizační faktory, které města považují za důležité pro investory, se liší od těch, které jim sama podle vlastního mínění poskytují. Mezi faktory, které města potenciálním investorům poskytují, výrazněji promluvily tzv. měkké faktory lokalizace, což je souladné se současnými modernizačními tendencemi utvářejícími kvality prostoru.

Klíčová slova

faktory, lokalizace, města, investice, nabídková strana