Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Cieľ. Cieľom tohto výskumu bolo preskúmať vplyv podnikateľského vzdelávania na rozvoj podnikateľských kompetencií, konkrétne vedomostí, schopností a postojov univerzitných študentov. Podnikateľské vzdelávanie sa uskutočnilo na dvoch univerzitách.

Metóda. Výskum mal charakter kvázi experimentu realizovaného na vzorke 12 študentov bez podnikateľskej skúsenosti. Po ukončení programu sme so študentmi realizovali semištruktúrované rozhovory na zistenie hĺbkových zmien v podnikateľských kompetenciách.

Výsledky. Obsahová analýza semi-štruktúrovaných rozhovorov poukázala na signifikantné zmeny v kompetenciách. Najviac frekventované zmeny sa ukázali v kategórii vedomostí na oboch univerzitách.

Závery. Na základe výsledkov obsahovej analýzy sa javí, že účastníci považovali náš podnikateľský program za rozvíjajúci podnikateľské kompetencie, predovšetkým podnikateľské vedomosti.

Limity. Limity štúdie vyplývajú zo sociálnej žiadúcnosti odpovedí respondentov a chýbajúcej triangulácie metód.


Reference

Bačová, V. (2003). Ciele, kritériá a kvalita výskumu v psychológii. Československá psychologie, 47 (3), 259-271.

 

Caird, S. (1990). What does it mean to be enterprising?. British Journal of Management, 1(3), 137-145.
https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.1990.tb00002.x

 

Chen, S. C., Hsiao, H. C., Chang, J. C., Chou, C. M., Chen, C. P., & Shen, C. H. (2015). Can the entrepreneurship course improve the entrepreneurial intentions of students?. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(3), 557-569.
https://doi.org/10.1007/s11365-013-0293-0

 

European Commission (2012), "Effects and impact of entrepreneurship programmes in higher education", Entrepreneurship Unit, Directorate-General for Enterprise and Industry, European Commission B-1049 Brussels.

 

Gedeon, S. A. (2017). Measuring student transformation in entrepreneurship education programs. Education Research International, 2017.
https://doi.org/10.1155/2017/8475460

 

Global Entrepreneurship Monitor (2018). Global report 2017/2018. Retrieved from: https://www.gemconsortium.org/report/50012

 

Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 25(3).
https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-345

 

Karimi, S., Biemans, H. J. A., Lans, T., Chizari, M. & Mulder, M. (2014). Effects of Role Models and Gender on Students' Entrepreneurial Intentions, European Journal of Training and Development, 38(8), 1- 15.
https://doi.org/10.1108/EJTD-03-2013-0036

 

Kožárová, Z. (2018). PODNIKNI NIEČO! (Popis tréningového programu na rozvoj podnikavosti a kariérovej adaptability). Kariérové poradenstvo v teórii a praxi(14), 43-49. Dostupné online: http://www.euroguidance.sk/document/casopis/14.pdf

 

Lackéus, M. (2015). Entreprenuership in education. Retrieved from: https://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf

 

Lackéus, M. 2013. Developing Entrepreneurial Competencies - An Action-Based Approach and Classification in Education. Licentiate Thesis, Chalmers University of Technology.

 

Malach, J., Durda, L. (2007). Didaktika podnikatelské výchovy. Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita.

 

Malach, J. (2008). Výchova k podnikavosti a vysoké školy. Aula, 16(02).

 

Matlay, H. (2008). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial outcomes. Journal of small business and enterprise development, 15(2), 382-396.
https://doi.org/10.1108/14626000810871745

 

Morris, M. H., Webb, J. W., Fu, J., & Singhal, S. (2013). A competency‐based perspective on entrepreneurship education: conceptual and empirical insights. Journal of Small Business Management, 51(3), 352-369.
https://doi.org/10.1111/jsbm.12023

 

Slovak business agency (2019). Analýza podnikateľského vzdelávania. Retrieved from: http://www.sbagency.sk/sites/default/files/analyza_podnikatelskeho_vzdelavania.pdf.

 

von Graevenitz, G., Harhoff, D., Weber, R. (2010). The effects of entrepreneurship education. Journal of Economic Behavior & Organization, 76 (1), 90-112.
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.02.015