Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Cíl. Malé a střední podniky (MSP) hrají důležitou roli v ekonomickém rozvoji a mnozí z nich považují vedení zaměstnanců za důležitý zdroj pro dosažení očekávaných cílů. Teorie vychází z charakteristiky různých stylů řízení.

Metody. Hlavním cílem práce je analyzovat aktuální přístupy k řízení zaměstnanců na liniové úrovni a porovnat některé přístupy k řízení ve zkoumaných šesti českých MSP. Dotazníkový průzkum byl proveden od března do dubna 2018, údaje byly získány od 258 respondentů. Analýza dat vycházela z výpočtu relativních frekvencí a hodnocení závislosti odpovědí na pohlaví a věku respondentů, kontingenční tabulky. Výzkumná otázka zní, Jaké jsou názory zaměstnanců zkoumaných firem na řízení a jak se odlišují podle typu firmy?

Výsledky. Výsledky ukazují, že zkoumané malé a střední podniky jsou schopny efektivně řídit. Manažerské postupy v malých a středních podnicích by měly být zaměřeny na styly řízení, hodnocení zaměstnanců a odměňování, aby se dosáhlo očekávaných výsledků organizace prostřednictvím dosažení požadovaných výsledků zaměstnanců.

Závěr. V příspěvku jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření autorů o řízení lidí v šesti českých MSP. Výsledky jsou zajímavé pro výzkum a manažery malých a středních podniků, kteří jsou odpovědní za řízení zaměstnanců. Výsledky přinášejí nové možnosti dalšího výzkumu v oblasti řízení.

Limity. Hlavním omezením jsou výsledky pouze šesti malých a středních podniků a velikost výběrového souboru respondentů.


Reference

Аrmstrоng, M., & Tаylоr, S. (2015). Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grаdа Publishing. 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7.

 

Barbuto, J. E., & Gottfredson, R. K. (2016). Human capital, the millennial's reign, and the need for servant leadership. Journal of Leadership Studies, roč. 10, č. 2, s. 59-63. ISSN 1935-2611.
https://doi.org/10.1002/jls.21474

 

Collins, J., Porras, J. I. (2016). Jak vybudovat trvale úspěšnou firmu. Úspěšné návyky vizionářských společností. 1. vyd. Prаhа: Grаdа Publishing. 352 s. ISBN 978-80-247-5638-7.

 

Kislingerová, E., & kol. (2008). Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-882-8.

 

Kocianová, R. (2012). Personální řízení. Východiska a vývoj. 2., přepracované a rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing. 152 s. ISBN 978-80-247-3269-5.

 

Kоubek, J. (2015). Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 5., rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management Press. 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8.

 

Madera, J. M. (2018). Situational perspective taking as an intervention for improving attitudes toward organizations that invest in diversity management programs. Journal of Business and Psychology, 33(3), 423-442.
https://doi.org/10.1007/s10869-017-9502-0

 

Parker, J., Arrowsmith, J., & Haar, J. (2017). Diversity management in New Zealand: towards an empirically-based model of employer propensity to manage diversity. Labour & Industry - A Journal of the Social and Economic Relations of Work, roč. 27, č. 1, s. 34-55. ISSN 1030-1763.
https://doi.org/10.1080/10301763.2017.1310433

 

Pauknerová, D. a kol. (2012). Psychologie pro ekonomy a manažery. 3., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing. 264 s. ISBN 978-80-247-3809-3.

 

Pilařová, I. (2016). Leadership & management development. Role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5721-6.

 

Ruchkina, G., Melnichuk, M., Frumina, S., & Mentel, G. (2017). Small and medium enterprises in regional development and innovations. Journal of International Studies, 10(4), 259-271.
https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-4/20

 

Šafránková, J. M., & Šikýř, M. (2017). Perspektivy rozvoje lidského potenciálu: Výzvy současné praxe řízení lidských zdrojů. KEY Publishing s.r.o, Ostrava. ISBN 978-80-7418-2792

 

Vodák, J., & Kucharčíková, A. (2011). Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing. 240 s. ISBN 978-80-247-3651-8.