Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Cíl. Cílem příspěvku je analýza pracovní spokojenosti učitelů gymnázií v souvislosti s jejich percepcí smysluplnosti vlastní práce. Jde tedy o fenomény, které jsou založeny na hodnocení práce a pracovních podmínek a lze u nich předpokládat souvislost s pracovním chováním. Přitom je sledován také vliv osobnostních vlastností zahrnutých v pětifaktorovém modelu Big Five.

Metoda. Výzkum byl realizován na gymnáziích v Olomouckém a Moravskoslezském kraji za účasti 169 učitelů s využitím dotazníkových metod typu tužka – papír (dotazník životní spokojenosti DŽS, inventář pracovní smysluplnosti WAMI, osobnostní dotazník NEO FFI).

Výsledky. Získaná data byla vyhodnocena s využitím korelační a regresní analýzy. Dosažené výsledky naznačují, že pracovní spokojenost i smysluplnost práce souvisí pozitivně s pracovní smysluplností, osobnostními vlastnostmi extraverzí, přívětivostí a svědomitostí a negativně s neuroticismem. V relaci s pracovní spokojeností vystupuje pocit smysluplnosti práce spolu se spokojeností s finanční situací a volným časem jako její prediktor.

Závěr. dosažené výsledky odpovídají očekáváním opřeným o teoretické poznatky i výsledky dalších výzkumů.

Limity. Širší generalizaci dosažených výsledků limitují nedostatky použité metodiky.


Reference

Alacron, G. M., & Lyons, J. B. (2011). The relationship of engagement and job satisfaction in working samples. The Journal of Psychology, 145(5), 463-480.
https://doi.org/10.1080/00223980.2011.584083

 

Armstrong, M. (2012). Armstrong's handbook of human resource management practice (12th ed.). London: Kogan Page.

 

Blatný, M., Květoň, P., Jelínek, M., Šolcová, I., Zábrodská, K., Mudrák, J., & Machovcová, K. (2018). The influence of personality traits on life satisfaction through work engagement and job satisfaction among academic fakulty members. Studia Psychologica, 60(4), 274-286.
https://doi.org/10.21909/sp.2018.04.767

 

Fahrenberg, J, Myrtek, M., Schumacher, J., & Brähler, E. (2001). Dotazník životní spokojenosti DŽS. Praha: Testcentrum.

 

Hřebíčková, M. (2011). Pětifaktorový model v psychologii osobnosti. Přístupy, diagnostika, uplatnění. Praha: Grada.

 

Hřebíčková. M., & Urbánek. T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní inventář (podle NEO Five-Factor Inventory P. T. Costy a R. R. McCraee). Praha: Testcentrum.

 

Isaksen, J. (2000). Constructing meaning despite the drudgery of repetitive work. Journal of Humanistic Psychology, 40, 84-107.
https://doi.org/10.1177/0022167800403008

 

Paulík, K. (2011) Učitelé v závěru pracovní kariéry a pracovní spokojenost. In B. Lazarová (Ed.). Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. (pp. 83-98). Brno: Paido.

 

Paulík, K. (2012). Job satisfactioon and stress among teachers. New Educational Review, 30(4), 138-149.

 

Paulík, K. (2016). Smysluplnost práce, životní spokojenost a osobnost. In: K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, & M. Svoboda (Eds.). Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy. Sborník příspěvků. 9. až 11. září 2015 (pp. 276-281). Brno: Masarykova univerzita.

 

Paulík. K. (2017). Některé psychologické souvislosti hodnocení smyslu vlastní práce učiteli. Studia Paedagogica, 22(3). 9-24.
https://doi.org/10.5817/SP2017-3-2

 

Paulík, K. (2018a). Osobnost a smysl práce učitelů gymnázií. Předneseno na konferenci Sociálne procesy a osobnosť 2018. Stará Lesná 17. - 19. 9. 2018.

 

Paulík, K. (2018b). Osobnostní vlastnosti a subjektivní hodnocení práce. In M. Blatný, M. Jelínek P. Květon, D. Vobořil (Eds.) Sociální procesy a osobnost, 2017, Sborník příspěvků mezinárodní konference 18. - 20. září 2017. (pp. 266-270). Brno: Psychologický ústav AV ČR.

 

Paulík, K., Novotný, J. S., Bláha, J., Horváthová, P., & Mikušová, M. ( 2014). Psychologické souvislosti pracovní smysluplnosti. Psychologie a její kontexty, 5(2), 3-15.

 

Popelková, M., Šišková, A., & Zaťková, M. (2010). Životná spokojnost a vybrané osobnostné premenné učiteľov. Psychologie a její kontexty, 1(1), 15-31.

 

Rosso, B. D., Dekas, K. H., & Wrzesniewski, A. (2010). On the meaning of work: A theoretical integration and review. Research in Organizational Behavior, 30, 91-127.
https://doi.org/10.1016/j.riob.2010.09.001

 

Řehulka, E. (2016). Zdraví-učitelé-škola. Brno: Masarykova univerzita.

 

Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: the work and meaning inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20, 322-337.
https://doi.org/10.1177/1069072711436160

 

Woods, S. A., & Sofat, J. A. (2013). Personality and engagement at work: the mediating role of psychological meaningfulniess. Journal of Applied Social Psychology, 43, 2203-2210.
https://doi.org/10.1111/jasp.12171

 

Ščudlová, S. (2017). Pracovní angažovanost a spokojenost učitelů (Master thesis). Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika.