Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Cíl. Výrobní podniky v ČR v současné době řeší rostoucí fluktuaci zaměstnanců a problematika pracovní spokojenosti je velmi aktuální. Cílem předkládané studie bylo zjistit, zda do pracovní spokojenosti zaměstnanců výrobních podniků vstupují jejich existenciální postoje a osobnost v kontextu Eysenckových dimenzí.

Metody. Výzkum byl realizován ve čtyřech výrobních podnicích v ČR v průběhu roku 2018 (N = 411) za použití dotazníků DUSIN, EPQ-R a ESK.

Výsledky. Bylo zjištěno, že neuroticismus a psychoticismus negativně korelují s většinou oblastí pracovní spokojenosti. Pozitivní korelace byly shledány mezi pracovní spokojeností a emocionální složkou existenciálních postojů, schopností svobodného rozhodování, přijímání odpovědnosti a základními existenciálními momenty.

Závěry. Existenciální postoje a momenty a Eysenckovy osobnostní dimenze zaměstnance nejčastěji vstupují do spokojenosti s pracovními možnostmi, spokojenosti s náplní práce a spokojenosti v pracovním kolektivu, méně ovlivňují spokojenost s pracovním ohodnocením a spokojenost ve vztazích s nadřízenými.

Limity. Limity výzkumu spočívají zejména v tom, že je k zaměstnancům výrobních podniků přistupováno jako k homogenní skupině a nejsou zohledněné proměnné z anamnestických dat, které by poskytly plastičtější obraz. Výsledky mohou být zároveň ovlivněny tím, že vyplňování dotazníků bylo pro respondenty velmi náročné. Klíčovou otázkou je také to, zda je vůbec možné duchovní vlastnosti osobnosti kvantifikovat, aniž by se tak vlastní podstata existenciálních schopností neztratila.


Reference

Abraham, R. (1999). The Relationship Between Differencial Inequity, Intention to Turnover, and Self-Esteem. Job Satisfaction, The Journal of Psychology, 133, 2, 205-215.
https://doi.org/10.1080/00223989909599734

 

Alavi, H. R., & Askaripur, M. R. (2003). The Relationship between self-esteem and jobsatisfaction of Personnel in Government Organizations. Public Personnel Management, 32 (4), 591-600.
https://doi.org/10.1177/009102600303200409

 

Connolly, J. J. & Viswesvaran Ch. (2000). The role of affectivity in job satisfaction: a meta-analysis. Personality and Individual Differences, 29, 265-281.
https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00192-0

 

Diener, E., Nickerson, C., Lucas, R. E., & Sandvik (2002). Dispositional effect of job outcomes. Social Indicator Research, 229-259.
https://doi.org/10.1023/A:1019672513984

 

Eysenck, S. G. B., & Eysenck, H. J. (1993). Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé. Bratislava: Psychodiagnostika.

 

Frankl, V. E. (1997) Vůle ke smyslu. Brno: Cesta.

 

Garg, N. (2017) Workplace, spirituality and employee well-being: An empirical exploration, Journal of Human Values, 23, 2, 129-147.
https://doi.org/10.1177/0971685816689741

 

Furnham, A., Petrides, K. V., Jackson, Ch. J., & Cotter, T. (2002). Do personality factor predict job satisfaction? Personality and Individual Differences, 33, 1325-1342.
https://doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00016-8

 

Hamplová, D. (2004). Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

 

Hu, J., & Hirsh, J. (2017) The benefits of meaningful work: A meta-analysis. Academy of Management Proceedings, 1, 13866.
https://doi.org/10.5465/AMBPP.2017.13866abstract

 

Jones, M. D. (2006). Which is a Better Predictor of Job Performance: Job Satisfaction or Life Satisfaction? Journal of Behavioral and Applied Management, 8.1, 20-42.

 

Judge, T.A., & Bono, J.E. (2001). Relationship of core selfevaluations traits - self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability -with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 80-92.
https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.1.80

 

 

 

Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(3), 530.
https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.530

 

Kollárik, T. (1986). Spokojnosť v práci. Bratislava: ROH.

 

Längle, A. (1997). Nalézt přitakání k životu. Propsy, 3(2), 9- 11.

 

Längle, A., Orglerová, C., & Kundi, M. (2001). Existenciální škála. Praha: Testcentrum.

 

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. Handbook of industrial and organizational psychology. Chicago: Rand McNally, s.1297-1349.

 

Lovasová, V. (2017). Souvislosti neuroticismu. Plzeň: ZČU.

 

Luthans, F. (1992). Organizational Behaviour. New York: Mc GrawHill.

 

D.R. May, D.R., Gilson, R. L. & Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(1), 11-37.
https://doi.org/10.1348/096317904322915892

 

Mikšík, O. (2004) Dotazník DUSIN - zjišťování struktury a dynamiky životní spokojenosti a frustrogenních podmínek a situací. Bratislava: Psychodiagnostika, s.r.o.

 

Nemčeková, M. (2004). Práva pacientov. Martin: Osveta.

 

Rode, J. C. (2004). Job satisfaction and life satisfaction revisited: A longitudinal test of an integrated model. Human Relations, 57.9, 1205-1230.
https://doi.org/10.1177/0018726704047143

 

Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., & Hoskovec, J. (2003). Psychologie ve světě práce. Praha:Karolinum.

 

Ting, Y. (1997). Determinants of Job Satisfaction of Federal Government Employees. Public Personnel Management. 26(3), 313-334.
https://doi.org/10.1177/009102609702600302

 

Tokar, D. M. & Subich, L. M. (1997).Relative Contributions of Congruence and Personality Dimensions to Job Satisfaction. Journal of Vocational Behavior. 50(3).
https://doi.org/10.1006/jvbe.1996.1546

 

Tracey E. R., Young, J. S. Kelly, V. A. (2011). Spiritual Well‐Being and Job Satisfaction: A Preliminary Study. 50(3), 165-175.
https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2006.tb00053.x

 

Young, H. R., Glerum, D. R., Wang, W. Joseph, D. L. (2018) Who are the most engaged at work? A meta‐analysis of personality and employee engagement. Journal of organizational behavior. 39(10), 1330-1346.
https://doi.org/10.1002/job.2303