Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Reflexia transformačného, pseudotransformačného a laissez-faire leadershipu v angažovanosti, dôvere a inovácii zamestnancov (pilotná fáza – metóda filmu)

Rok vydání: 2019

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9488-2019-16

Abstrakt

Ciele. Cieľom príspevku je prezentovať pilotnú fázu druhej časti výskumu overovania novej koncepcie leadershipu (transformačný - TL, pseudotransformačný - PTL a laissez-faire - LFL) v súvislosti s angažovanosťou, dôverou a inováciou zamestnancov.

Metóda. V medzisubjektovom experimentálnom dizajne boli kategórie leadershipu manipulované metódou filmu (12 Angry Men). Úlohou participantov bolo počas sledovania filmu zameriavať pozornosť na vybrané postavy (leaderov) a následne odpovedať na škály (angažovanosť, dôvera, inovácia). Výberový súbor pilotnej štúdie tvorilo 36 študentov.

Výsledky. Výsledky boli analyzované prostredníctvom analýzy variancie (ANOVA) a preukázali štatisticky významné rozdiely v angažovanosti, dôvere aj inovácii v závislosti od leadershipu. Najvyššiu angažovanosť, dôveru a inováciu vnímali participanti v pri TL, najnižšiu v pri PTL.

Závery. TL opätovne poukázal na svoje priaznivé účinky na pracovné postoje a správanie, na druhej strane PTL sa opäť javí ako najhorší spomedzi vybraných štýlov vedenia. LFL sa v našom výskume neprejavil tak negatívne, ako býva popisovaný v literatúre. Pilotný výskum považujeme za nevyhnutný krok potrebný pre uskutočnenie výskumu na cieľovej vzorke zamestnancov.

Limity. Limitom výskumu je nepochybne veľkosť vzorky, použitie sebaposudzujúcich škál i riziko možného vplyvu ne/sympatií filmových postáv na výsledok.


Reference

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership. London: Lawrence Erlbaum Associates.
https://doi.org/10.4324/9781410617095

 

Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, Character and Authentic Transformational Leadership Behavior. Leadership Quaterly, 10 (2), 181-217.
https://doi.org/10.1016/S1048-9843(99)00016-8

 

Carreiro, H., & Oliveira, T. (2019). Impact of transformational leadership on the diffusion of innovation in firms: Application to mobile cloud computing. Computers in Industry, 107, 104-113.
https://doi.org/10.1016/j.compind.2019.02.006

 

Contreras, F., Espinosa, J. C., Dornberger, U., & Acosta, Y. A. C. (2017). Leadership and Employees' Innovative Work Behavior: Test of a Mediation and Moderation Model. Asian Social Science, 13 (9), 9-25.
https://doi.org/10.5539/ass.v13n9p9

 

De Jong, J. P. J., & Den Hartog, D. N., (2008). Innovative Work Behavior: Measurement and Validation. EIM Business and Policy Research, 1-27. Retrieved from http://ondernemerschap.panteia.nl/pdf-ez/h200820.pdf

 

Donnely, T. A. (Producer), & Friedkin, W. (Director). (1997). 12 Angry Men [Motion Picture]. United States of America: MGM Television.

 

Christie, A., Barling, J., & Turner, N. (2011). Pseudo-Transformational Leadership: Model Specification and Outcomes1. Journal of Applied Social Psychology, 41 (12), 2943-2984.
https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2011.00858.x

 

Kelloway, E. K., Turner, N., Barling, J., & Loughlin, C. (2012). Transformational leadership and employee psychological well-being: The mediating role of employee trust in leadership. Work & Stress, 26 (1), 39-55.
https://doi.org/10.1080/02678373.2012.660774

 

Kovjanic, S., Schuh, S. C., & Jonas, K. (2013). Transformational leadership and performance: An experimental investigation of the mediating effects of basic needs satisfaction and work engagement. Journal of Occupational and Organizational Psychology, n/a-n/a.
https://doi.org/10.1111/joop.12022

 

Lee Whittington, J., & Galpin, T. J. (2010). The engagement factor: building a high‐commitment organization in a low‐commitment world. Journal of Business Strategy, 31(5), 14-24.
https://doi.org/10.1108/02756661011076282

 

Lišková, J., & Rošková, E. (2017). Transformačný, pseudotransformačný a laissez-faire leadership - jeho reflexia v postojoch (angažovanosť, dôvera) a v správaní (inovácie) zamestnancov (návrh výskumného projektu). In A. Gregar & M. Horák (Eds.), Medzinárodní konference - sborník příspěvků psychologie práce a organizace 2017 pracovní potenciál a jeho proměny v čase (pp. 373-386). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne.

 

Lišková, J., & Tomaščíková, I. (2019). Reflexia vybraných druhov leadershipu (transformačný, pseudotransformačný a laissez-faire) v angažovanosti, dôvere a inovácii zamestnancov (pilotná fáza výskumu). In P. Kačmár, J. Bavoľár, & L. Lovaš (Eds.), Psychológia práce a organizácie 2018 - minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie (pp. 284-303). Košice: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Robinson, S. L. (1996). Trust and Breach of the Psychological Contract. Administrative Science Quarterly, 41 (4), 574-599.
https://doi.org/10.2307/2393868

 

Ryan, J. C., & Tipu, S. A. A. (2013). Leadership effects on innovation propensity: A two-factor full range leadership model. Journal of Business Research, 66 (10), 2116-2129.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.038

 

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The Measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire: A Cross-National Study. Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701-716.
https://doi.org/10.1177/0013164405282471

 

Schoorman, F. D., Mayer, R. C., & Davis, J. H. (2007). An Integrative Model of Organizational Trust: Past, Present, and Future. Academy of Management Review, 32(2), 344-354.
https://doi.org/10.5465/amr.2007.24348410

 

Schuh, S. C., Zhang, X. A., & Tian, P. (2013). For the good or the bad? Interactive effects of transformational leadership with moral and authoritarian leadership behaviors. Journal of Business Ethics, 116(3), 629-640.
https://doi.org/10.1007/s10551-012-1486-0

 

Tosunoglu, H., & Ekmekci, O. T. (2016). Laissez-faire leaders and organizations: How does laissez-faire leader erode the trust in organizations? Journal of Economics, Finance and Accounting, 3 (1), 89-99. 10.17261/Pressacademia.2016116538
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2016116538