Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Cieľ. V príspevku rozoberáme niektoré psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100 autorov K. Lee a M. C. Ashtona použitého v situácii výberu a pre porovnanie v nevýberovej situácii.

Metóda. V štúdii analyzujeme súbor uchádzačov z výberovej situácie (N=173) a nevýberovú vzorku zamestnancov nemocnice (N=63).

Výsledky. Uchádzači vo výbere skórovali vyššie v dimenziách extraverzia, svedomitosť a nižšie vo faktore emocionalita. Dosiahli nižšie skóre Cronbach α v dimenziách emocionalita a svedomitosť. Celkovo sú hodnoty vnútornej konzistencie nižšie ako v zahraničných porovnávacích súboroch. Vnútorná konzistencia faktora altruizmus bola veľmi nízka.

Závery. Vo výberovej situácii odporúčame overiť svedomitosť a emocionálnu stabilitu aj inou metódou ako je Hexaco-100; interpretáciu výsledkov pre faktor altruizmus neodporúčame; údaje vo faktore poctivosť-pokora sú použiteľné pre výber. V ďalšom výskume odporúčame overiť vnútornú konzistenciu a faktorové sýtenie dotazníka HEXACO v slovenskom preklade. Prínos štúdie spočíva v reálnych dátach z terénu.

Limity výskumnej štúdie spočívajú v odlišnosti vzorky výberovej a nevýberovej.


Reference

Aghababaei, N., Mohammadtabar, S., Saffarinia, M. (2014). DirtyDozenvs. the H factor: Comparison of the Dark Triad and Honesty-Humility in prosociality, religiosity, and happiness. Personality and IndividualDifferences, 67, 6-10.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.03.026

 

Bailey, R. (2017). HR Applications of psychometrics. In: B. Cripps, Psychometric Testing: Critical Perspectives (87-111). Hoboken: Wiley.
https://doi.org/10.1002/9781119183020.ch7

 

Babarović, T., Šverko, I. (2013). The Hexaco Personality Domains in The Croatian Sample. Journal for General Social Issues, 22(3), 397-411.
https://doi.org/10.5559/di.22.3.01

 

Bourdage, J.S., Wiltshire, J., Lee, K. (2015). Personality and workplace impression management: Correlates and implications. Journal of Applied Psychology, 100(2), 537-546.
https://doi.org/10.1037/a0037942

 

Bresin, K., Gordon, K.H. (2011). Characterizing pathological narcissism in terms of the HEXACO model of personality. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 33, 228-235.
https://doi.org/10.1007/s10862-010-9210-9

 

Buehl, A-K, Melchers, K.G. (2017). Individual Difference Variables and the Occurence and Effectiveness of Faking Behavior in Interviews. Frontiers in Psychology, 8, 686. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00686
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00686

 

Burtăverde, V. (2015) Psychometric Properties of The Hexaco Pi-R on a Romanian Sample. The Relationship With Work Outcomes and General Outcomes. Romanian Journal Of Experimental Applied Psychology, 6(1), 31-58.

 

Cattel, H.E.P., Schrueger, J.M. (2003). Essentials of 16 PF Assessment, John Wiley&sons, ISBN 0-471-23424-9.

 

De Vries, R.E., Van Kampen, D. (2010). The HEXACO and 5DPT models of personality: A comparison and their relationships with psychopathy, egoism, pretentiousness, immorality, and machiavellianism. Journal of PersonalityDisorders, 24, 244-257.
https://doi.org/10.1521/pedi.2010.24.2.244

 

Djeriouat, H., Trémolière, B. (2014). The Dark Triad of personality and utilitari anmoral judgment: The mediating role of Honesty/Humility and Harm/Care. Personality and Individual Differences, 67, 11-16.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.12.026

 

Gaughan, E.T., Miller, J. D., Lynam, D. R. (2012). Examining the utility of general models of personality in the study of psychopathy: A comparison of the HEXACO-PI-R and NEO PI-R. Journal of Personality Disorders, 26, 513-523.
https://doi.org/10.1521/pedi.2012.26.4.513

 

Hodson, G., Book, A., Visser, B. A., Volk, A. A., Ashton, M. C., &Lee, K. (2018). Is the dark triad common factor distinct from low honesty-humility? Journal of Research in Personality, 123-129.
https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.11.012

 

Lee, K., Ashton, M., C. (2018). Psychometric Properties of the HEXACO-100. Assessment, 25(5) 543-556.
https://doi.org/10.1177/1073191116659134

 

Lee, K., Ashton, M. C., Wiltshire, J., Bourdage, J. S., Visser, B. A., Gallucci, A. (2013). Sex, power, and money: Prediction from the Dark Triad and Honesty-Humility. European Journal of Personality, 27, 169-184.
https://doi.org/10.1002/per.1860

 

Levashina, J., Campion, M.A. (2007). Measuring faking in the employment interview: development and validation of an interview faking behaviour scale. Journal of Applied Psychology, 92, 1638-1656.
https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.6.1638

 

Roulin, N., Bourdage, J.S. (2017). Once an Impression Manager, Always an Impression Manager? Antecedents of Honest and Deceptive Impression Management Use and Variability across Multiple Job Interviews. Frontiers in Psychology, 8(29).
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00029

 

Salgado, J.F. (2016). A theoretical model of psychometric effects of faking on assessment procedures: Empirical findings and implications for personality psychology at work. International Journal of Selection and Assessment, 24, 209-228.
https://doi.org/10.1111/ijsa.12142

 

Sedláková, J., Knapová, L. (2017). Dotazník motivace k výkonu - Recenze metody, TESTFÓRUM, č. 8, 19-24, www.testforum.cz.
https://doi.org/10.5817/TF2017-8-132

 

Visser, B. A., Book, A. S., Volk, A. A. (2016). Is Hillary dishonest and Donald narcissistic? A HEXACO analysis of the presidential candidates public personas. Personality and Individual Differencies.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.10.053

 

Záškodná T., Dostál D. (2016). Šestifaktorový model osobnosti a psychometrické vlastnosti revidovaného osobnostního inventáře HEXACO, Psychologie a její kontexty, 7(2), 31-42.