Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Ciele. Naša empirická štúdia zisťuje, či nastane rozdiel v miere pracovnej spokojnosti v súvislosti s cielenou pohybovou aktivitou. Zaoberá sa súvislosťami zmeny telesnej konštitúcie a pracovnej spokojnosti, kvality vzťahov na pracovisku a motivácie k výkonu. Zároveň skúma rozdiely v miere pracovnej spokojnosti medzi mužmi a ženami. Všíma si vplyv cvičenia na osobnostné charakteristiky človeka, najmä na mieru úzkosti, mieru depresivity, a to v období pred začatím s pravidelným cvičením a po opakovanej pohybovej aktivite v trvaní 4 mesiacov.

Metóda. Výskumu sa zúčastnilo 77 respondentov, u ktorých sa zisťovali rozdiely v miere pracovnej spokojnosti pred a po vykonávaní pravidelnej športovej aktivity. Vzorka respondentov bola zložená z 46 žien a 31 mužov, pričom 75,3 % účastníkov bolo vo veku od 20- 30 rokov. Z hľadiska pracovného zamerania výskumnú vzorku členíme na 52% technických profesií a 25% pomáhajúcich profesií. V rámci výskumných metód používame po výskume Zungovu sebaposudzovaciu stupnicu depresie, Beckov inventár úzkosti, päťfaktorový model osobnosti – Big Five a Body Mass Index.

Výsledky. V štúdii poukazujeme na vzájomné vzťahy medzi jednotlivými premennými. Zaoberáme sa pozitívnou súvislosťou medzi cvičením a pracovnou spokojnosťou. Zároveň poukazujeme na pozitívny vzťah medzi pracovnou spokojnosťou, motiváciou k výkonu a kvalitou vzťahov na pracovisku.

Závery. Výskum poukazuje na to, že fyzický a psychický stav do veľkej miery ovplyvňuje prežívanie a správanie človeka na pracovisku.

Limity. Výsledky štúdie mohli byť ovplyvnené poňatím dotazníka. Je možné, že respondenti vzťahovali svoje odpovede na pocity priamo po cvičení. Tento aspekt mohol ovplyvniť odpovede v premenných depresivita a úzkosť.


Reference

Ankur, J., Saket, K., Satish, Ch., & Pal, D. K. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. British Journal of Applied Science & Technology, 7(4), 396-403.
https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975

 

Barrick, M.R., & Mount, M.K. (1991). The big five personality dimensions and the job performance of sales representatives: The test of the mediating effects of goal setting. Journal of Applied Psychology, 78, 715-722.
https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.5.715

 

Beck, A.T. (1979). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: Penguin Book.

 

Boadella, D., Frankel, E., Correa, M. (2009). Biosyntéza - výběr z textů. Praha: Triton.

 

Búgelová, T., Kostelná, Z. (2000). Determinanty pracovnej spokojnosti a osobnosť. In: Blatny, M., Svoboda, M., Ruisel, I. Vyrost, J. (2000). Sociální procesy a osobnost. Sborník příspěvku. Brno: Masarykova univerzita.

 

DeNeve, K.M., Coper, H. (1998). The happy personality: A meta analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124, 197-229.
https://doi.org/10.1037/0033-2909.124.2.197

 

Greene, E., Goodrich - Dunn, B. (2004). Psychology of the Body. Philadeplphia: Lippincott Williams & Wilkins.

 

Hartley, L. (2004). Somatic psychology - Body, mind and meaning. London and Philaadelphiaa: Whurr Publishers.

 

Judge, T.A., Heller, D., Mount, M.K. (2002). Five-Factor Model Of Personality and Job Satisfaction: A Meta-Analysis. Journal od Applied Psychology, 87(3), 530-541. doi: 10.1037/0021-9010.87.3.530
https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.530

 

Kane, L.R., Radosevich, D.M. (2011). Conducting Health Outcomes Research. Canada: Jones and Barlett Learning.

 

Keleman, S. (1979). Somatic Reality. Berkeley: Center Press.

 

Keleman, S. (1981). Your body speaks its mind. Berkeley: Center Press.

 

Keleman, S. (2013). Anatomie emocí. Emoce a jejich vliv na lidské tělo. Praha: Portál.

 

Kollárik, T. (1986). Spokojnosť v práci. Bratislava: Práca.

 

Lowen, A. (2017). Jazyk těla. Tělesná dynamika charakterových struktur. Praha: Portál.

 

Mayerová, M. (1997). Stres, motivace a výkonnost. Praha: Grada Publishing.

 

Morgan, K., Bath, P. (1998). Customary physical activity and psychological wellbeing: a longitudinal study. Age and ageing. 27(3), 35-40. doi: 10.1093/ageing/27.suppl_3.35
https://doi.org/10.1093/ageing/27.suppl_3.35

 

Morschitzky, H. Sator, S. (2007). Když duše mluví řečí těla. Stručný přehled psychosomatiky. Praha: Portál.

 

Ting, Y. (1997). Determinanats of job satisfaction of federal government employees. Public Personnel Management, 26(3), 313-334.
https://doi.org/10.1177/009102609702600302

 

Vogel, J.R. (2010). Wellness as a business strategy. Strategic HR Review, 16(1), 13-16.