Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Prezentovaná štúdia sa zaoberá výskumom pracovnej neistoty. Pracovnú neistotu v tomto kontexte vymedzujeme ako vnímanie hrozby, že jedinec stratí svoju prácu.

Ciele. Cieľom štúdie je v súvislosti s protichodnými zisteniami o miere pracovnej neistoty na Slovensku analyzovať aktuálnu úroveň pracovnej neistoty v našich podmienkach. Zároveň boli analyzované príčiny pracovnej neistoty.

Metóda. V nadväznosti na zistenia o výskyte, intenzite a súvislostiach pracovnej neistoty bol uskutočnený výskum pracujúcej populácie pomocou online panelu na vzorke 1010 respondentov, z toho 508 žien a 502 mužov.

Výsledky. Výsledky štúdie naznačujú, že úroveň pracovnej neistoty je podmienená najmä metódou jej zisťovania. Z faktorov pracovnej neistoty sa popri tradičných sociodemografických prediktoroch na jej úrovni podieľali faktory zmien v organizácii, kompetencie a vplyv jedinca na prácu.

Limity. Limitom štúdie ako aj získaných výsledkov je zber údajov len u používateľov internetu.


Reference

Anderson, C. J., & Pontusson, J. (2007). Workers, worries and welfare states: Social protection and job insecurity in 15 OECD countries. European Journal of Political Research, 46(2), 211-235.
https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2007.00692.x

 

Barnard, N. B. (2014). The validation of a revised version of the Job Insecurity Scale in South Africa. Online: http://repository.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/14119/Barnard_NB.pdf?sequence=1

 

Bellou, V. (2009). Profiling the desirable psychological contract for different groups of employees: Evidence from Greece. The International Journal of Human Resource Management, 20, 810-830.
https://doi.org/10.1080/09585190902770711

 

Berglund, T. (2015). Flexicurity, job insecurity, and well-being in European labor markets. In Sustainable Working Lives (pp. 145-167). Springer, Dordrecht.
https://doi.org/10.1007/978-94-017-9798-6_9

 

Berntson, E., Näswall, K., & Sverke, M. (2010). The moderating role of employability in the association between job insecurity and exit, voice, loyalty and neglect. Economic and Industrial Democracy, 31, 215-230.
https://doi.org/10.1177/0143831X09358374

 

De Witte, H. (2005). Job insecurity: Review of the international literature on definitions, prevalence, antecedents and consequences. SA Journal of Industrial Psychology, 31(4), 1-6.
https://doi.org/10.4102/sajip.v31i4.200

 

De Witte H (2000) Work ethic and job insecurity: Assessment and consequences for well-being, satisfaction and performance at work. In: Bowen R, De Witte K, De Witte H, & Taillieu T (eds) From Group to Community. Leuven: Garant, 325-350.

 

Erlinghagen, M. (2007). Self-perceived job insecurity and social context: A multi-level analysis of 17 European countries. European Sociological Review, 24(2), 183-197.
https://doi.org/10.1093/esr/jcm042

 

Green, F. (2011). Unpacking the misery multiplier: How employability modifies the impacts of unemployment and job insecurity on life satisfaction and mental health. Journal of health economics, 30(2), 265-276.
https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2010.12.005

 

Ištoňová, L (2015). Zamestnanecká neistota v 27 krajinách v kontexte vybraných individuálnych charakteristík. In M. Rymeš & I. Gillernová (Eds.). Psychologie práce a organizace 2015, 110 - 120, Praha: Matfyzpress.

 

Ištoňová, L., & Fedáková, D. (2015). Predictors and consequences of job insecurity: Comparison of Slovakia and Estonia. Studies of Transition States and Societies, 7(3), 21-37.

 

Keim, A. C., Landis, R. S., Pierce, C. A., & Earnest, D. R. (2014). Why do employees worry about their jobs? A meta-analytic review of predictors of job insecurity. Journal of Occupational Health Psychology, 19(3), 269.
https://doi.org/10.1037/a0036743

 

Kinnunen, U., Mauno, S., & Siltaloppi, M. (2010). Job insecurity, recovery and well-being at work: Recovery experiences as moderators. Economic and Industrial Democracy, 31, 179 -194.
https://doi.org/10.1177/0143831X09358366

 

Leka, S., & Jain, A., (2010). Health impact of psychosocial hazards at work: an overview. Geneva: World Health Organization.

 

Lübke, C., & Erlinghagen, M. (2014). Self-perceived job insecurity across Europe over time: Does changing context matter?. Journal of European Social Policy, 24(4), 319-336.
https://doi.org/10.1177/0958928714538215

 

Mauno, S. & Kinnunen, U. (2002). Perceived job insecurity among dual-earner couples: do its antecendents vary according to gender, economic sector and the measure used? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75, 295-314.
https://doi.org/10.1348/096317902320369721

 

Moore, S., Grunberg, L., & Greenberg, E. (2004). Repeated downsizing contact: The effects of similar and dissimilar layoff experiences on work and well-being outcomes. Journal of Occupational Health Psychology, 9, 247-257.
https://doi.org/10.1037/1076-8998.9.3.247

 

Näswall, K., & De Witte, H. (2003). Who feels insecure in Europe? Predicting job insecurity from background variables. Economic and Industrial Democracy, 24(2), 189-215.
https://doi.org/10.1177/0143831X03024002003

 

Pienaar, J., De Witte, H., Hellgren, J., & Sverke, M. (2013). The cognitive/affective distinction of job insecurity: Validation and differential relations. Southern African Business Review, 17(2), 1-22.

 

Shoss, M. K. (2017). Job insecurity: An integrative review and agenda for future research. Journal of Management, 43(6), 1911-1939.
https://doi.org/10.1177/0149206317691574

 

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.
https://doi.org/10.5465/256865

 

Vander Elst, T., De Witte, H., & De Cuyper, N. (2014). The Job Insecurity Scale: A psychometric evaluation across five European countries. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(3), 364-380.
https://doi.org/10.1080/1359432X.2012.745989

 

Vulkan, P. (2012). Labour market insecurity: The effects of job, employment and income insecurity on the mental well-being of employees. International Journal of Organizations, (9), 169-188.