Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Cieľe. Bossing predstavuje špecifickú formu mobbingu ako dlhodobého, systematického negatívneho pôsobenia nadriadeného smerom k podriadeným. Z hľadiska operacionalizácie tohto konštruktu je v príspevku prezentovaná pôvodná metodika BOSSING.

Metódy. Zároveň boli použité metodiky NAQ - Negative Acts Questionnaire na zisťovanie prejavov mobbingu a dotazník B5 umožňujúci špecifikovať osobnostné črty z hľadiska konceptu Big Five. Na základe údajov získaných od výskumného súboru 636 zamestnancov sú v príspevku prezentované výsledky validizácie metodiky BOSSING, ktorá bola uskutočnená pomocou metodiky NAQ.

Výsledky. Celkové skóre metodiky NAQ štatisticky významne korelovalo tak s faktorom Bossing zameraný na prácu (0,267), ako aj s faktorom Bossing zameraný na psychiku (0,117). Uvedené sú základné psychometrické charakteristiky metodiky a obsahová špecifikácia extrahovaných faktorov Bossing zameraný na prácu (Cronbachova alpha – 0,926) a Bossing zameraný na psychiku (Cronbachova alpha – 0,813). Výskumné zistenia podporili multidimenzionálne chápanie konštruktu bossing.

Závery. Výsledky korelačnej analýzy medzi osobnostnými črtami zamestnancov a posúdením bossingu a mobbingu svedčia o skutočnosti, že čím sa zamestnanci posúdili ako viac extravertovaní, otvorení, prívetiví s svedomití, tým menej citlivo vnímajú výskyt prejavov bossingu a mobbingu. Aplikácia metodiky BOSSING môže v praxi prispieť k identifikácii prejavov bossingu v rôznych kontextoch práce.

Limity. Limitujúce faktory interpretácie a zovšeobecnenia výsledkov súvisia s obmedzenou výskumnou vzorkou, zohľadnením kultúrnych kontextov a situačných podmienok vnímania prejavov bossingu. Zároveň je potrebné upozorniť na vymedzenie hranice medzi bossingom a normálnym, aj keď tvrdým správaním nadriadeného.


Reference

Arnejčič, B. (2016). Mobbing in Company: Levels and Typology. Organizacija, 49, 4, p. 240-250.
https://doi.org/10.1515/orga-2016-0021

 

Bednař, Z. (2016). Jak vyjít se svým šéfem. Praha: Grada Publishing, 160 s.

 

Bennett, R. J. (2000). Development of a measure of workplace deviance. In Journal of Applied Psychology, 85, 3, p. 349-360.
https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.3.349

 

Birknerová, Z., & Frankovský, M. (2017). Nežiaduce formy správania manažérov. Prešov: Bookman, s.r.o., 112 s.

 

Birknerová, Z., Juhás, J., & Litavcová, E. (2010). Súvislosti medzi sociálnou inteligenciou, strachom a mobbingom v prostredí školy. In Sociální procesy a osobnost 2009. Brno: PsÚ AV ČR, v.v.i.

 

Borská, I. (2005). Mobbing a bossing - jak se bránit? In Personální a sociálně právní kartotéka. č. 11, s. 8-10.

 

Brees, J., Martinko, M., & Harvey, P. (2016), "Abusive supervision: subordinate personality or supervisor behavior?" Journal of Managerial Psychology, 31, 2, pp. 405-419.
https://doi.org/10.1108/JMP-04-2014-0129

 

Camps, J., Stouten, J., & Euwema, M. (2016). The relation between supervisors' Big Five personality traits and employees' experiences of abusive supervision. Frontiers in Psychology, 7, Article ID 112.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00112

 

Einarsen, S., Raknes, B. I., Matthiesen, S. B., & Hellesøy, O. H. (1994). Mobbing og harde personkonflikter: Helsefarlig samspill på arbeidsplassen. Bergen, Norway: Sigma Forlag, 256 p.

 

Einarsen, S. et al. (2011). The Concept of Bullying and Harassment at Work: The European Tradition. In Bullying and Harassment in the Workplace. USA: Taylor & Francis Group.
https://doi.org/10.1201/EBK1439804896-3

 

Emelander, S. (2011). Managing, Leading, and Bossing. Defense AT&L, July-August 2011, p. 76-78.

 

Frankovský, M., Birknerová, Z., & Droppa, M. (2019). Methodological Study of the Selected Attributes of the Bossing Questionnaire. In Journal of management and business research and practice, 1, 11.

 

Görgülü, N. et al. (2014). The effects of mobbing (bullying) on health employes. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, p. 503-509.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.196

 

Hafidz, S. M. (2012). Individual Differences as Antecedents of Counterproductive Work Behaviour. In Social Science, 8, 3, p. 220-226.
https://doi.org/10.5539/ass.v8n13p220

 

Hamilton, D. I., Ogbuigwe, T., & Gabriel, J. M. O. (2017). Narcissistic Bossing and Deviant Workplace Behavior among Subordinates in the Nigerian Civil Service. International Journal of Arts and Humanities, 1, 9, p. 735-762.

 

Hirigoyen, M. F. (2000). Stalking the soul: Emotional abuse and the erosion of identity. New York: Helen Marx Books, 208 p.

 

Howladar, M. H. R. et al. (2018). Deviant WorkplaceBehavior and Job Performance: The moderating Effect of Transformational Leadership. In Iranian Journal of Management Studies, 11, 1, p. 147-183.

 

Huberová, B. (1995). Psychický teror na pracovišti: mobbing. Martin: Neografie, 143 s.

 

Janovská, A. (2011). Subjektívna pohoda učiteľov a jej vzťah k osobnostným a interpersonálnym činiteľom. Dizertačná práca. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra psychológie.

 

Leymann, H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. In Violence and Victims, 5, 2, p. 119-126.
https://doi.org/10.1891/0886-6708.5.2.119

 

Oberhofer, P. (2018). Bossing und Staffing: Mobbing zwischen Chef und Mitarbeitern. Konfliktmanagement [online]. Available at: https://www.jobadu.de/pdfs/01502.pdf

 

Olšovská, A. (2013). Mobbing a bossing na pracovisku. Správa z VÚ č. 2162. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny.

 

Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38, 2, p. 555-572.
https://doi.org/10.2307/256693

 

Skopalová, J. (2000). Vybrané kapitoly ze sociálních deviací. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 36 s.

 

Spector, P. E., & Fox, S. (2002). An emotion-centered model of voluntary work behavior: Some parallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior. Human Resource Management Review, 12, 2, p. 269-292.
https://doi.org/10.1016/S1053-4822(02)00049-9

 

Wilson, C. J., & Nagy, M. S. (2017). The effects of personality on workplace bullying. The Psychologist-Manager Journal, 20, 3, p. 123-147.
https://doi.org/10.1037/mgr0000054

 

Zapf, D., & Leymann, H. (1996). Mobbing and Victimization at Work: A Special Issue of the European Journal of Work and Organizational Psychology. UK: Psychology Press, 162p.

 

Zikic, S., Paunkovic, J., & Cvetkovic, A. (2013). The Organizational Structure Affects the Occurrence of Mobbing. Proceedings: Advances in Fiscal, Political and Law Science, The 2nd International Conference on Economics, Political and Law Science (EPLS '13), Romania: Brasov, p. 232-236.