Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Názor obyvateľov SR je založený na predpoklade, že sa u nás nachádzajú stovky utečencov. V roku 2018 bola medzinárodná ochrana poskytnutá 37 osobám (MÚ MV SR, 2019).

Cieľ: Cieľom príspevku je analyzovať postoje k migrantom na základe rodu, zamestnania a vnímanej sociálnej triedy.

Metódy. Výskumný súbor tvorilo 1080 respondentov SR – 43.1% mužov a 56.9% žien vo veku 15 – 93 rokov (M=49.45, SD=16.83). Zber dát prebiehal spôsobom Face-to-face v rámci Eurobarometer 88.2 (2017) formou viacstupňového probabilistického výberu. Postoje k migrantom boli merané 7 položkovou škálou (Cronbach = 0,861). Použili sme deskriptívne analýzy, Studentov t-test pre dva nezávisle výbery, Mann-Whitney U-test a jednovchodovú analýzu rozptylu.

Výsledky. Ukázalo sa, že ženy sa neodlišujú od mužov v ich postojoch k migrantom, zamestnaní sa neodlišujú od nezamestnaných a respondenti robotníckej triedy majú k migrantom negatívnejšie postoje ako respondenti vyšších sociálnych tried. Záver. Príspevok poskytuje pohľad na postoje k migrantom na slovenskej populácii. Použité dáta sú v súčasnosti najaktuálnejším zdrojom týchto informácií (apríl 2018) a poskytujú príležitosti pre ďalšie skúmanie.

Limity. Charakter dát nám neumožňuje detailnejšie skúmanie psychologických charakteristík respondentov.


Reference

Bansak, K., Hainmueller, J.,& Hangartner, D. (2016). How economic, humanitarian, and religious concerns shape European attitudes toward asylum seekers. Science, 354 (6309): 217 - 222.
https://doi.org/10.1126/science.aag2147

 

Berry, W. J. (2001). A Psychology of Immigration. Journal of Social Issues, 57(3): 615-631.
https://doi.org/10.1111/0022-4537.00231

 

Eurobarometer 88.2:European Commission, Brussels. (2018). TNS opinion, Brussels [producer]. GESIS Data Archive, Cologne. ZA6927 DatafileVersion 1.0.0,
https://doi.org/10.4232/1.13005

 

Hainmueller, J., & Hangartner, D. (2013). Who Gets a Swiss Passport? A Natural Experiment in Immigrant Discrimination. American Political Science Review, 107(1):159-187.
https://doi.org/10.1017/S0003055412000494

 

Helbling, M., & Kriesi H. (2014). Why Citizens Prefer High- over Low-Skilled Immigrants: Labour Market Competition, Welfare State, and Deservingness. European Sociological Review, 30(5): 595-614.
https://doi.org/10.1093/esr/jcu061

 

Hopkins, D. J. (2015). The Upside of Accents: Language, Inter-group Difference, and Attitudes Toward Immigration. British Journal of Political Science,45(3):531-557.
https://doi.org/10.1017/S0007123413000483

 

Chafetz, J. S. (Ed.). (2006). Handbook of the Sociology of Gender. Springer Science& Business Media.

 

IOM. (2018). Migrácia na Slovensku. Medzinárodná organizácia pre migráciu. Dostupné online: https://iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovensku.html

 

Moses, J. (2006). International Migration: Globalization's Last Frontier. London: ZedBooks.

 

MÚ MV SR. (2019). Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Azyl a migrácia - štatistiky. Dostupné online: https://www.minv.sk/?statistiky-20

 

Murray, K. E., & Marx M. D. (2013). Attitudes toward Unauthorized Immigrants, Authorized Immigrants, and Refugees. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 19(3):332-341.
https://doi.org/10.1037/a0030812

 

Orak, U., & Solakoglu, O. (2016). A Comparative Analysis of Attitudes Toward Immigrants. International Journal of Crimiology and Sociology, 5:143-153.
https://doi.org/10.6000/1929-4409.2016.05.13

 

Ponce, A. (2017). Gender and anti-immigrant attitudes in Europe. Socius, 3:1-17.
https://doi.org/10.1177/2378023117729970

 

Štatistický úrad SR. (2019). Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2018. Dostupné online: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/535

 

Verkuyten M., Mepham, K. & Kros, M. (2018). Public attitudes towards support for migrants: the importance of perceived voluntary and involuntary migration, Ethnic and Racial Studies, 41(5): 01-918.
https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1367021

 

Vašečka, M. (2009). Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike. Medzinárodná organizácia pre migráciu.

 

Zaller, J. R. (1992). The nature and origins of mass opinion. New York, NY, US: Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO978051181869